Søk i arkivet

Aktuelt

Salmon Blog: Kva skal skatten heite?

Pengane flygDiskusjonen gjekk nok ein gong høgt om arealavgift på FHL sitt årsmøte. Men samstundes som denne saka har versert, har regjeringa passa på å tilføre næringa ei rekke nye avgifter. Kvar stein til børa er ei svekking av norsk oppdrettsnæring si konkurransekraft.

No er det klart at ein gjennom å endre akvakulturlova opnar opp for å krevje inn pengar til ein felleskasse for tiltak mot rømd fisk. Der kan krevjast inn avgift for styresmaktene si miljøovervaking. Og der skal kunne påleggast strengare sanksjonar. Avgift, skatt, kall det kva du vil, det er uansett pengar ut og til fråtrekk på marginane.

Salmon Group har reagert negativt på dette gjennom høyringsrunden. Vi meinar generelt staten skal setje visse band på seg sjølv i høve til å lempe stadig nye kostnader på næringa, og dessutan er vi ikkje overtydde om at statlege innkrevjingsordningar er det som best sikrar godt miljøarbeid og miljøtilpassa vekst. Kvifor ikkje stille resultatkrav, i staden for å byggje opp stadig meir innfløkte og kostbare overvakingsregime?

Mange av dei nye forskriftene som er komne er dyre. Nytekforskrifta er kostbar, men vi meinar ho er eit viktig tiltak for å sikre mot røming og ulukker som fylgje av utstyrsfeil. Resultata vil syne seg. Endra luseforskrift kostar pengar i form av meir avlusing og dermed meir tap av fisk. Kanskje er tiltaket godt (vi har åtvara mot resistensproblematikken oppi dette), men uansett so burde ein i det minste ta seg tida til å sjå om desse tiltaka verkar.

Regjeringa som no sit, har synt ei tiltakslyst utan sidestykke. Berre i utkastet til grøne konsesjonar, skal ein oppnå so mange resultat at det knapt finst ein aktør som passar til krava. Det målretta har ofte fått vike for det ”strenge”, eller kanskje meir rigide. Kostnader har spelt lita rolle, og blir som regel heller ikkje utgreia i arbeidet fram mot høyring. Midt i den europeiske krisa, sit norske politikarar og spelar miljøpoker med næringa si konkurranseevne som innsats.

At den oppdrettskunnige fiskeriministeren og ein statsminister som er sosialøkonom har tillate dette, er skuffande. Statsministeren påpeika i Ålesund at den økonomiske politikken er viktig. Ja absolutt, men det innebære og skattepolitikken. Og det er den totale skatte- og avgiftsbyrden som er viktig for bedriftene. Kva avgiftene kallast er ikkje so interessant, og det viser heller ikkje så mykje til kva effekt dei vil ha. Det er vår erfaring.

Tekst: Øyvind Kråkås