Søk i arkivet

Aktuelt

Ecomerden tar neste steg

Eco 1Etter nokre startvanskar er Ecomerden no i gang med sin andre produksjonssyklus hos Sulefisk AS. Her kan du lese om endringar som er gjort i teknologien.

Det første utsettet av fisk i pilotmerden Ecomerden ble gjennomført vellykket fra 100 gram til 1 kg. Første utsettet var i høsten 2015.

En massiv manetopplomstring i juni 16 forårsaket at fisken ble tatt ut av merden etter postsmoltstadiet. Nå er det satt ut ny smolt i pilotmerden og Sulefisk vil konsentrere seg om en en ren postsmoltproduksjon i Ecomerden. Det ser bra ut slik som fjordårets utsett.

Resultatene fra første utsett har vist at luseproblematikken kan  løses ved lukkete merder. Samtidig er det mulig å oppnå bortimot høy overlevelse, en god vekst og en forfaktor på 0.8 på postsmolt opp til ett kilo.

Ecomerden har en høy grad av sikkerhet mot rømning pga røktenota i senter og som gjør det svært effektivt å ta ut fisken. Flytekragen i stål har doble forankringsklyss, 20 vanntette skott og en betydelig reserveoppdrift. Den tette veggen har en slitestyrke på 30 tonn pr. lengdemeter og som gror sakte.

Erfaringene har vist at konseptet Ecomerden har fungert svært bra både teknologisk og biologisk.

Selskapet har i løpet av det siste halvår fokusert på å optimalisere teknologien

Inntaksfilter Ecomerden.Dette har resultert i flere nyvinninger som nå skal lanseres i den neste generasjon Ecomerden. Det er flere utfordringer næringen sliter med som nå kan løses gjennom Ecomerden. Dette kan bidra til en lavere produksjonskostnad ved produksjon av postsmolt.

Vi har nå utviklet flere løsninger med tanke på et optimalt miljø for fisken i hele produksjonssyklusen, uten behov for å ta fisken ut. Det kan da settes inn fokus på røkting av fisk og få en bedre tilvekst med kontinuerlig foring uten lusebehandlinger.

Ved å produsere smolt opp til ett kilo i lukket merd,  vil man kunne oppnå robust fisk som står seg bedre i den åpne siste vekstfase. Dette vil bidra til bedre utnyttelse av MTB, lavere dødelighet og lavere produksjonskostnader også i siste vekstfasen.

Det er nå publisert flere offentlige rapporter resultater som underbygger at postsmoltproduksjon i lukkete merder langt på konkluderer positivt etter at flere pilotprosjketer er gjennomført i full skala.

Så lenge det kan dokumenteres god fiskevelferd og minimal risiko for rømning, åpnes det for dispensasjon til å produsere et betydelig større antall postsmolt og da til en redusert finanskostnad pr.kg. Vi har «flyttet” settefiskanlegget på sjøen i stedet for på land.

Nyutviklet inntaksfilter holder uønskete organismer ute

En vesentlig innovasjon er at selakpet har utviklet et nytt inntaksfilter for å holde maneter, lus og andre uønskete mikropartikler ute fra merden til enhver tid.

Filteret skal nå testes ut i 100% skala før det skal standardiseres. Kunder kan da minimere risiko for denne slags utfordringer.

Filteret monteres på inntaksledningen og holdes automatisk rent med et roterende spylerør som spyler sjøvann med høyt trykk fra innsiden og ut. Samtidig vil hovedvanninntaket gå uavbrutt.

Filteret er vedlikeholdsvennlig og kan enkelt å tas opp tiil overfalten uten at produksjonen i Ecomerden forstyrres.

I Ecomerden kan temperaturen reguleres for optimal vekst

Selskapet vil også lansere en fleksibel inntaksledning, slik at inntaket kan senkes opp og ned etter årstiden.

På denne måten kan også vanntemperaturen inne i Ecomerden holdes på et optimalt nivå etter årstiden. Praksis har vist at dette kan gi en bedre vekst.

Enkelt å skifte ut saltvann med ferskvann i Ecomerden uten å ta ut fisk

Dersom man har ferskvann tilgjengelig, har Ecomerden også utviklet en enkel løsning på injisering av ferskvann. Dette kan gjøres så og si uten ekstra kostnader for driften.

Utstyret er allerede intakt med dagens løsning og vil være et viktig om det skulle skje en AGD-påvisning.

En annen fordel kan være å regulere saltinnholdet i den tidlig smoltfase mht PD.

Det trengs kun en ekstern ferskvannspumpe med lav effekt som tilfører og som samtidig blander inn oksygen fra det allerede eksisterende oksygenanlegget.

Saltvannet presses så nedover og ut gjennom avfallsløpet i bunnen av Ecomerden. Denne prosessen kontrolleres ved at Ecomerden er utstyrt med en strupeventil i bunn og et separat partikkelavfallsløp.

Som for inntaksfilteret er fremgangsmåten for ferskvannsinjisering patentsøkt. Fra 2010 har Ecomerden AS godkjent patent på konseptet stiv flytekrage, vannfordeling og dobbelvegg.

Strategi videre for selskapet Ecomerden AS

Etter 6-7 år med utvikling og gode erfaringer etter uttesting , skal Ecomerden AS nå kommersialiseres. Flere investorer har i denne anledning vist sin interesse for selskapet.

Serge Ferrarri SA, som produserer den tette posen, sprutskjermer og tett overbygg i Ecomerden er en av verdens ledende dukprodusenter. Ferrarri ønsker å bidra med nødvendig kapital i den videre oppbygging av Ecomerden AS. Med Ferrarri på laget, er Ecomerden AS nå klar for gjennomføring av en større satsing.

Tekst: Ecomerden AS