Søk i arkivet

Aktuelt

FHL får kvinnehjelp frå Salmon Group

Elin og GroElin Tveit Sveen er nominert som ny leiar for Bransjegruppe havbruk framfor FHL si generalforsamling i neste veke. Det betyr og plass i hovudstyret i organisasjonen.

Det har gjennom fleire år vore eit tema at der er for låg kvinnenandel i FHL sitt styre, og valkomiteen tek no grep. Totalt føreslår dei at 3 av 8 representantar skal vere kvinner, mot 1 i dag.

Elin Tveit Sveen frå Marø Havbruk vil bli føreslegen som leiar i Bransjegruppe havbruk, og dermed og som medlem av styret. Dette er ikkje berre ei styrking av kvinneandelen, men og ei styrking av Salmon Group sin posisjon i organisasjonen. Frå før sit Elin i styret til SG.

Saka kjem ut no i forkant av generalforsamlinga, etter at det på kvinnedagen 8.mars blei framsett kritikk av FHL som eit “gubbevelde”. SG ser seg synt med å tilføre den diskusjonen kunnskapen om at det slett ikkje berre er vanskeleg å rekruttere kvinner inn i slike verv. Generelt er det vanskeleg å få nye namn til å stille seg disponible for organisasjonsarbeid både på landsplan og regionplan. Fleire av dei som sit i posisjonar i dag, har gjentekne gongar stilt sin plass til rådvelde for både kvinner og menn som måtte ha vilje og interesse til å yte ein innsats. Oppdrettnæringa har framleis for få kvinner i arbeid, men dette er ikkje eit spesielt FHL problem.

Tekst: Øyvind Kråkås