Bærekraft i praksis – et bevisst valg

Mange har fått med seg saken i Dagbladet, og Regnskogfondets kronikk som er publisert i flere aviser i forrige uke. Her trekkes Salmon Group frem som en aktør som tar bevisste, bærekraftige valg.

Dagbladets sak om Regnskogfondets nye rapport om soyadyrking i Brasil, som ble publisert i forrige uke, etterlyser blant annet en mer ansvarlig oppdrettsnæring. I Dagbladets artikkel trekkes Salmon Group frem som en aktør som skiller seg ut med sin helt bevisste holdning til soya fra Brasil, og viser et tydelig samfunnsansvar.

> Les Dagbladet-saken her: Rapport: Avskogingen kobles til lakseprodusent

Salmon Group jobber systematisk med de utfordringer næringen står overfor. Dette gjør vi for å bidra til at næringen kan utvikle seg på en god og sunn måte. Når vi høster både nasjonal og global oppmerksomhet for vårt arbeid med bærekraft, er det fordi vi har etablert kunnskap som gjør oss i stand til å gå fra ord til handling; fra ervervet kunnskap til konkrete grep.

Derfor kunne vi sommeren og høsten 2019 gjøre justeringer med fôret til Salmon Group-fisken som til sammen reduserte karbonfotavtrykket med 36%. Når vi vet at fôret er innsatsfaktoren som står for det største karbonfotavtrykket, og alene står for opp til over 90 % av avtrykket fra produksjonen, er dette ikke en vanskelig sak. Her må vi ta de grep som må tas, og vi må jobbe hardt og systematisk med å finne gode, varige alternativer.

Kuttet soya fra Brasil med umiddelbar virkning

Salmon Group gjorde allerede i 2007 en vurdering av ingredienslisten til fôret, og skilte seg ut fra den øvrige næringen ved å ikke øke andelen vegetabilske proteinråvarer (soya) i fôret. Dette har vært en kunnskapsbasert og riktig vurdering, og fordi vi har liten andel av soya i SG-fôret, kunne vi i fjor velge soya produsert i andre områder, og slik redusere avtrykket.

Nye råvarer og bedre ressursutnyttelse

Salmon Group jobber kontinuerlig med utvikling av SG-fôret, slik at fisken trives og har gode oppvekstsvilkår, og samtidig tilfredsstiller miljøhensyn og gir prima kvalitet på sluttprodukt som når forbrukermarkedet.

Dagens konsumenter er bevisste forbrukere, som gjerne vil vite hvor maten kommer fra, hvor og hvordan den er produsert. Dette er en trend som de matproduserende næringene både tar inn over seg og ønsker velkommen, for det er en trend som sørger for at utviklingen finner sted i et åpent og transparent system der alle tar ansvar for sin blokk i kjeden.

For å tilfredsstille nye krav, er det helt nødvendig med kontinuerlig nytenkning. Det globale matsystemet er under stort press og skal sikre både mattrygghet og matsikkerhet til en stadig økende befolkning. Vi må evne å se muligheter i det som ikke er utforsket eller tenkt på ennå, og vi må sikre en langt bedre ressursutnyttelse enn dagens samfunn tillater.

Problemressurser inn igjen i verdikjeden

Salmon Group jobber med å øke sirkulærøkonomien og søker løsninger på utfordringer og konkrete problemstillinger som tidligere har vært ansett som problemer og «problemressurser», som svinn og avfall.

Verden har i lang tid vært i en tilstand av sløvhet og tillat en utpreget bruk og kast-mentalitet som bidrar til å øke klodens miljøbelastning. Når problemene tårner seg opp, blir den kollektive nummenheten tydelig, for hvem har egentlig ansvaret for å rette opp igjen våre feil og finne løsninger som virker?

De matproduserende næringene tar et kollektivt ansvar og søker nye muligheter og nye løsninger. Enkeltnæringer kan ikke redde hele kloden, men de må gjøre det som forventes av dem som viktige samfunnsaktører. Og litt til. Som å gi problemressursene et lengre liv eller gi næring til nytenkning for å endre den kollektive oppfatningen av hva som er verdifullt, hva som er en ressurs. Svinn og overskudd er for eksempel ressurser. Hvordan kan vi bli bedre til å nytte dette inn igjen i verdikjeden? Eller kan vi skape nye produkter av dette som nyttes inn i en annen verdikjede? Økt foredlingsgrad er ett stikkord. Økt samarbeids på tvers, et annet.

Salmon Group er på ballen.

Stort samfunnsansvar

Salmon Groups oppdrettere tar et stort samfunnsansvar når de både forventer og aksepterer at en utvikling i mer bærekraftig retning innebærer økte kostander. De har et langsiktig perspektiv og ser at dette er det eneste riktige, og en investering for fremtiden.

Pandemien har dessuten bekreftet nødvendigheten av å tenke mer lokalt. Der har oppdretterne i Salmon Group et stort fortrinn.

Les også om vårt arbeid på Regjeringens sider: https://berekraft.regjeringen.no/bli-inspirert/salmon-group-as/

SE FLERE NYHETER