Søk i arkivet

Aktuelt

Salmon Group er positive til forslag om fleksibilitet

Salmon-Group-Main-LogoI tilleggshøyringa om fleksibilitet med produksjonsområda i det føreslegne trafikklys-systemet, stiller Salmon Group seg positive til forslaget om fleksibilitet innanfor tre område.

Det har vore eit viktig punkt for nettverket at alle selskap skal kunne ha same fleksibilitet, og at dei som har innvilga interregionalt biomassetak ikkje endar opp med ein sterk konkurransefordel i det nye reguleringssystemet. «Vi oppfatter at forslaget som fremmes av departementets brev imøtekommer Salmon Groups innvendinger på dette punktet», heiter det i høyringssvaret.

Nettverket skriv også;

Det legges til grunn at bestemmelsen vil innebære en

– alminnelig adgang (rett) til å utnytte en tillatelse innenfor, og inntil, tre produksjonsområder som grenser til hverandre, slik at en tillatelse, som er tildelt et hjemmeområde, kan utnyttes i hjemmeområdet og i inntil to produksjonsområder som grenser til hverandre.

– at innehaveren kan velge hvilke to produksjonsområder tillatelsen kan utnyttes i ( i tillegg til hjemmområdet), og at det ikke er krav om at disse to produksjonsområdene skal ligge på hver side av det området hvor tillatelsen er hjemmehørende, jf høringsbrevet side 5.

Salmon Group AS vil på denne bakgrunn støtte forslaget om ny § 48 a i akvakulturdriftsforskriften, og legger til grunn at forslaget til ny bestemmelse er utformet i tråd med ovennevnte.

Forutset ei lovendring

For at den føreslegne fleksibiliteten skal kunne kome til anvendelse, må der gjerast ei endring i akvakulturlova. Det har Salmon Group presisert slik:

Departementet har særlig bedt om høringsinstansenes syn på spørsmålet om et selskap eller konsern som kun har tillatelser i ett produksjonsområde, likevel skal få kunne klarere tillatelser i et tilstøtende produksjonsområde, jf høringsbrevet side 5 andre avsnitt.

For at forslaget om utvidet fleksibilitet skal bli reelt, og oppnå de ønskede virkninger med likhet for aktørene, må laksetildelingsforskriften § 33 endres utover dette slik at det

– innføres en alminnelig adgang til å etablere seg, det vil si klarere tillatelser, på lokaliteter også et i tredje tilstøtende produksjonsområde, selv om tillatelsene er hjemmehørende i et annet produksjonsområde.

– Det må således tydelig fremgå av regelendringen at det må gjelde en alminnelig adgang (en rett) til å (få) klarere tillatelser i tre produksjonsområder, uavhengig av om tillatelsene er knyttet til ett produksjonsområder eller flere, slik at klareringsadgangen korresponderer fullt ut med den foreslåtte fleksibilitet etter ny akvakulturdriftsforskrift § 48a. Forslaget til laksetildelingsforskriften § 33 må derfor utformes i tråd med dette.

– Det er ikke tilstrekkelig at regelen utformes som en dispensasjons adgang, slik forslaget til nytt tredje ledd i laksetildelingsforskriften § 33 nå er bygget opp; det må foreligge en alminnelig adgang som nevnt.

Uten en slik regelendring kan vi ikke se at små og mellomstore aktører vil kunne dra nytte av forslaget om “en generell adgang til å utnytte en tillatelse innenfor tre produksjonsområder som grenser til hverandre, inkludert det området tillatelsen er hjemmehørende”.

«Adgangen til å innvilge midlertidig felles biomassetak ved vedtak om utslakting bør gjelde for alle aktører»

Favoriseringa av aktørar med interregionalt biomassetak har vore ei gjennomgåande utfordring i arbeidet med denne saka. I høyringsuttalen heiter det:

I forslaget til ny akvakulturdriftsforskrift § 48 b femte ledd videreføres den ordning at foretak som er pålagt utslakting på grunn av sykdom kan innvilges et “midlertidig interregionalt biomassetak mellom produksjonsområder” for å opprettholde produksjonen. Forutsetningen er at søkeren dokumenterer at innvilgelsen av et slikt midlertidig interregionalt biomassetak “sikrer råstofftilgang til videreforedling”. Det er i disse tilfellene ikke et krav om at det interregionale biomassetak må knytte seg til tilstøtende områder.

Salmon Group vil markere at det er ingen grunn til å opprettholde et krav om at innvilgelsen av et slik midlertidig felles biomassetak skal sikre råstofftilgang til videreforedling.

Sykdomstilfellene rammer tilfeldig – og  utslaktingsvedtak på grunn av sykdom er gjennomgående begrunnet med hensyn til fiskevelferd, hensynet til andre aktører og nettopp like konkurransevilkår. Tilsvarende likhetsbetraktninger må også følges opp i regelverket slik at alle aktørene behandles likt og gis lik fleksibilitet ved pålegg om utslakting på grunn av sykdom.

Salmon Group foreslår derfor at det innføres en alminnelig adgang til å få tilsvarende midlertidig felles biomassetak mellom produksjonsområder i sykdomstilfellene, og som vil være lik for alle aktørene.

Salmon Group AS, høringsvar vedrørende høringsbrev om fleksibilitet i tilknyttning til nytt system for kapasitetsjusteringer i lakse og ørretoppdrett

Salmon Group vedlegg til høringsbrev PO og klarering over PO