Søk i arkivet

Aktuelt

Nyttårsintervju med Intrafish

NyttårHar du gått glipp av nyttårsintervjuet med Intrafish? Då kan du lese det her.

Hva blir de største utfordringene i 2015?

Konkurransekraft kan bli ei stor utfordring for norsk laksenæring. Vi har hatt ein urovekkande vekst i produksjonskostander dei seinare åra.

Hvordan kan knapphet på marine råvarer påvirke havbruk? Kan det føre til redusert lakseproduksjon?

Næringa driv mykje forsking og utvikling på dette feltet, sjølve har vi nytta mykje ressursar med sikte på å nytte algar til råstoff. Det er viktig å halde trykket oppe på dette feltet for ikkje å hamne i ein akutt manko situasjon.

Hva bør de viktigste premissene/indikatorene for framtidig vekst være?

Fiskevelferd må ligge til grunn for drifta. Og for veksten.

Hva tror dere statsråden kommer med om vekst i Sjømatmeldinga?

Vi må tru at ho kjem med avklaringar i høve til mangfaldig eigarskap og konkurransekraft.

Hva er de tre viktigste poengene den nye Sjømatmeldinga bør inneholde?

Dei to elementa eg har nemnt, pluss føreseielege regelverk for drift.

Hva bør ny lusegrense bli ideelt sett — og hva tror dere myndighetenes krav lander på? (For eksempel 0,1 eller 0,5 eller hva?)

Dette er eit fagleg spørsmål, og det bør fastsetjast av fagfolk, ikkje politikarar.

Har regjeringen levert i forhold til de havbruksløftene Høyre og FrP kom med før valget?

Nei, men fiskeriministeren skal ha ros for måten ho avhjelpte situasjonen med Russland på.

Det er forventning om høyere laksepriser i 2015 og 2016. Hva vil høyere laksepriser bety for lokalt og globalt konsum av laks på kort og lang sikt?

Lokalt er betalingsevna for laks god, men globalt vil ein miste mange kundar. Sjølv med høg vilje og evne til å betale, vil der jo fysisk sett ikkje bli laks nok til alle som vil kjøpe.

Bør en fiskeriminister komme fra havbruksnæringa?

Nei, det viktigaste er å ha ein trygg og handlekraftig statsråd.

Hvis dere fikk velge en fiskeriminister fra næringa, hvem skulle det bli?

Vi er ikkje opptekne av å få ein statsråd frå næringa, det er langt viktigare med politisk tyngde.

Er de små lokalt eide lakseprodusentenes æra snart over og ut?

Nei, ikkje om dei får konkurerre på lik linje med dei større. Små aktørar leverar dei beste resultata både biologisk og økonomisk.

Hvordan skal man få nye aktører inn i næringa? Er det ønskelig? Er stigen trukket opp for andre enn de største lakseaktørene og store utenlandske selskaper?

Leige av MTB er ei ordning som kan innrettast slik at nye aktørar kan etablere seg. Det vil vere ein stor fordel både konkurransemessig og demokratisk.

Er dere enig i at den grønne konsesjonsrunden har stimulert til utvikling av ny bærekraftig teknologi?

Ja, absolutt. Mykje godt arbeid har blitt gjort for å imøtekome kriteria for grøne løyve. Men det er påfallande at dei grøne løyva ikkje er grøne nok til å ta del i 5 % veksten som regjeringa har annonsert. Eg kan forstå det om nokre føler seg lurt.

Kan landbasert oppdrett komme til å ødelegge for Norges naturgitte fordeler som er mærbasert produksjon i sjø?

Nei, naturgjevne fordelar kan kun øydeleggast gjennom endringar i naturen. Eller gjennom politiske hinder.

Hvilke grep bør norske myndigheter ta for å bedre forholdet til Russland og Kina? Vil grensene åpnes for norsk laks i 2015? Bør Norge ”ofre” noe for å få tilgang?

Salmon Group driv med matproduksjon , ikkje utanrikspolitikk. Men vi beklagar at laksekundar i desse landa er hindra frå å få tilgang på fisken dei ynskjer.

Er det en uoverkommelig interessemotsetning mellom norsk landbruks behov for beskyttelse mot utenlandsk import og fiskerinæringa og laksenæringas behov for frihandel?

Nei.

Hva bør den viktigste oppgaven til Mattilsynet og Fiskeridirektoratet være?

Å halde flagget høgt for ei kompetent, kunnskapsbasert forvaltning av næringa. Vi ser i dag ein alvorleg politisk vilje til å detaljstyre næringa, utan at kunnskapsnivået står i stil med intensjonane.

Hvem fortjener ekstra ros for innsatsen i 2014?

Eg vil rose ungdomane som starta organisasjonen YoungFish i 2014. Desse har på kort tid etablert ei svært god plattform for unge som ynskjer å møtast og utvikle næringa på sine premissar.

For Salmon Group: Øyvind Kråkås