Bærekraftig oppdrett – hva er det?

All fremtidig næringsvirksomhet må forholde seg til bærekraft og tålegrense. Det har Salmon Group tatt konsekvensen av og vi har lansert vårt bidrag til hvordan næringen samlet kan dra i riktig retning. Les rapporten her!

All fremtidig næringsvirksomhet må forholde seg til bærekraft og tålegrense. Det har Salmon Group tatt konsekvensen av og vi har lansert vårt bidrag til hvordan næringen samlet kan dra i riktig retning. Les rapporten her!

Salmon Group er opptatt av en sunn utvikling av næringen og har som mål å være katalysator innenfor sin næring. Vi skal ligge helt i front når det kommer til en bærekraftig utvikling av oppdrettsnæringen.

Som gründere og pionerer innen sin næring, ser Salmon Group sine aktører det som svært relevant å ta grep og vise vei mot felles mål om bærekraftig havbruk. Vi ønsker med dette forprosjektet å bidra til samtalen og være en tydelig pådriver for at næringen tar riktige grep for å sikre et bærekraftig oppdrett i alle ledd, på en så effektiv og god måte som mulig.

> NO: Rapporten finner du lengre nede på siden på norsk og engelsk
> ENG: Please find the report further down the page in Norwegian and English

Tålegrense

Mer mat må komme fra havet i fremtiden og forbrukerne krever god mat som er er produsert på en måte som ikke belaster jorden. For jorden er under press. den har nådd sin tålegrense, og alle industrier må ta seg selv i nakken for å belaste jordens ressurser i mindre grad enn det vi tillater i dag. «Bærekraft» er et begrep som angir øvre grense før noe ikke lengre kan holde eller bære seg selv. Tålegrense er et annet ord.

Jordkloden har nådd sin bæreevne eller tålegrense, som for i år ble overskredet 1.august. Denne dagen kalles Earth Overshoot Day, og bare i 2018 bruker verdens befolkning 1,7 jordkloder. WWF anslo i 2014 at vi innen få år vil behøve tre jordkloder, om vi fortsetter ressursbruken i samme tempo.

Bærekraft som driver

Bevisstheten rundt menneskets påvirkning på miljø og klima har endret flere bransjer og næringer, og utfordringer knyttet til ressursbruk og utarming av jordens ressurser har blitt tydeligere. Alle bransjer og næringer har i dag bærekraftsutfordringene høyt på agendaen og dette er i dag kanskje den viktigste driveren for næring og produktutvikling. Fokuset har også ført til endrede kjøpemønstre som gjerne kommer raskere enn omstillingsevnen i næringslivet. Alle ønsker å være og å fremstå som bærekraftige, og vil fremme egen strategi for å oppnå dette. Er dette grønnvasking eller reelt?

Felles rammeverk, indikatorer og kriterier

Her ser vi behov for et felles rammeverk som vi kan gjøre reelle målinger opp mot, og da vil det bli tydeligere hvor utfordringene ligger og hvor nært man er i å definere egne produkt og næringsstrategier i henhold til bærekraftskriterier. Vårt mål er derfor at de indikatorer som legges til grunn for definisjon av bærekraft i havbruksnæringen, og derigjennom de kriterier man utvikler, er kunnskapsbasert og tør å være tydelige og fremholder ærlighet. Vår innfallsvinkel er basert på en helhetlig tilnærming med utgangspunkt i produksjonsleddet. Vi ser at næringens og sluttproduktets renommé er avhengig av at alle ledd i næringskjeden har en felles oppfatning av og et rammeverk for å definere næringen som bærekraftig.

Vi vet i dag at produksjon av oppdrettsfisk er blant de industrielle «kjøtt» -produksjoner som har det laveste fotavtrykket. Vi ser at et økt fokus på fotavtrykk i all matproduksjon bidrar til å fremme mat fra havet. Dette vil også svare positivt på endrede forbruksmønstre og stadig økt bevissthet hos og krav fra forbrukerne om sunn, ren og miljøvennlig fremstilt mat.

Hvordan måle grad av bærekraft?

Det er i dag en del aspekter ved næringen som ikke i stor nok grad er integrert i den kontinuerlige omstillingen mot et bærekraftig oppdrett, jf. FNs bærekraftsmål. Dette skyldes trolig at det per i dag ikke eksisterer definerte indikatorer for bærekraftig oppdrett som er styrende for praksis globalt sett.

Når slike indikatorer er på plass, vil det være mulig å definere konkrete kriterier som kan måle graden av bærekraft. Målet er at forprosjektet skal munne ut i et hovedprosjekt som definerer indikatorer og derigjennom kriterier som etableres som en global standard som vil være styrende for global praksis. SG ønsker å utarbeide en helhetlig og konkret manual som del av hovedprosjektet, der en slik global standard for alle aspekt i og ved næringen er del av bærekraftsregnskapet.

Vil du vite mer? Les rapporten på norsk eller engelsk, under.

 

Les rapporten på norsk:

Bærekraftig oppdrett av laks og ørret – hva er det? Forprosjekt 2018

 

Les rapporten på engelsk:

Sustainable farming of salmon and trout – what is that? Feasibility study 2018

 

 

Kontakt:

Nils Aadland // +47 982 22 739 / nils@salmongroup.no
Maria Schütz Fløisand // +47 920 30 905 / maria@salmongroup.no

SE FLERE NYHETER