Søk i arkivet

Aktuelt

Salmon Group besøkte Høgre i Oslo

StortingetTysdag 8. oktober var styreformann Erik Osland og informasjonsansvarleg Øyvind Kråkås i Oslo for å snakke med Høgre sin fiskeripolitiske talsmann frå forrige Stortingsperiode, Frank Bakke-Jensen.

I bordet for diskusjonen låg den ferske regjeringserklæringa, der havbruksnæringa har fått fleire gode signal for den komande perioden. Jamn og ansvarleg vekst i produksjonen, og tildeling av ny kapasitet ut frå objektive rammer, er noko av det som no står svart på kvitt mellom den tiltredande regjeringa sine løfter. Salmon Group framheva det viktige ved at den lokaleigde delen av næringa får sjansen til å oppretthalde sin del av produksjonen i åra som kjem, og viste til den store betydninga desse selskapa har for mange lokalsamfunn. Arealtilgang, marknadstilgang og tilgang på fôrråvarer er sentrale arbeidsområde for åra som kjem.

I tillegg til dei tre nemnde deltok og Høgre-politikarane Bjørn Hollevik (vara til Stortinget) og Ole Gunnar Krakhellen (ordførar i Solund). Det var desse to som fekk i stand dette møtet, og SG er takksame for den interessa dei syner for næringa og lokalt eigarskap.

Tekst: Øyvind Kråkås