Søk i arkivet

Aktuelt

Salmon Blog: Vekst, vekst, vekst- breeems!

Peder ferjebilletørDå sjefane i Marine Harvest snakka om vekst i lakseproduksjonen under framlegginga av 3. kvartal, kunne det minne litt om underhalderane i Salhusvinskvetten sin arketypiske ferjebillettør. Årevis med «kom an, kom an» har brått skifta til eit skeptisk «hold an, hold an».

Vekst er eit av dei hyppigast nytta orda i norsk oppdrettsnæring dei siste åra. Og eg har nytta det i dei fleste samanhengar, frå bønemøte til burettslaget. Under den siste perioden med raudgrønt styre kom der ikkje eit einaste reelt initiativ til å møte den aukande etterspurnaden etter laks med auka produksjonsvolum. Høge sjøtemperaturar og lågare svinn ga ein vekst i produksjonen i 2012, medan vi i 2013 har hatt ein dårlegare tilvekst på biomassen ut frå naturlege forhold. Høge lakseprisar er eit resultat av dette. Verda etterspør meir laks enn vi klarar å tilby.

No har den nye regjeringa signalisert ein jamn vekst i tillaten produksjon i åra som kjem. Teknisk sett regulerer ein ikkje produksjonsvolumet, men den ståande biomassen ein kan ha til ei kvar tid; MTB. Det blir dermed ei rekneøving for talflinke å finne ut korleis auke i MTB vil slå ut i produksjonsvekst. Heilt klok blir ein ikkje, fordi ein på den eine sida har dei nemnde naturtilhøva som spelar inn, og på den andre sida har ein ei rekke andre reguleringar som er med og stikke fingen borti vekta, soneforskrifter til dømes.

Dei fleste i oppdrettsnæringa er einige om at der er både marknadsmessig og biologisk grunnlag for vekst. Mange har lokalitetar som dei ikkje nyttar til fulle. Og mykje av fisken må slaktast før han har oppnådd ideell vekt, for å tilpasse seg MTB-reglane. Men med løfta om vekst frå politikarane, kjem og uroa frå nokre av aktørane. Marine Harvest nytta merksemda ved resultatframlegginga til å påpeike at veksten må vere kontrollert.

Det er litt vanskeleg å tru at denne uroa for galopperande vekst kan ha helde nokon i storkonsernet vakne på nattestid. Ingen har betre sjanse enn dei til å vere premissleverandør, med rundt fjerdeparten av den samla produksjonen. Dessutan er der ingen grunn for å tru at der er politisk vilje til å pøse ut ny kapasitet. Og kven skulle dei i so fall vere, dei i næringa som greip sjansen til å velte ut meir fisk enn marknaden og miljøet kunne bære? Mest av alt liknar denne utsegna eit eple til læraren, eit frieri for å framstå som den dydigaste eleven i klassen.

Uroa for kva den aktuelle «rullerande gjennomsnitts MTB» kan gjere med utbodet av fisk, er og forvirrande i høve til ynskja om vekst. Rekneøvingar gjort av Kontali Analyse og SINTEF syner at det i meste fall kan bli snakk om ei auke på fem prosent i totalproduksjonen, om alle gode forhold slår inn. Dette meiner dei er ei mindre påverknad enn den ein kan rekne med frå naturlege svingingar. Korleis kan vi i det heile teke snakke om vekst, viss dette potensialet er eit trugsmål mot stabiliteten i marknaden?

Å fylgje opp årevis med vekstkrav med skeptiske kommentarar til den same veksten, er forvirrande for alle som prøver å fylgje med på næringa. Ikkje minst for den nye fiskeriministeren og hennar medarbeidarar. Eg ser føre meg at dei lett kan ende opp med same kjensla som ein eldre kall i Sogn kom borti for nokre år sidan. Eit reparasjonsarbeid om bord i sjarken hadde utløyst ei feilkopling; forover var blitt akterover (og vice versa) på hendlane i styrehuset. Då sonen og kallen skulle legge ut frå kaia, og den yngste kopla i, rende båten strakt mot fjøresteinane. Gubben snudde seg forferda mot han og ropte; «Kvar vil du hen?!»

No trur eg ikkje at karane i Marine Harvest er spesielt plaga med feilkoplingar, og eg trur dei kunne vorte framifrå ferjebillettørar. Truleg hadde dei selt to fulle ferjer for kvar tur. Men det er slik at nokre ting bør vi kunne stå samla om, og kommunisere i lag i denne næringa. Og vilkåra for vekst burde vere ei slik sak. Heile næringa er einige om at kontrollert vekst er tingen. Vekstdiskusjonen kan og bør førast i FHL, og ein kan levere ei felles innstilling til politikarane for korleis veksten bør kome dei neste åra. Saman om det viktigaste, som vi seier i Salmon Group.

Tekst: Øyvind Kråkås