Kompleks forvaltning – lydhør forsamling

En lydhør forsamling hos Fiskeridepartementet i dag og vi fikk godt gehør for det vi la frem.

Ressursgruppe Marin i Bergen Næringsråd står bak initiativet om et pilotprosjekt som kan få oppdrettsfylket Hordaland fra rødt til grønt. Prosjektet ble i dag presentert for Roy Angelvik i Fiskeriderpartementet og Salmon Group var invitert med for å bidra til å løfte problemstillingen opp på et overordnet nivå, der kunnskapsbasert forvaltning og lokalisering av næringen står sentralt.

Dette knytter seg til Salmon Groups kontinuerlige arbeid rundt kompleks forvaltning og mer effektiv utnyttelse av MTB, og vi kunne nok en gang presentere våre tanker om behovet for fleksibilitet og dynamikk, særlig for de små og mellomstore selskapene.

Uttdrag fra prosjektets beskrivelse, Fra rødt til grønt i oppdrettsfylket Hordaland:

«En forsøksordning med en bedre koordinert forvaltning vil kunne bidra til å bygge ned det «hinderet» dagens organisering representerer. Regjeringen bør derfor åpne for et pilotprosjekt i Hordaland. Det må baseres på bedre koordinering og samarbeid mellom ulike myndigheter. Fiskeridirektoratet bør gis anledning til å foreta en overordnet helhetlig vurdering av hvor oppdrettsanlegg bør plasseres, til det beste for næringen, fiskevelferden og miljøet.»

Tilbakemeldingene fra Angelvik var at dette er et godt og konkret initiativ, og det vil være naturlig å ikke begrense prosjektet kun til PO3, men også å inkludere PO4 i det videre arbeidet, da begge områdene opplever felles utfordringer. Felles overordnet mål er å komme i posisjon til vekst. Angelvik berømmet særlig det gode samarbeidet mellom ulike aktører.

SE FLERE NYHETER