Søk i arkivet

Aktuelt

Ei praktisk tilnærming

FlokenesDen nye ordninga med alternativ «MTB-kalender» er ei tilpassing til realitetane i drifta for ein del aktørar.

Ordninga er ikkje ein generell vekst, men ein sjanse for ein del selskap til å drive meir i takt med sine eigne føresetnader. Det kan vere til dømes at dei berre har haustutsett fisk, som fylgje av lokalitetstilgang eller andre forhold.

Desse aktørane har lenge hatt eit etterslep i sin produksjon, og dette blir no kompensert med den nye ordninga. For kvar og ein vil prisen vurdert opp mot potensialet for auka produksjon avgjere kor interessant den nye ordninga er.

For dei som er godt tilpassa dagens «flate» MTB-ordning, vil det truleg ikkje vere like attraktivt å be om eit slikt differensiert regime. Ordninga vil heller ikkje fange opp bortfall av biomasse som fylgje av uføresette hendingar, slik ein rullerande MTB ville gjort. Ein må difor rekne med at veksten i produksjon blir lågare med denne ordninga enn med rullerande gjennomsnitts MTB.

Ordninga er ei prøveordning. Det vil no bli opp til kvar enkelt aktør om dei ynskjer å vere med på forsøket.

Les og Kva er MTB?

Tilbyr økt fleksibilitet

Tekst: Øyvind Kråkås