Marin forsøpling i fokus i nettverket

Fiskeriminister Per Sandberg, Tora Drægni fra SALT AS og Jan Egil Strømmen i Longvagruppen hos avfallsselskapet Sunn-Trans i Ålesund. Foto: Nærings- og Fiskeridepartementet/NTB.

De siste årene har vi opplevd økt oppmerksomhet rettet mot marin forsøpling, og Salmon Group ser svært positivt på at de store og voksende utfordringene med forsøpling av havet og kysten nå løftes frem i lyset. Det er forventet at en stadig større andel av mat må komme fra havet i fremtiden, og både næring og forvaltning må sørge for å ivareta og legge til rette for at det marine økosystemet har gode vekstvilkår.

Salmon Group sine aksjonærer har god tradisjon med å bidra med store ressurser inn i felles dugnad mot forsøpling av havet og dette kommer både næringen og kystsamfunn, så vel som marint liv og maten vi høster fra havet, til gode.

Salmon Group vil fortsette med høyt fokus på blant annet utfordringer som knytter seg avfallshåndteringen og ordninger for logistikk mellom hav og land som vil gjøre det enklere og mer attraktivt å bidra med ressurser og kunnskap inn i dugnaden, og har hatt møter med bla. Friluftsrådene og Avfall Norge med tanke på videre koordinering.

Det er derfor gledelig å se at Nærings- og Fiskeridepartementet skriver i sin pressemelding i dag at det vil gis tilskudd til videreføring av nasjonal ryddedugnad for å fjerne søppel fra havet. Les mer i deres pressemelding «Viderefører miljødugnad mot forsøpling av havet«.

Hvem har ansvaret?
Det er Klima- og miljødepartementet som har det overordnede ansvar for havmiljø- og avfallsforvaltningen og tilhørende regelverk. Miljødirektoratet og Norsk Polarinstitutt gjennomfører tiltak og gir faglige råd til departementet. Fylkesmennene, Skjærgårdstjenesten og Statens Naturoppsyn rydder søppel i en rekke friluftsområder og verneområder ved sjøen. Og når fiskere mister fiskeredskap, er de pålagt å melde fra, og prøve å samle det opp igjen.

Tiltak mot marin forsøpling og mikroplast er også høyt prioritert i det nordiske samarbeidet og EU, og FNs bærekraftsarbeid omfatter livet under vann, som inkluderer  bekjempelse av avfall og plast som truer livet i havet.

 

SE FLERE NYHETER