Søk i arkivet

Aktuelt

Forbetra fôrslange, forbetra fraktavtale

FôrslangeAhlsell har blitt ein betydeleg utstyrsleverandør til Salmon Group, og verksmeda syner stadig evne til utvikling og innovasjonar. Ein av nettverket sine aksjonærar har til og med sikra ei betre fraktavtale for kjøp av antistatiske fôrslangar frå Finnmark.

Ahlsell er ein stor leverandør av røyr, el-komponentar, arbeidsklede med meir til oppdrettsnæringa. Salmon Group har inngått innkjøpsavtale med Ahlsell, og har ein god dialog med verksmeda om små og store praktiske utfordringar i drifta av oppdrettsanlegga.

Statisk elektrisitet i fôrslangar har vore ei skummel sak gjennom mange år for tilsette ved matfiskanlegg. Ved kutting og handtering av slangar kan elektrisiteten bli overført til menneske, med risiko for liv og helse. Saman med produsenten Arges AS i Alta har Ahlsell utvikla ein fôrslange som ikkje samlar statisk elektrisitet, fordi det leiar spenninga ut av røyret. 70-80 % av forbruket av fôrslangar i Salmon Group er no av denne typen. Ei endring av slangen si samansetning gjere at han no er meir slitesterk. Dessutan har Ahlsell løyst ei anna utfordring som SG sine aksjonærar i sør har kjent på.

-Vi har hatt ei utfordring knytt til frakta av desse slangane frå Finnmark til Sør-Noreg, men no har vi funne ei god og billegare løysing, seier Torbjørn Johnsen, salssjef for havbruk hos Ahlsell. Reiarlaget Bio Feeder AS, styrt av Lighthouse Ship Management AS, begge eigd av Melingen-familien i Austevoll, har no skrive avtale med Ahlsell om å transportere slangane rett frå fabrikken og ut til kundane sine anlegg. Denne transporten blir både billegare og meir effektiv enn det vi har kunne tilby til no, seier Johnsen.

Melingen-familien eig og driv også Austevoll Melaks, som er aksjonær i Salmon Group.

TransportslangeI tillegg til ny og betre antistatisk fôrslange, tilbyr Ahlsell no og ein svært rimeleg og god transportslange for fisk. Denne kjem i ulike tjukner, tilpassa ulike arbeidsoperasjonar. Vi tilrår alle vår aksjonærar å undersøke prisar og vilkår som kjem dei til gode gjennom avtalen.

Les og:

Røyret som løyser eit stort problem

Har dobla omsetnaden i Ahlsell-avtalen

Tekst: Øyvind Kråkås