Søk i arkivet

Aktuelt

Bli medlem i Marint Vekstforum?

Grøne konsesjonarEtter eit svært vellukka introduksjonsmøte, har Marint Vekstforum no opna for å registrere medlemmar. Forumet tek sikte på å styrke samspelet mellom marin sektor og leverandørindustrien. Dette for å finne nye løysingar og styrke verdiskapinga. Havbruk og fiskeri har i dag store ringverknader som samfunnet ikkje er observant på. Dette treng å bli gjort meir synleg.

Marint Vekstforum baserer seg på fagsamlingar der medlemmane kjem i lag, diskuterer og orienterer kvarandre kring ulike utfordringar og moglegheiter. Den første samlinga handla om tildelinga av grøne konsesjonar i lakseoppdrettsnæringa. Deltakinga var svært god, og tilbakemeldingane har vore utelukkande positive. Forumet tek sikte på 3-4 samlingar i året, avpassa etter aktuell emne. Medlemmane er sjølvsagt velkomne til å føreslå tema. Eit viktig prinsipp er at samlingane skal vere baserte på faglege diskusjonar, og ikkje innebære direkte salsaktivitet. Dette blir fagmøter, ikkje messer.

Marint Vekstforum skal ikkje ha eigne tilsette, og vil difor ha avgrensa administrative kostnader. Dette blir reflektert i prisen på medlemsskap, som prosjektgruppa har sett til 2500 kroner pr. år. Prosjektgruppa, som har bestått av Øyvind Kråkås (Salmon Group) Geir Opseth ,(Hellenes AS), Steinar Holen (Østerbø Maskin AS) og Roy Sævik – prosjektleiar (Hellenes Marine AS) har vedteke at Marint Vekstforum skal etablerast som ei foreining. For meir informasjon om foreining som organisasjonsform, følg link til https://www.altinn.no/no/Starte-og-drive-bedrift/Forberede/Velge-organisasjonsform/Hva-er-en-forening/

Som medlem får du:

-høve til på delta på alle møte, og til å føreslå emne

-tilgang på all informasjon som blir distribuert av forumet

-høve til å profilere deg som medlem av forumet

-vere registrert som medlem på forumet sine nettsider og i annan informasjon der medlemsliste framgår

For å registrere dykkar verksemd som medlem, send firmanavn, organisasjonsnummer og kontaktperson på epost til roy.saevik@gmail.com

Les og “Pangstart for Marint Vekstforum”