Søk i arkivet

Aktuelt

Kronikk: Oppdrettsnæringen i Sogn og Fjordane

Flokenes 3Av Rolf Dahl og Johannes Idsø. Høgskulen i Sogn og Fjordane.

Dersom en skal sette et starttidspunkt for oppdrettsnæringen i Sogn og Fjordane, må det bli 29. januar 1962 da oppdrettspioneren Erling Osland fra Bjordal i Høyanger kommune bestilte 100.000 ørretrogn fra Danmark. Så fulgte et ti-år preget av prøving og feiling, med bruk av jorddammer og senere sjøinnhegninger langs strendene. Først fra 1972 kan en si at det begynte å vokse fram noe som en kan betegne som en næring.

Aktører og produksjon

Fra 1972 har oppdrettsnæringen i Sogn og Fjordane har hatt den samme utviklingen som resten av landet. Vi har fått færre bedrifter, men økt produksjon. I 1999 var det 45 bedrifter som produserte laks eller aure i Sogn og Fjordane. Siden den gang har det vært store strukturendringer. I 2012 var det bare 15 bedrifter igjen. Til tross for nedgangen i antall bedrifter, har både produksjon og verdiskaping vist en sterk vekst. I 1992 ble det produsert 13 tusen tonn laks og aure . 21 år senere, i 2013, var produksjonen 115 tusen tonn. Siden 1992 har den årlige produksjonsveksten både i fylket og i resten av landet vært på 10 prosent. Produksjonen ble doblet hvert syvende år.

Ola BraanaasVi vil påstå at det neppe finnes noen næring som er så gjennomregulert som oppdrettsnæringen. Hvem som får lov til å drive oppdrett er strengt regulert. Siden tusenårsskiftet har løyvene i fylket vokst med beskjedne 25 prosent, mens produksjonen i den samme perioden har vokst med mer enn 120 prosent. Det er altså snakk om en sterk produktivitetsvekst i perioden. Årsaken er bedre teknologi og større kunnskaper. Litt overraskende: De små familieeide oppdrettsbedriftene er like produktive som de store.

55 prosent av oppdrettsløyvene i fylket er eid av Marine Harvest Norway og Erko Seafood. Begge selskapene har hovedkontor i Hordaland. Resten er eid av lokale eiere med Ola Braanaas i Gulen som den største.

Det er matfiskproduksjon på 83 lokaliteter. Gulen, Askvoll og Flora er de tre største oppdrettskommunene med 13 lokaliteter hver.

Verdiskaping

Slakteriet FlorøSiden oppdrettsnæringen er en eksportnæring, vil verdiskapingen variere med prisene på verdensmarkedet . De siste årene har vært bra. I 2013 var verdiskapingen til matfiskprodusentene 1,3 milliarder kroner. Ut fra prisene vet vi at verdiskapingen vil være høyere enn 1,5 milliarder kroner både i 2014 og 2015.

Verdiskapingen til matfiskprodusentene i fylket er tre ganger så høy som den forventa verdiskapingen til Nordic Mining knytta til det omstridte gruveprosjektet i Naustdal. Dette prosjektet kan påvirke oppdrettsnæringen negativt. I verste fall, kan oppdrettsnæringen på landsbasis tape verdier som overstiger verdiskapingen til Nordic Mining.

Hvem får de skapte verdiene?

Ved å gå igjennom regnskapene til alle selskapene for de siste 15 årene kom vi fram til følgende: Eierne har fått 45 prosent. Staten har fått 29 prosent i form av skatter og avgifter, de ansatte får 19 prosent i form av lønn, mens långivere så langt har fått 7 prosent. Kommunene får en så liten del at vi ikke har funnet det nevneverdig.

Eierne tar ut mindre enn ti prosent av verdiskapingen i form av utbytte. Resten pløyes tilbake til bedriften.

Liten sysselsetting, stor produksjon

Det er 350 ansatte i matfiskproduksjonen i fylket. Hvert årsverk produserer fisk for 14 millioner kroner og verdiskapingen er 5 millioner kroner pr årsverk. Oppdrettsnæringen er dermed helt i landstoppen når det gjelder verdiskaping pr årsverk. Med liten ressursinnsats skapes store verdier. Samfunnsøkonomisk er dette svært gunstig.

Store kjøp i eget fylke

EWOS FlorøI vår undersøkelse av oppdrettsnæringen i fylket, fikk vi tilsendt en oversikt over alle innkjøp som bedriftene hadde foretatt i 2012. Selv om vi nå har kommet til 2015, gir 2012 en god indikasjon på oppdrettsnæringens betydning for andre bedrifter. I 2012 kjøpte fiskeoppdretterne med forretningsadresse i Sogn og Fjordane varer og tjenester for 1,2 milliarder kroner og 836 bedrifter hadde leveranser til disse oppdretterne. Av praktiske grunner kunne Marine Harvest ikke gi oss oversikt over alle innkjøp, men vårt estimat for 2013 inkludert Marin Harvest viser totale innkjøp for 2,4 milliarder kroner.

Basert på vår undersøkelse, kan vi fastslå at mer enn 70 prosent av leveransene kommer fra produsenter i eget fylke. Fôrprodusenten Ewos i Florø er naturlig nok den største leverandøren, men i tillegg kommer brønnbåt-tjenester, bygg og anlegg, merder og fortøyning, dykkertjenester og fiskehelse. Ringvirkningene kan kort oppsummeres slik: Ett årsverk i matfiskproduksjonen fører til tre årsverk i andre næringer.

Oppdrettsnæringen og framtida

Verden har tydeligvis fått smaken på laks fra Norge. Til tross for en årlig volumøkning på ti prosent, holder prisene seg høye. Nå er prisen 43 kroner pr kg for ferdig sløyd laks. Produksjonskostnadene er om lag 20 kroner pr kg rund vekt. Alt tyder på at året 2015 blir minst like godt som rekordåret 2014. Men alt er ikke rosenrødt: Lakselusa har blitt en sann plage. Næringen bruker hundrevis av millioner kroner i året på å bekjempe og på å utvikle metoder for å bli kvitt luseplagen.

Osland Settefisk AS bruker nå 50 millioner kroner på å bygge et landbasert settefiskanlegg på Sørebø i Høyanger . Anlegget vil være fullstendig fritt for lus. Rømming er utelukket. Anlegget i Høyanger vil ha en stor miljøgevinst ved at tida som laksen står i sjøen blir sterkt redusert. Dermed vil også luseplagen bli redusert.

Osland Havbruk får langt lavere kostnader til lusebekjempelse. I tillegg vil det nok vise seg at Osland Havbruk vil være i stand til å øke produksjonen innenfor den løyvekapasiteten som de har til rådighet. Trolig vil anlegget som er under oppføring i Høyanger, være en god investering. Vi forventer at andre oppdrettere både i Sogn og Fjordane og i andre fylker vil følge etter og bygge lignende anlegg. Antakelig vil oppdrettsnæringen bli litt mer landbasert enn den har vært til nå.