Søk i arkivet

Aktuelt

Invitasjon til pilotkurs for førere av oppdrettsbåter etter ny forskrift

Landøyfisk Jr.Når ny bygge- og tilsynsforskrift for mindre lastefartøyer trer i kraft i løpet av 2014, vil førerne av slike fartøyer måtte ha sertifikat for å føre fartøyene. Havbruksnæringens service- og arbeidsfartøyer vil utgjøre hovedgruppen av de fartøyer hvor førerkompetanse må oppgraderes. Nedre fartøystørrelsesgrense for sertifikatkrav er ikke fastlagt ennå. Sjøfartsdirektoratet foreslår 8 meter, mens vi i næringens høringssvar til forskriften foreslår 10.67 meter.

Et arbeidsutvalg fra Havbruksnæringen har i tillegg til å arbeide med bygge- og tilsynsforskriften også arbeidet med tilrettelegging av kompetansehevingen, og har i nær kontakt med Sjøfartsdirektoratet fått lov til å bygge opp forslag til fagplaner for et studium som fører fram til sertifikat i en nyopprettet sertifikatklasse D5A hvor A står for Akvakultur.

For å planlegge og gjennomføre arbeidet med kompetansehevingen på en måte som næringen har kontroll på og som forenkler arbeidet for bedriftene, er det opprettet et nytt selskap, Norsk Maritim Senter for Havbruksnæringen AS (NMHS), som skal stå for koordinering av opplæringen og ha kontakt med sjøfartsmyndigheter, skoleverk og bedriftene.

NMHS har fått klarsignal fra Sjøfartsdirektoratet til å starte opp pilotkurs for å teste fagplanen og komme i gang med opplæringen. Pilotkurset vil ha som formål å prøve ut fagplan mht innhold og timetall for de ulike moduler, undervisningsform, faglitteratur, praktisk opplæring og prøver/eksamensopplegg mv. Det vil bli arrangert pilotkurs på 3 ulike steder i landet, hver klasse på max 18 personer.

Vi ønsker at så mange bedrifter som mulig skal få delta i pilotkurset og ber om at dere i første omgang melder på en (eller to) personer fra bedriften til dette pilotkurset. Personen må kunne dokumentere 36 måneders fartstid på bedriftens fartøy i løpet av de siste 5 år og ha godkjent legeattest med fargesyn eller lanternetest. Skriftlig erklæring fra avdelingsleder for båtdrift i selskapet/daglig leder er tilstrekkelig dokumentasjon på fartstid.

Personen som deltar på pilotkurs kan senere være aktuell for å sjekke ut og godkjenne nye førere på selskapets båter (assessor), så vedkommende som plukkes ut bør kunne være egnet til slikt arbeid.

Første del av kurset vil være navigasjonsundervisning som legges opp slik at det gjennomføres klasseundervisning over en uke på et sentralt sted i hver region. Deretter er det opphold en uke, og så en ny uke med undervisning.

Det tas sikte på oppstart av første kurs i Bergensområdet uke 47 og tilsvarende kurs arrangeres deretter i hhv Midtnorge og Nordnorge like over årsskiftet 2013/2014.

Etter foreløpige kalkyler vil hele utdannelsen frem til sertifikat ha en kostpris på ca kr 50000 pr person, inkludert administrasjonsgebyr til NMHS. Vi har søkt om tilskudd fra Fiskeridepartementet til å etablere dette utdannelsestilbudet, og regner med å redusere kostprisen for pilotkurset noe dersom søknad om støtte blir innvilget.

Etter gjennomføring og evaluering av pilotkurset vil ordinære kurs komme i stand før påske.

 

Påmeldingsfrist kurs Bergen 08.11.2013

For spørsmål og påmelding til kurset, kontakt

Johnny Kjæmpenes

Mob. 404 02 004, e-post: johnny@salmongroup.no

Hans Inge Algrøy,

Mob. 977 014 06, e-post hans.inge.algroy@fhl.no

 

Med hilsen

NMSH AS

Johnny Kjæmpenes Hans Inge Algrøy