Søk i arkivet

Aktuelt

“Hardangerfjordforskrifta får betydelege konsekvensar”

Hardanger AkvasenterAdvokatfirmaet Wikborg Rein & Co har gått gjennom framlegget til Hardangerfjordforskrift.

Her er advokatfirmaet si oppsummering av konsekvensane av forslaget:

• Allerede etablerte regler om ”frys” videreføres; dvs. at man ikke kan etablere nye lokaliteter eller utvide lokaliteter størrelsesmessig. Det kan ikke tildeles nye tillatelser til oppdrett av laksefisk i området, eller klareres nye konsesjoner på etablerte lokaliteter.

• Det innføres et felles tak mellom næringsaktørene på den konvensjonelle produksjonen på 50 000 tonn stående biomasse (faktisk biomasse) i Hardangerfjordområdet. Dette er en endring i forhold til det tidligere forslaget til Hardangerfjordforskrift hvor regelen var et MTB- tak på konsesjonsnivå (teoretisk biomassetak) klarert i området. Departementet har her endret forslaget i samsvar med næringens innspill i forrige høringsrunde.

• Det oppstilte biomassetaket på 50.000 tonn inkluderer lokalitetene i Langenuen. Dette til tross for innsi¬gelsene fra næringen om dette i forrige høringsrunde.

• Dersom biomassetaket overskrides vil samtlige konsesjoner som blir benyttet til oppdrett (i konvensjonelle produksjonsløsninger) bli redusert forholdsmessig gjennom ensidig beslutning fra Fiskerimyndighetene. Dersom biomassetaket for eksempel overskrides med 10 prosent skal samtlige tillatelser reduseres med 10 prosent. Forslaget er litt uklart på dette punkt men må trolig omfatte alle konsesjoner som er klarert på minst én lokalitet i Hardangerfjorden.

• Det åpnes for at grønne konsesjoner gitt på særlige vilkår kan klareres. Slike tillatelser kan også klares på nye lokaliteter eller klareres på eksiterende lokaliteter slik at disse lokalitetene utvides, men denne produksjonen må holdes i egne produksjonsenheter. Med ”særlige vilkår” siktes det til de samme kravene som vil bli stilt ved tildelingen av de nye grønne konsesjonene i tildelingsrunden 2013. Denne produksjonen vil ikke være en del av produksjonstaket på 50 000 tonn.

• Summen av den biomassen som er tildelt en innehaver innenfor Hardangerfjorden vil utgjøre et eget biomassetak innenfor Fiskeridirektoratets region Vest. Dette vil være svært inngripende for aktører som har virksomhet både innenfor og utenfor forskriftsområdet, siden disse da må operere med to biomassetak og mister muligheten for fleksibel utnytting.

• Departementet mener at virksomheter som må flytte eller redusere virksomheten sin ikke kan kreve erstatning fra staten.

“Dersom forskriften vedtas vil det få betydelige konsekvenser for oppdrettsnæringen og for sysselsetting i Hardangerfjordområdet. Wikborg Rein & Co vil analysere forskriftsutkastet videre og komme med en mer utdypende analyse av utkastet i god tid før høringsfristen”, skriv dei i nyheitsbrevet.