Søk i arkivet

Aktuelt

Salmon Blog: Hardangerfjordforskrifta i ein større samanheng

Regjeringa nyttar stadig slagordet om at Noreg skal bli ”verdas fremste sjømatnasjon”. Ambisjonane på vegne av norsk fiskeri og havbruk er høge. Men i oppdrettsnæringa har vi ikkje følt at der har blitt sett vilje bak dei uttalte måla. Snarare vert vi møtt med stadig nye innskrenkingar, nye og kostbare pålegg og overlappande forskrifter og tiltak.

Forlaget om regionalt biomassetak i Hardanger er kanskje det mest inngripande og kostbare forslaget av alt som har kome dei siste tre åra. Direkte vil forskrifta, slik ho står, råke ei rekke lokale verksemder, deira tilsette og lokalsamfunn. Indirekte vil den reduserte produksjonen medføre ei ytterlegare oppheting av ein marknad som får for lite laks tilført per i dag. Kortsiktig høge prisar vil bli avløyst i fallande marknadsposisjon og nedgang i etterspurnaden. Laksen sin posisjon som produkt vil bli redusert, Noreg sin posisjon som verdsleiande leverandør vil bli nedskalert. Dette er den stikk motsette utvikling av det regjeringa har sagt at ho vil jobbe for.

For oppdrettsnæringa og lakseindustrien som investeringsobjekt, vil dei stadige endringane i driftsvilkår vere avgrensande for attraktiviteten og framtidsutsiktene. Dei siste åra har der som regel vore fleire omgripande forskriftsendringar og føreslegne særtiltak under høyring til ei kvar tid. Dette påverkar både tilsette og eigarar sin tryggleik og framtidstru. Det som skulle vere ei av satsingsnæringane på kysten, har blitt ei næring der ein knapt kan føle tryggleik for jobben, og langt mindre for investert kapital.

Viljen til å detaljregulere og inndra rettigheiter frå høgaste politiske hald, gjev grunn til å vere uroleg for framtida for alle som er involverte i norsk sjømatnæring. Målet om kunnskapsbasert forvaltning verkar fjernt, når ein ser at viktig informasjon ikkje blir innhenta, og biletet av konsekvensane ved tiltaka ikkje tek utgangspunkt i den reelle driftssituasjonen til aktørane og næringa.

Teksten er ein del av vår høyringsuttale til forskrifta. 

Tekst: Øyvind Kråkås