Søk i arkivet

Aktuelt

Grøne konsesjonar: -Låge lusegrenser ekskluderar mange moglegheiter

Solveig– Dei lusegrensene som er sette i krava til grøne konsesjonar, utelukkar i praksis all anna teknologi enn lukka produksjon, seier Solveig Willis, som til dagleg jobbar for Salmon Group og er leiar for samarbeidet Lusalaus.

Då ein representant frå FKD presenterte filosofien bak dei grøne konsesjonane på AqKva konferansen på Stord tidlegare i år, vart det hevda at tildelinga skulle vere nøytral i høve til teknologival. Willis meiner at det langt frå er tilfellet med dei kriteria som no er på høyring.

– Ei grense på 0,1 lus pr fisk gjennom heile året, blir for marginal til at ein kan dra nytte av alternative avdempande metodar, som reinsefisk og permaskjørt, til dømes. Ein skal jo hugse på at ein må opptre i eit fellesskap der andre aktørar vil ha høgare grenser. Då får ein ikkje noko anna val enn å stenge seg heilt inne for å ha sjanse til å oppnå so låge verdiar.

Salmon Group har tidlegare stilt spørsmål ved om dei grøne konsesjonane kan utløyse ein reell vekst i tilbodet av laks til marknaden, og Willis meiner at dei kunngjorde retningslinene syner at det ikkje vil bli tilfelle.

– Vi veit i dag at dei som har forsøk gåande med lukka produksjon, er langt frå å oppnå kommersielt anvendelege resultat. Når ein skal byte inn ein ordinær MTB mot to grøne løyve, vil det neppe kunne hjelpe til vekst i produksjonen. Når ein i tillegg skal betale mange millionar for det ekstra løyvet, vil det ta lang tid før det i det heile teke kan bli snakk om lønsemd. Og risikoen ved eit slikt sprang i teknologi er stor. Ingen har lagt fram kommersielle resultat frå lukka produksjon, og vi er langt frå å kunne seie at det vil skje, noko SINTEF og bekrefta då Stortinget hadde høyring om havbruksforvaltninga.

Det er og verd å merke seg at lusegrensene ikkje blir like låge i Troms og Finnmark som i resten av landet, sjølv om lågare temperaturar burde kvalifisere for relativt lågare lusetal her.

Tekst: Øyvind Kråkås