Søk i arkivet

Aktuelt

-Tek for lang tid

Ola– Det viktigaste i forhold til havbruksnæringa er at fylket må jobbe hardare for å få større areal til dette. Dei må også jobbe raskare med å få ting på plass for dei verksemdene som allereie er her. Det tek for lang tid å få gjort ting i Sogn og Fjordane, seier laksegründer Ola Braanaas til NRK.

NRK Sogn og Fjordane har intervjua Braanaas som ein av to frå fylket som når opp på Kapital si liste over Noregs 400 mest kapitalsterke menneske. Han presiserer at denne lista ikkje betyr noko for han personleg, og at ein ikkje skal vente at eit lite fylke kan framskaffe mange personar til eit slikt sjikt. Likevel tykkjer han det er synt at ein ikkje får meir ut av dei naturgjevne ressursane.

– Sogn og Fjordane har kjempemoglegheiter til å utvikle kystlinja. Så det burde vere eit signal til fylket om at det må leggast betre til rette for dei næringane som har potensial, spesielt på kysten, seier han.

Forstår innspela

Jan HeggheimFylkesdirektør for næring, Jan Heggheim, forstår Braanaas sine innspel.

– Eg har ikkje nokon grunn til å tru at vi brukar meir tid på ting enn dei gjer andre plassar. Men eg forstår at Ola Braanaas er utolmodig med tanke på sakshandsaming.
Dette er først og fremst fordi det er mange som skal uttale seg, og det kjenner han godt til. Dette er ting som tek tid, men eg vil seie at vi har blitt betydeleg betre i løpet av dei siste to-tre åra.

Heggheim seier havbruksnæringa står høgt på fylket si prioriteringsliste, mellom anna når det gjeld å få meir areal til næringa. Han understrekar at dette er eit samspel mellom kommunane og fylkeskommunen.

I 2014 vart det levert 97 301 tonn laks frå produsentane i Sogn og Fjordane. Det var ein nedgang frå 102 275 tonn i 2013. Aureproduksjonen auka frå 13 267 tonn i 2013, til 17 520 tonn i 2014. Den samla produksjonen av laksefisk i fylket gjekk dermed ned med 721 tonn.

Les og:

Kronikk: Oppdrettsnæringen i Sogn og Fjordane

Nedgang i lakseproduksjonen

For Salmon Group: Øyvind Kråkås