Søk i arkivet

Aktuelt

Salmon Blog: Køyr debatt!

Salmon Group har lenge etterlyst ein meir prinsipiell debatt om arealavgift, basert på konkrete politiske forslag. No ser det ut til at den vil kome.

Samarbeidsorganet NFFK, Norsk Forening For Kystkommunar, har lenge jobba for ei særavgift på lakseproduksjon. Hovudargumentet har vore at oppdrettsnæringa legge beslag på store areal som kommunane ynskjer å få kompensert for. Samstundes har det ikkje vore snakk om å skattlegge andre arealbrukarar. Betalingsevna skal vere avgjerande. Den historiske betalingsevna, vel å merke. For den som har fått pålagt ein slik skatt, vil bli fulgt av den i både gode og dårlege år.

I dag seier leiaren for NFFK, Ole Haugen, at “arealavgift” eigentleg er feil begrep. Og det har SG sagt lenge, for vi veit at det denne pressgruppa ynskjer, er ein skatt på slakta fisk. Ein lakseskatt. Argumenta Haugen nyttar for å legitimere ein slik særskatt, er at oppdrettsnæringa allereie er omfatta av ein del særavgifter. Dessutan har dei ein slik skatt i Skottland. Men ingenting blir sagt om det øvrige skotske skattesystemet. Poenget, for den som skal betale skatt, vil jo alltid vere; kva blir den endelege skatterekninga? Kva dei enkelte delane heiter er ikkje so interessant. Ein burde kanskje og studere litt nærare kva denne skatten har hatt å seie for den skotske laksenæringa?

Salmon Group meinar at det er rart at Ole Haugen no er ukomfortabel med ordet ”arealavgift”, sidan bandlegginga av kystareal heile vegen har vore hovudargumentet for å innføre ein slik særskatt. Dette syner at arealspørsmålet har vore eit hult argument for å pålegge ekstra skattar for ei næring ein vurderar som betalingsdyktig. Dersom dette er ein skattemodell som norske politikarar generelt er nøgde med, er det grunn til å sjå pessimistisk på næringsutvikling og nyetableringar i Noreg i åra framover. Salmon Group utviklar det vi meinar vil bli kommersiell taredyrking ved oppdrettsanlegga. Vil dette og bli avgiftsbelagt? Det må vi helst vite før vi satsar meir på dette feltet.

Les og:

Arealavgift eller lakseskatt?

Tekst: Øyvind Kråkås