Søk i arkivet

Aktuelt

Grøne løyve; 118 av 255 søknader er avviste

KlubbeFiskeridirektoratet melder i dag at 118 av dei 255 søknadane til grøne konsesjonar er avviste på grunn av manglar i høve til formkrava.

I meldinga frå direktoratet heiter det:

“Det er vesentleg fire grunnar til vedtak om avvising. Dei fleste søknadene er avviste på grunn av mangel på dokumentasjon av innbetalt søknadsgebyr. Andre er avviste, fordi søknaden er underteikna av ein person som ikkje har fullmakt til å signere på vegner av verksemda som søkjer. Nokre søknader har ikkje vedlegg som tilstrekkeleg dokumenterer betalingsevna for løyvet. Det er òg døme på at signatur på søknaden manglar, for seint innkomen søknad, og søknader som er avviste på grunn av ein kombinasjon av fleire av dei grunnane som er nemnt her.”

Det er fatta 25 vedtak om avvising i gruppe A, 27 vedtak i gruppe B og 66 vedtak i gruppe C. Vedtak om avvising er sendt dei einskilde verksemdene måndag denne veka. Det er vanleg klagerett på vedtaka, FKD er klageinstans.

Les saka hos Fiskeridirektoratet med liste over avviste søknader

For Salmon Group: Øyvind Kråkås