Søk i arkivet

Aktuelt

Ser effekten av betre smoltkvalitet

FjordsmoltFisk sjøsett i 2012 syner no å ha ei generelt svært god overlevingsgrad i sjø. -Fokus på lågare tettleik og god vasskvalitet, samt høgare grad av destruksjon er openbert moglege forklaringar på betra overleving i sjø, seier veterinær i Mattilsynet Hogne Bleie, som og leiar prosjektet “Tap av laksefisk i sjø”, til kyst.no.

Prosjektet har hatt som mål å kartlegge dødelegheita i norsk lakseproduksjon, og er ei utviding av eit regionalt prosjekt i Trøndelag og Møre og Romsdal. Det regionale prosjektet, leia av Kasper Tangen, konkluderte med at dødelegheit relatert til setjefiskfasen og handtering av fisken var meir omfattande enn det tapet som skuldast infeksjonssjukdomar.

– Eg trur at auka fokus har ført til forbetringar «over heile fjøla» over tid. Dei siste åra har det jo heldigvis og vore eit auka kvalitetsfokus på smolt, der karkapasiteten utvidast i setjefiskanlegga. Resirkuleringsanlegg sikrar lettare større kapasitet med same vasskjelde som før, og ein kan produsere større smolt med lågare tettleik, seier Hogne Bleie.

Bleie meinar og at bruken av QTL-rogn mot IPN og PD kan vere medverkande til betra overleving i sjø.

– Dette er eit av parameta eg vil analysere i prosjektet. Om ein får bukt med IPN-utbrot i setjefiskanlegga og i perioden rett etter utsett, vil ein jo og få redusert antall «pinnar» som etter mi erfaring i stor grad er kronikarar med permanent skade i bukspyttkjertelen. Slike taparar vil ikkje vekse, men er «støvsugarar» for lus, virus og bakteriar. Smolt med dårlegare helsetilstand, men som ikkje er direkte taparar, vil jo og tåle transport/sjøsetjing, handtering og smittepress dårlegare, seier han.

Les heile artikkelen på kyst.no

For Salmon Group: Øyvind Kråkås