Søk i arkivet

Dette mener NSL om ny biomasseprofil

Svein A. ReppeSom allerede uttrykt er NSL i prinsippet enige med NFD om at det nåværende rigide biomassetak blir gjort til gjenstand for justeringer og tilpasninger. Innføring av «Bremnesmodellen» er et skritt i riktig retning. Når det er sagt vil vi også få nevne at den foreslåtte biomasseprofilen i prøveperioden fram tom 2019 har en rekke svakheter.

Vi har som organisasjon hatt svært kort tid på oss til en grundig gjennomgang av de forskjellige aspekter rundt profilen, men NSL vil allikevel ikke unnlate å påpeke forhold som forslaget ikke tar høyde for og som kan virke forsterkende på problemene ved dagens MTB-modell:

• Produksjon av laks og ørret foregår fra Agder til Finnmark, og profilen gjelder likt prosentuelt for hele det geografiske produksjonsområdet uten hensyntaken til ulike klimatiske- og geografiske forskjeller.
• Modellen er veldig rigid og tar ikke hensyn til endringer i en driftsplan som følge av ugunstige driftsforhold som f.eks temperatur, PD, ILA osv. Ekstraordinære uttak pga nevnte kompenseres ikke for i forslaget fra departementet.
• Alle produksjonsenheter «går i takt» ut fra foreslått profil, noe som er blitt hevdet mange ganger er en svakhet ved dagens regime. Det vil være bedre, for å få en jevn tilgang på slaktefisk gjennom året, at aktørene selv kan bestemme når MTB overskrides og når på året de velger å ligge under grensen. Den enkelte aktør kan da velge sin egen strategi ut fra hva som er optimalt i produksjonsområdet.
• Er kompensasjonen på kr 1,5 mill riktig ut fra en betraktning av at modellen kanskje ikke gir økninger i slaktemengde og at den bare gjelder ut 2019? Blir vederlaget stående bør departementet vurdere en økning i bimasseprofilen fra forslaget på 31,5% samlet til nærmere 40%. Da er det mulig aktørene i større grad vil finne vederlaget forsvarlig ut fra en vurdering om vekst i produksjonen.
NSL foreslår, ut fra ovenstående, følgende justering av «Bremnesmodellen»:
• Åpning for en individuell tilpasning av modellen hvor aktørene selv velger en biomasseprofil ut fra hva som er optimalt rent driftsmessig. Dette kan bidra til en styrket konkurranseevne og gi muligheter for en bedret markedstilpasning totalt sett.
• En langt enklere og fleksibel ordning vil være å gi den enkelte aktør en prosentuell økning på 8-10 % i deler av året, og at de selv bestemmer når de kan ligge over og under eksisterende MTB.
• Aktørene rapporterer inn sine planlagte biomasseprofiler i sammenheng med driftsplanen.

Tekst: NSL

Sjå NSL sine heimesider