Søk i arkivet

Aktuelt

Nyttårsintervju med Intrafish

NyttårTradisjonen tru gjere Intrafish eit intervju ved årsskiftet med ei rekke aktørar i og ikring sjømatnæringa. Salmon Group sine svar kan du lese her.

Hvordan vil du karakterisere lakseåret 2012? Hva var det mest positive og mest negative?

Året har hatt for låge prisar i snitt. Vi må opp frå desse nivåa for å drive forsvarleg over tid. Det positive har vore at marknaden har utvikla seg bra, at der stadig er betre etterspurnad etter laks.

Er Gullestad-utvalgets rapport politisk død; er den lagt ned i en skuff og glemt?

Nei, hugs at rapporten hadde mange forslag, og ein del av dei er implementerte. Men forslaget om produksjonsområde bør stoppast av dei konsekvensane som vi har synleggjort rundt strukturen i næringa.

Hvordan ser du på utsiktene for 2013 for laksenæringa i Norge?

Stadig fleire særavgifter og konkurransehemmande tiltak lovar ikkje godt for næringa. Det er meir positivt på marknadssida, men det hjelp ikkje at vi er verdsmeister i å selje ein fisk vi ikkje får lov ti å produsere.

Hva tror du snittprisen på laks blir i 2013?

Den bør ende over 30 kroner.

Mange spår at lakseprisene i 2013 og 2014 vil øke og ligge i snitt over 30 kroner. Dersom det skjer, hva tror du det får å si for

1.forbruket av laks?

Dei fleste kundar vil tole godt ein pris over 30 kroner.

2.foredlingsindustrien nede i Europa?

Foredlingsindustrien bør og kunne forsvare ein slik råvarepris.

Frykter dere knapphet på marine råvarer i 2013? Vil alle oppdretterne få kjøpe fôr til akseptable priser i 2013? Hvordan blir kostnadsutviklingen i 2013? Er du bekymret for høyere fôrpriser?

Nei, men vi ser at det kan bli i minste laget med fiskeolje. Ja alle får kjøpe fôr, om det vert til akseptale prisar spørs kva ein måler mot. Nei, så lenge dette er pga auka råvareprisar vil alle lakseprodusentar få auka kostnader og til dels annan kjøtproduksjon, slik at konkurransekrafta til norsk laks vert oppretthalden.

En ny forskrift om antallsbegrensning (200.000 laks per mær) vil tre i kraft fra 1.januar 2013. Er det behov for utsatt frist? Hva blir konsekvensene av den nye forskriften?

Nei. Dette er ei grense som burde vore sjølvpålagt frå oppdrettarane. Risiko i einingar med så mange individ er for stor. Dette gjeld både biologisk risiko(lusehandtering, sjukdom og stress) og rømingsrisiko.

Frå og med 2008 har  slike einingar har meir enn 90% av rømingane. Dette forholdet er nok hovedgrunn til vekststoppen i næringa og at vi no får grønne konsesjonar.

Vil din bedrift søke nye grønne laksekonsesjoner?

Salmon Group er involverte i prosjekt som burde kunne utløyse grøne konsesjonar, deriblant Integrert Akvakultur

 Hvordan vil det være rimelig at regjeringen definerer grønnfargen til de nye laksekonsesjonene?

Her bør ein vere open for ulike vegar og vinklingar. For snevre og krevjande teknologikrav vil undergrave potensialet. Realisme bør gå framfor futurisme.

Når det gjelder teknologiske nyvinninger, hvor er behovet størst?

Forenkling  og sikring av arbeidsoperasjonar er alltid viktig for ei næring. Smittehygiene og avlusing er andre viktige område.

I forbindelse med tildelingen av nye grønne laksekonsesjoner, må næringa komme opp med bedre løsninger/teknologi i forhold til lus og rømming. Når slik bedret teknologi blir tilgjengelig, bør det da bli et krav at hele næringa tar den i bruk?

Løysingane må nesten få kome før ein begynne å snakke om krav. Der er mange omsyn som skal stemme med ein teknologi som skal bli ein ny standard. Ofte går vegen gjennom forbetringar av det vi har bygd opp og er gode på.

Hva blir slaktekvantumet i Norge i 2013? Er nullvekst mulig? Begrunn svaret, og si hvilke konsekvenser vil det få for laksenæringa.

Faren er der for at vi får ein reduksjon. Det er starten på ei nedbygging, medan vi no burde ha satsa for fullt for å utvikle og halde på kundane. Verda vil ha laks, og det er for gale at ikkje norske styresmakter vil at vi skal produsere.

Når det blir for trangt til å vokse i fjordene, hvor skal veksten skje — i landbaserte anlegg, i lukkede sjøbaserte anlegg eller utaskjærs (offshore)?

Tida må vise. Ein må vere open for eit heilt spekter av løysingar. Men skal ein behalde næringa som eit norsk flaggskip, er offshore den dårlegaste foten å legge vekta på. Heller ikkje landbasert er realistisk som noko stort potensiale. Vi må nyttegjere av det fortrinnet vi har, ei skjerma kystlinje.

 Hva er den største utfordringen for norske oppdrettere framover etter din mening? Og hvordan skal den løses?

Uføreseielege rammevilkår. Det er heilt klart verre enn alt. Her må politikarane hente fram viljen til å setje ein kurs.

Hva mener du om regjeringens forslag om å oppheve eierskapsbegrensningen på 25 prosent av det totale antall lakse- og ørretkonsesjoner i Norge?

Svært vinglete, no er byrden på regjeringa for å vise korleis dei vil sikre det mangfaldet dei hevdar å ynskje.

Hva blir konsekvensen for lokalt eierskap?

Kombinert med planane om produksjonsområde kan dette vere byrjinga på slutten for lokalt eigarskap. Men ballen ligg hos styresmaktene.

 Vil vi få en større konsolidering av lakseoppdrettsnæringen i Norge i 2013 enn vi har sett de siste årene?

Mest truleg. Det sentrale er at styresmaktene ikkje bør drive denne utviklinga gjennom å vedta eit konkurransevridande regelverk.

Hvem håper du er fiskeriminister etter valget til høsten?

Nokon som har politisk vilje og gjennomføringskraft til å utvikle næringa.

 Vil det bli innført en kommunal arealavgift etter neste stortingsvalg? Og hva mener du om en slik avgift?

Vi meinar ei slik avgift er konkurransehemmande i høve til verdsmarknaden og diskriminerande i høve til andre næringar og andre brukarar av kystsonen. Kommunane treng trygge arbeidsplassar, og bør drive ein næringspolitikk som stimulerar til det.

Vil økte torskekvoter få noe å si for forbruket av laks, evt. hvilke?

Nei, det er lite truleg.  Dette er kompelentære produkt.

 Tror du norske lakseoppdrettere vil oppleve økte og store problemer med amøbegjellesykdom i 2013?

Vi fryktar denne sjukdokmen, og er redde for at det har vorte gjort for lite for å hindre innføring av han. Dette varsla vi tidleg.

Hva skal til for at norsk laksenæring får ned svinnet i sjøfasen?

God og sunn drift. God smolt, godt fôr, smittehygiene og fornuftig mengde handteringar av fisken.  Respekter dei biologiske fartsgrensene, bør vere mottoet.Problema må løysast i sjøen, ikkje på kartet.

Hva kan norsk oppdrettsnæring glede seg til i 2013?

At mange mennekse verda over kjem til å få smaken på laks, og at norsk oppdrettsnæring framleis er ein plass for nyskaping og samhald.

Hva blir den viktigste saken for ditt selskap i 2013?

Å sikre dei lokaleigde oppdrettarane si konkurransekraft.

 Hvem (person) fortjener ekstra ros for innsatsen i 2012?

Oppdrettarane i Hardanger fortenar kollektiv ros for måten dei har satsa på, mellom anna i Hardanger Fiskeforedling, medan staten truar med å rive beina under dei med eit fagleg ubegrunna biomassetak.

Har du et personlig budskap til IntraFish’ lesere ved inngangen til det nye året?

Norsk laksenæring er det største norske industrieventyret gjennom tidene. Norsk laks er sunn og fantastisk god mat. Potensialet i næringa er enno enormt, om vi vågar å satse.

Svar ved Nils Inge Hitland og Øyvind Kråkås