Søk i arkivet

Aktuelt

Høyringsvar frå Salmon Group peikar på kva som gjer forslaget uegna som verktøy til regulering av veksten i laksenæringa

ProduksjonsområdeForslaget har store manglar og vil gje mange uheldige og uønska verkander. For lokaleigde oppdrettselskap vil dette mellom anna medføra redusert konkurransekraft og evne til vekst og verdiskaping for samfunet. Kontali Analyse har utarbeida rapport som viser nokre av desse effektane. Til dømes vil 2 like selskap med drift i 2 produksjonsområde, der det eine har interregionalt biomassetak, det andre ikkje, få svært ulike rammevilkår. I ein 10-års periode vil selskapet med interregionalt biomassetak få ein vekst på 26% medan selskapet utan berre klarer 2%. Les høyringsvaret Salmon Group AS høringsvar implementering av MELD St 16 og rapporten frå Kontali Analyse Vedlegg høringsvar Salmon Group AS Kontali implementering av MELD St 16.