Søk i arkivet

Aktuelt

Salmon Blog: Tiltakslyst

Då Salmon Group var i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomitè måndag, bad vi politikarane om å ha tålmod med å setje i gong nye tiltak medan ei rekke omfattande krav so vidt har kome ut av startgropa. Verketrong og iver etter å tilfredstille kritikarar, må ikkje få gå ut over kunnskapsinnsamling og presisjon.

Luftkvaliteten i Bergen er eit glimrande døme på eit problem som aldri ser ut til å finne noka endeleg motkraft. Når kulden rammar byen over fleire dagar, veks der fort fram eit teppe av giftig smog over Danmarksplass, eit av landets mest overtrafikkerte vegkryss. Eksosutslepp, vegstøv og vedfyring kulminerar i det som ofte blir kalla eit giftlokk.

Kva skal ein så gjere? Piggdekkavgift er innført. Ei rekke tiltak for trafikkavgrensing er føreslegne; partalskøyring, køprising og ekstra avgift for dieselbilar. For få år sidan vart det stimulert til eit eksplosivt sal av dieselbilar, då var det dei globale klimautfordringane som sto fremst. Også vedfyring vart det oppfordra til, biobrensle som det er.

Meir kollektiv transport har vore eit gjennomgangstema. Folk må kome seg fram gjennom denne dalen, elles stoppar heile Bergen og omegn opp. Flesland flyplass, dei store verksemdene på Kokstad, Lagunen storsenter, E39 går gjennom her, og sjølvsagt alle pendlarane inn mot byen og vidare rundt om frå dei sørlige bydelane i Bergen og nærliggande kommunar. Dei aller fleste ser at ei minka framkommelegheit over Danmarksplass vil svekke produktiviteten til ein heil region.

Men heller ikkje buss er uproblematisk. I dag står der å lese i Bergens Tidende at ein dieselbuss tilfører større utslepp til dei lokale luftlaga enn 300 dieselbilar. So mange passasjerar tek ikkje sjølv ein leddbuss. Samstundes blir det på debattplass i avisa føreslege, nok ein gong, gratisbussar som verkemiddel. Det vil innebere ei politisk programendring å legge bort desse forslaga, som har vore hamra inn i årevis. Men det vil innebere ei forverring av luftkvaliteten å gjennomføre dei.

Kva skal ein så gjere? Eg veit ikkje. Og eg har heller ikkje tenkt å ta den diskusjonen vidare her. Poenget er at ei utfordring blir ikkje mindre ved å presse gjennom ei rekke tiltak som verkar mot si hensikt, berre fordi dei verka logiske i utgangspunktet. Problemet på Danmarksplass syner at der kan vere motstridande effektar på ulike problem ved val av ei løysing. Denne vektinga stiller store krav til politikarane.

Koordinerte avlusingar er sette i gong over store delar av landet. Auka fokus på smoltkvalitet er i ferd med å gje mindre dødelegheit. Krav om anleggssertifikat vert innfridde, og vil minske faren for teknisk svikt og feildimensjonering av utstyr med røming som konsekvens. I Hordaland gjennomfører ein brakklegging og utsett sonevis, og kjempar med å få dette til utan altfor stor nedgang i produktiviteten. Næringa har vekststopp.

Nokre tiltak vil verke, nokre vil slå feil ut. SG åtvara politikarane i komiteen mot ei tiltaksmengde som i sum kan gje problem med resistens, sjukdom ved oppkonsentrasjon av biomasse og forhøga dødelegheit og røming ved unødig mange handteringar av fisk og nøter. Alle nye tiltak tærer på lønsemda i næringa, og det er ikkje slik at det ikkje kan skade med enno ei forskrift. Den neste forskrifta kan bli den som får lasset til å velte. Og ingenting vil bli berga ved å seie at det var godt meint.

Tekst: Øyvind Kråkås