Søk i arkivet

Stor opprydningsaksjon

Færøysk arbeidsbåtEn gjennomgang hos selskapene som det rømte fisk fra etter ekstremværet Nina, viser at det har vært brukt mye ressurser på opprydning. Hundrevis av fiskere og flere tusen garn har gitt stor gjenfangst av fisken.

– Vi vil først og fremst rette en stor takk til alle fiskere som har hjulpet oss. Uten dem hadde vi ikke klart å begrense skadene i så stor grad, sier Tarald Sivertsen, leder av FHLs rømmingsutvalg. 

Fire ulike selskap opplevde rømming etter uværet ”Nina” som herjet 10.januar i år. I tillegg er det meldt mistanke om rømming fra to selskap. En gjennomgang hos selskapene viser foreløpig at det er rømt ca. 127 000 fisk, fra fem ulike lokaliteter. Av dette er det ca. 62 500 regnbueørret og ca. 53 200 steril laks. Regnbueørret og steril laks har ingen genetisk påvirkning på villaks.

– Dette er tallet vi vet så langt. Først når all fisk er talt opp med brønnbåt, vil det være mulig å gi et eksakt tall, sier Sivertsen.

Enorm innsats

I tillegg til de fem lokalitetene som en vet det har rømt fisk fra, er det to selskap som har oppdaget hull i sine nøter etter uværet. Hos det ene av disse selskapene viste opptelling denne uka at det ikke manglet fisk. Dette kan skyldes at hullet var på et dyp der fisk sjelden oppholder seg.

– Disse har meldt fra, gjennomført inspeksjoner og satt i gang gjenfiske. Det er ikke funnet fisk på garn på disse stedene, sier Sivertsen

Gjennomgangen viser at det har vært jobbet kontinuerlig siden tidlig søndag morgen den 11. Januar med opprydningstiltak på Vestlandet. I alt er flere hundre fiskere engasjert. Oppdrettere og fiskere har satt tusenvis av garn i sjøen. Og hittil har omkring 30 000 ørret og ca. 10 000 laks blitt tatt opp av sjøen og registrert ved mottaksstasjonene. Det betyr at antallet rømlinger i sjøen er redusert tilsvarende.

– Vi er svært takknemlige for den innsatsen som har vært gjort. Vi må selvsagt lære av det som skjedde denne uværsnatten. Vi har satt i gang en full gjennomgang sammen med Fiskeridirektoratet.

Opprydning

Som en del av oppryddingen vil flere av selskapene nå også gå inn med ekstra midler for å overvåke elver i sine nærområder.

– Sjøtroll vil gjennomføre overvåkning av elvene i Osterfjordområdet sammen med Uni Reserach for ørreten som rømte i Osterfjorden. Dette arbeidet er allerede i iverksatt og så langt er det ikke registret oppgang i elver av den rømte regnbueørreten. Eide Fjordbruk skal også gjennomføre nærmere undersøkelser i samarbeid med forskere og elveeiere dersom den sterile fisken viser seg å gå opp i elvene, sier Sivertsen.

Det er registret rømmingshendelser hos fire selskap etter uværet. Dette er Eide Fjordbruk, Fyllingsnes Fisk, Engesund Fiskeoppdrett og Sjøtroll. I tillegg har Bolaks og Blom Fiskeoppdrett meldt om mistanke om rømming. Hos sistnevnte er det trolig ikke rømt fisk, da antall fisk i merd stemmer etter opptelling.

For mer informasjon

Kontakt leder i FHLs rømmingsutvalg. Tarald Sivertsen  – tlf. 905 46 575

Informasjonssjef i FHL  Øyvind A. Haram – tlf 908 81 591