Søk i arkivet

Aktuelt

Julehelsing frå Salmon Group

God julKjære vener,

Eit nytt år går mot slutten, og vi ynskjer å takke dykk alle for alt vi har vore saman om i 2015.

Dette året har vore krevjande for landet vårt, med lågare aktivitet i oljenæringa. Mange har mista arbeidet, mange unge og nyutdanna går ei usikker framtid i møte. Landet si trong for eit sterkt og fleirfaldig næringsliv er tydelegare enn på lenge.

Verda omkring oss følast utrygg. Vår store nabo Russland er framleis i brot med Vest-Europa i det politiske samarbeidet. Opprøra mot diktatorar i dei arabiske landa, har ført fleire land ut i borgarkrigar, masseflukt og terror.

EidesvikI skuggen av desse hendingane, er det lett å sjå at ein er privilegert når ein arbeider i norsk havbruksnæring. Vi driv vår produksjon i eit land som er prega av fred og demokrati. Dette set vi pris på, og vi vil takke politikarar og forvaltning som held ved like det landet vi er stolte av.

Havbruksnæringa er ein ressurs for landet vårt. Gjennom matproduksjon, sysselsetjing og ringverknader, er næringa ein betydeleg bidragsyter til velferd og busetnad. Fiskeoppdrett har blitt ein betydeleg del av kysten si omstilling frå det tradisjonelle sjølvbergingssamfunnet. Næringa sysselset handverkarar og høgt utdanna folk, og skaper aktivitet i samfunn langs heile kysten.

Langoylaks1Salmon Group er stolte av å representere dei lokaleigde havbrukarane. Desse har vore med sidan næringa var heilt fersk, og lært sine ting gjennom bratte etappar. Dei har bygd verdiar i sine lokalsamfunn, og du møter dei som ressurspersonar ute i bygder og småbyar. Dei trenar fotballag og sit i 17. mai komitear.

Gjennom nettverket Salmon Group samlast desse ressursane til nasjonal innsats. Samarbeid, kunnskapsdeling og felles markering i viktige saker. Like driftsvilkår for alle, uansett tal på konsesjonar, er stadig ei av hovudsakene for oss. Du skal målast på om du driv godt, ikkje på om du driv stort. Sunn drift skal løne seg.

Salmon Group spelar på lag med samfunnet rundt oss. Vi søkjer samarbeid med andre næringar og interesser, mellom anna gjennom Marint Vekstforum og Norsk Norsk-Islandsk3Villaksforvaltning. Vi engasjerer oss i sentrale spørsmål, og bidrar til konkrete prosjekt, som realiseringa av kystvegen mellom Ålesund og Bergen. Vi ser rekkevidda av vår aktivitet, og arbeider hardt for å leve opp til det ansvaret.

Vi vil takke alle dykk vi har samarbeidd med, og alle som har fylgt med på vårt arbeid i året som gjekk. De har vore fantastisk viktige for oss. Neste år blir vi endå betre. Stadig fleire skal få del i dei verdiane vi skapar saman. Vi skal bli flinkare på det vi er gode på, og lære oss nye ting.

 

God jul, og godt nytt år

Helsing alle i Salmon Group