Søk i arkivet

Aktuelt

Salmon Blog: Ei skiftetid i havbruksnæringa

Karrieremesse3Åra som kjem vil by på mange interessante jobbar for ungdom som vil inn i sjømatnæringane. Også i produksjonsleddet.

Havbruksnæringa er inne i ei omstilling. Dei multinasjonale selskapa koplar grepet om lakseproduksjonen, men også i dei lokalt eigde selskapa er ein inne i store endringar. Tradisjonelle familieselskap utvidar staben og hyrer fleire typar kompetanse. Ein knyter til seg fagfolk på fiskehelse og på økonomi. Krava til fagutdanning vert styrka, kunnskap blir meir påakta.

Dette skjer i ein samanheng med stadig fleire formelle krav til drifta og dei tilsette. Det skjer og til liks med ei rivande teknologiutvikling. Stadig nye typar utstyr krev detaljert kunnskap. Større båtar og kranar utløyser nye sertifikatkrav. Også for erfarne tilsette blir det kravd kurs og oppdateringar.

Endå ein faktor som løyser ut nye bemanningsbehov, er at mange selskap no er i ein overgang frå gründerdrift til ein ny generasjon leiarar. Der gründeren var på jobb seint og tidleg, og fylte alle oppgåver i drifta, tilpassar ein seg no normene i arbeidslivet, med skiftordningar og arbeidsdeling mellom ulike fag. I 2015 må sjølv småbedriftsleiarar hente i barnehagen og reise på korpstur og fotballturnering med neste generasjon.

At økonomien i næringa har vore god, er avgjerande for at ein har kunne gjort denne «normaliseringa». I mange bransjar er der framleis ikkje grunnlag for å ta alminneleg ferie eller tilsetje nyttig kompetanse, sjølv om verksemda for lengst er ute av etableringsfasen. Den sunne økonomien i havbruksbedriftene er nøkkelen til at bransjen kan vere ein viktig arbeidsgjevar for unge, utdanna folk i åra som kjem.

Arbeidet med å marknadsføre dei moglegheitene som ligg for ungdom i havbruksnæringa, er i full gang. Bedrifter i bransjen står på stands på tradisjonelle karrieremesser og arrangerer eigne konferansar for å stimulere unge til å utdanne seg for ei karriere i havbruk.  Det mest spanande er likevel at ordningar med traineestillingar no er i ferd med å vokse fram i sjømatnæringane. Tilbodet for ungdom begynner å bli so bra at det igjen kan bli freistande for nokon og ein kvar å lyge på alderen.

Les og:

-Eg vil flytte heim att

110 søkjarar til ledige jobbar

Vel overstått NASF Young

Tekst: Øyvind Kråkås