Søk i arkivet

Aktuelt

FrP støttar rullerande MTB

Sandnes FiskeoppdrettUnder fylkesårsmøtet sitt ga FrP i Sogn og Fjordane tilslutnad til rullerande gjennomsnitts MTB.

Forlaget om å innføre ein rullerande gjennomsnitts MTB går i hovudtrekk ut på at eit selskap skal kunne nytte den maksimalt tillatne biomassen sin fleksibelt gjennom året, innforbi tillatne lokalitets biomasse. I dag har ein eit fast tak på MTB, vanlegvis 780 tonn ståande biomasse pr. konsesjon. Rullerande MTB vil gje betre tilpassingsevne for den enkelte produsent, med omsyn til fiskehelse, sonedrift etc.

Då forslaget var på høyring i 2014, valde regjeringa å avvise det i frykt for ein overproduksjon på landsbasis. Frykten var driven av tal som store aktørar i næringa viste til, som synte fleire hundre prosent større produksjonsvekst enn dei tala regjeringa sjølve hadde henta inn. Mange mindre selskap følte seg snytte i denne saka, fordi rullerande MTB ville verke utjamnande for aktørar med få fiskegrupper og lokalitetar i drifta. Også hos foredlingsindustrien var det festa lit til at rullerande MTB skulle gje ei meir jamn drift.

– Dette vil gi de små oppdrettsselskapene og familiebedriftene anledning til å kunne utnytte konsesjonen sin mer i samme grad som de store oppdrettskonsernene, som i realiteten alt har anledning til å utnytte konsesjonene sine fleksibelt, da de kan utnytte flere konsesjoner på mange lokaliteter samtidig, skriv Frp Sogn og Fjordane i eit presseskriv frå årsmøtet som Kyst.no gjengjev.

Frp Sogn og Fjordane vil gje ei hjelpande hand til dei mindre oppdrettsselskapa.

– For å gi en mer rettferdig og fleksibel forvalting overfor de mindre fiskeoppdretterne, støtter Sogn og Fjordane Framskrittsparti tanken om et rullerende MTB-regime.

Les sak på Kyst.no

Les og:

Skuffa over avgjerda om rullerande MTB

Reagerer på argumenta mot rullerande MTB

Kva er MTB?

Tekst: Øyvind Kråkås