Søk i arkivet

Aktuelt

Salmon Blog: Det viktigaste først

Ei stor og omfattande næring som laksenæringa blir heile tida konfrontert med problemstillingar og ulike tiltak som burde vore sette inn. Vi må, på same måte som Erna Solberg, erkjenne at ikkje alt vil vere mogleg å få til på kort sikt. I næringslivet som i politikken krevst der prioriteringar.

I ein oppdrettar sin kvardag er der ei rekke omsyn som skal takast i vare. Mattryggleik, dyrevelferd, tryggleik for tilsette og tryggleik for utstyr. I tillegg skal der vere pengar nok til å betale alle rekningar og gjere investeringar for verksemda si framtid. Avveginga mellom ulike tiltak er nyansert og til tider vanskeleg. Risikovurdering og nytte/kost vurderingar er ein del av kvardagen.

Eit kompliserande element er ofte at effekten av ulike tiltak er svært usikker. Eit døme på dette er tiltak som rettar seg mot smitteoverføring og negativ påverknad som kan medføre PD. Ingen veit enno sikkert kvifor sjukdomen plutseleg dukkar opp, og kvar han eigentleg kjem frå. Han kan ligge der, og blussar opp ved stress på fisken; avlusing og annan handtering, lågare oksygenmetting og høge sjøtemperaturar. Å unngå unødige stressreaksjonar er sjølvsagt eit godt råd. Men kva er unødig? Andre krav til drifta kjem her inn og overstyrer omsynet til PD-utbrot.

«Tenk på alle tiltak som investeringar, og sjå mislukka tiltak som mislukka investeringar», sa er nyleg i eit føredrag til fylkeskommunane sine akvakulturforvaltarar. Med dette meiner eg at ein må avvege nøye om eit tiltak er so effektive at dei svarar til kostnadane. Det handlar ikkje berre om at den totale produksjonskostnaden vert urimeleg belasta, men at eit dårleg tiltak nødvendigvis blir ståande i vegen for nokre betre. Ofte vil ulike tiltak bli initierte frå ulike sektorar i forvaltninga. Denne kan i verste fall gjere at dei motverkar kvarandre, eller er lite koordinerte.

Dei ulike sektorane vil sjølvsagt ha ulike hovudfokus, og det vert ikkje opp til næringa sjølve å vege opp desse. Vi må rette oss etter dei forskrifter og pålegg som til ei kvar tid er gjeldande. I visse tilfelle er der rom for å søkje om dispensasjonar, nettopp for å hindre at ein inngrep i produksjonen gjere meir skade enn gagn. Det er altso ikkje slik at ein dispensasjon frå regelverket er grunna i at oppdrettaren ikkje er i stand til å etterkome lovverket.

Evaluering av innsette tiltak er avgjerande for ei god forvaltning. Soneforskrifta i Hordaland er eit døme på tiltak som er so omgripande at det er viktig å måle og etterprøve korvidt dette tiltaket fungerer etter føremonene. Soneringa krev meir arealbruk, meir utstyr, meir transport av personell og meir administrasjon. Og den krev ikkje minst mykje ressursar frå forvaltninga. Auka kostander for samfunnet og for næringa. I tillegg kjem der ein del biverknader med tiltaket; nokre aktørar får ein meir ustabil produksjon, dei får ikkje nytta sin MTB like godt som før. I sonane blir all fisken om lag like stor, det vil seie at ein stadvist får konsentrasjonar av stor fisk, som igjen kan gjere lusehandteringa vanskelegare. For dei lokalt baserte verksemdene har soneforskrifta vore særs kostnadsdrivande, dermed svekker det og selskapa si konkurranseevne.

Nettopp fordi store, omgripande tiltak kan ha ein usikker samla effekt, er krevjande å forvalte og kostbare å drifte, har Salmon Group fleire gongar åtvara mot slike «meisterplanar». Vi meiner biologisk produksjon først og fremst er avhengig av godt arbeid lokalt; godt samarbeid med naboar, god smolt, god røkting av fisken, godt fôr, god hygiene og godt utstyr. Og ei klok og kløktig forvaltning, som skil mellom ulike tiltak sin nytteverdi, og som går inn og sanksjonerer for at vi får gjort dei viktigaste tiltaka først. Vi er saman om dette, næring og forvaltning, og ilag sit vi på ei kompetanse som bør gjere oss i stand til å gjere dei rette vala.

Tekst: Øyvind Kråkås