Rapport lansert: Fiskevelferd i oppdrett – Kva er det?

Hva gjør myndighetene og hva gjør oppdretterne for å sikre god dyrevelferd i matproduksjonen? Og dyrevelferd i oppdrett av laks og ørret, hva er egentlig det?

Salmon Group har fiskevelferd øverst på agendaen og som en videreføring av bærekraftarbeidet har nettverket nå kommet ut med en rapport som utfordrer både egen næring og myndighetene.

> NO: Rapporten finner du lengre nede på siden på norsk og engelsk
> ENG: Please find the report further down the page in Norwegian and English

God fiskehelse er en forutsetning for å drive med oppdrett, og uavhengig av roller, har vi som aktører i næringen et felles ansvar og mål om å sikre fiskens ve og vel gjennom hele livssyklusen. Det er et uttalt behov at dette må få høyere prioritet enn det har i dag, men hvorfor skal diskusjonen foregå innenfor næringens eget ekkokammer? Vi inviterer til samtale fordi vi ønsker at dialogen løftes fra ekkokammeret og ut i det offentlige ordskiftet.

Rapporten peker blant annet på en tendens i næringen til at ansvar pulveriseres og en manglende helhetlig tilnærming til utfordringer, noe som kan gå på bekostning av dyrevelferd.

Hvorfor anvendes ikke kunnskapen?

Det kommer frem i rapporten at kun en liten del av erfaringene fra næringen blir innhentet av forvaltningen og omsatt til reell kunnskap. For eksempel vet vi at mye fisk dør tidlig i ferskvannsfasen, altså før den settes ut i sjø. Men manglende rapportering om årsak gir svakt grunnlag til å identifisere forbedringsområdene og treffe tiltak. Dette påpekes også i en undersøkelse av Veterinærinstituttet i 2019. Man har altså en velfungerende praksis i dag med systematisk innhenting av tall og data. Likevel evner man ikke å bruke dataene til noe som kunne redusert dødeligheten eller bedret fiskevelferden.

Næringen forholder seg til krav og retningslinjer som ikke alltid taler fiskens sak. For eksempel er metodene som nyttes til å bekjempe lus i dag en stor utfordring. Fisken påføres unødig og unødvendig mye behandling som både stresser den og kan påføre den lidelse. Bruken av rensefisk som verktøy til å fjerne lus fra laksen, representerer i tillegg store etiske utfordringer.

Uetisk og over tålegrensen

Dødeligheten hos rensefisk er langt over en tålegrense, både for hva som etiske sett kan aksepteres og forsvares. Men også langt over det som er bærekraftig. Å bruke et levende vesen som verktøy for å at et annet levende vesen skal få det bedre, for så å ta verktøyet av dage, er ikke bare dårlig ressursforvaltning, det er også langt over streken for hva som er greit.

Savner helhetlig tankegang

Laksens helse, immunforsvar og oppvekstsvilkår gir også grunn til bekymring. Den største velferdsutfordringen oppdrettsnæringen har i dag, er  knyttet til dyrenes oppvekstsvilkår. Både laks og rensefisk er ivaretatt av det samme beskyttende lovverket, og næringen er gjennomregulert og holdes strengt i ørene av forvaltningen. Så å si alle variabler i produksjonen innrapporteres og loggføres. Kunnskapsgrunnlaget som finnes skulle gjøre det mulig å ta gode beslutninger for at dyrene skal ha det bra i produksjonen. Men slik er det ikke. Hvorfor det?

Rapporten etterlyser en mer helhetlig tankegang som er kunnskapsbasert og der kunnskapen blir anvendt. Det kan nemlig være lett å glemme at næringen og myndigheter har samme målsetting. Da må man heller lytte til og forstå hverandre og spille hverandre gode, foreslås det i rapporten.

Vil du vite mer? Les rapporten her!

 

Les rapporten på norsk:
Fiskevelferd i oppdrett – Kva er det?

 

 

Read our report in English:
Fish welfare in fish farming – What is that?

 

 

Kontakt:
Ingebjørg Oddsdotter Sævareid // +47 909 65 988 / ingebjorg@salmongroup.no

SE FLERE NYHETER