Søk i arkivet

Aktuelt

Oppdrettarane i Solund vil løfte i lag

HardbakkeEtter initiativ frå Solund kommune og Solund Næringsutvikling heldt oppdrettarar og leverandørindustri samarbeidsmøte på Hardbakke måndag. Saman peika ein ut fleire satsingsområde for vidare arbeid.

-Havbruksnæringa er viktig for Solund, både i form av arbeidsplassane i oppdrettsverksemdene, men og i tilstøytande leverandørindustri, sa ordførar Ole Gunnar Krakhellen (H) ved opninga av møtet. Notleverandøren Selstad AS har servicestasjon i Solund, og servar oppdrettarar i heile regionen herifrå. Dette er viktig aktivitet i ein øykommune med store utfordringar både når det gjeld folketal og infrastruktur.

Også infrastruktur som telefoni og breiband var mellom emna som blei diskuterte på møtet. I ei tid då stadig meir av drifta vert operert elektronisk, med både overvaking, fôring og rapportering via nettet, må desse tenestene vere stabile og fullgode. Det har dei ikkje vore i Solund til denne dagen.

Rekruttering var eit anna tema som engasjerte dei frammøtte. Sjølv om ein ofte snakkar om å skape meir arbeidsplassar i distrikta, merkar mange verksemder i Solund at det er vanskeleg å skaffe den kompetansen dei trenge. Arbeidsinnvandring har avhjelpt utfordringane, men språkproblem er ei barriere. Difor vart det ytra ynskje om både å styrke språkopplæringa og setje i verk tiltak for å rekruttere norsk ungdom. Fleire påpeikte at det er viktig å starte med eit arbeid retta mot kommunen sine eigne ungdomar, som i dag i stor grad utdannar seg vekk frå Solund.

Solund kommune stilte med ordførar, rådmann og sakshandsamar for plan og utvikling. Solund Næringsutvikling og Solund Næringssamskipnad stilte med sine leiarar. Frå næringa møtte representantar frå verksemdene Sulefisk, Marine Harvest, Lialaks, Selstad og Salmon Group. Ein avtalte å halde eit tilsvarande møte på nyåret, og før den tid vil ein setje i verk ei rekkje konkrete tiltak for å styrke næringa sin posisjon i kommunen.

Les og:

Der ingen skulle tru at industri kunne oppstå

Frå Solund til nederlandsk storavis

Solund kommune sine nettsider

Tekst: Øyvind Kråkås