Søk i arkivet

Positivt, men avventande

Det er svært positivt for næringa at regjeringa no løyser parkbremsa og opnar for ny vekst for kysten si viktigaste vekstnæring; havbruksnæringa. Samstundes er der ein del forhold som framleis ikkje er avklarte kring den nye tildelinga.

I ei uttale frå FHL heiter det.

“Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening mener Norge har det beste grunnlag for å øke matproduksjonen gjennom havbruk. Det varslede salget av nye konsesjoner vil bidra til vekst og økt produksjon, noe som også er i tråd med behovet for økt tilførsel til markedene i over 100 land.

FHL mener også det er positivt at inntektene fra salget av konsesjoner for en stor del går til fylkeskommunene, noe som er rett og rimelig siden robuste lokalsamfunn er svært viktig for selskapene som driver sin virksomhet langs kysten.

Forslaget til grønne konsesjoner reiser samtidig en del spørsmål som trenger nærmere klargjøring fra regjeringen. Blant annet gjelder det hvilke kriterier grønne konsesjoner skal tildeles etter.

– Vi håper at vi unngår nok en konsesjonstildeling som i ettertid framstår som en “skjønnhetskonkurranse”. Både for næringen og omverdenen er det langt viktigere at veksten oppleves som forutsigbar og ansvarlig, understreker Sandvik som er tillitsvalgt havbruksselskapene i Norge.”

NSL seier på si side:

“NSL er svært fornøyd med at regjeringen ønsker vekst i lakseoppdrett. Vi er derimot mer tvilende til hva som er forutsetningene for vekst i denne omgang.

Lakseoppdrett er i dag den måten å produsere mat på med minst miljøpåvirkning! Dette er vi stolte av! Dagens oppdrett av laks og regnbueørret er også gjennomregulert med tanke på miljøpåvirkning. Hva er da «grønne» konsesjoner?

Vi har vært av den oppfatning at regelverket er satt ut i fra beste tilgjengelige kunnskap – f.eks. om krav til utstyr for å hindre rømming. Å signalisere «grønn vekst» kan tolkes som et budskap om at dagens driftsform og regelverk ikke er godt nok. Miljøverndepartementet ser ut til å ha vært svært delaktig i premissgivingen for konsesjonene, og pressemeldingen synes vi bærer preg av dette.

20 av 45 konsesjoner skal tildeles i Troms og Finnmark. NSL er glad på aktørene i Troms og Finnmark sine vegne, men stiller igjen spørsmålstegn med grunnlaget for denne oppdelingen mellom Troms og Finnmark og resten av landet. Eksempelvis skal 5 av konsesjonene i Troms og Finnmark forbeholdes små aktører, men små aktører i øvrige deler av landet blir ikke prioritert på samme måte. Konsesjonene har også fått en fast pris i Troms og Finnmark, mens det skal være en lukket budrunde i resten av landet.

NSL er også kritiske til at de 15 konsesjonene som kan tildeles over hele landet skal gjennom en lukket budrunde. Selv om lønnsomhetsundersøkelser i alle år har vist at de minste aktørene er vel så lønnsomme som de større, er det ikke tvil om hvem som vil ha lettest tilgang på penger til en budrunde. Forslaget om lukket budrunde er derfor et langt steg bort fra den rødgrønne regjeringens tidligere utsagn om betydningen av lokalt eierskap og en fortsatt differensiert struktur.

Her er det mye å gripe fatt i. NSL går imidlertid ut fra at vi får muligheten til å gi innspill til konkretisering av hva som legges i kravene til tildeling i denne runden.”