Søk i arkivet

Lakselus hadde lite å seie i 2009

I den siste rapporten frå Vitenskapelig råd for lakseforvaltning vert det konkludert med liten påverknad frå lakselus og andre faktorar frå oppdrett i Vest-Noreg i 2009. Men kva sa ein i 2009 om dette spørsmålet?

Salmon Group har tidlegare gått inn i NINA sin rapport for lakselusovervaking i 2009, og der står det mellom anna:

”Oppsummert viser undersøkelsen at infeksjonstrykket i 2009 fortsatt var kronisk forhøyet langs store deler av norskekysten. Langs deler av kysten var infeksjonsbelastningene sannsynligvis høyere enn det som er bærekraftig på sjøørret, sannsynligvis også på utvandrende laksesmolt, i 2009. Dette gjelder spesielt de mest oppdrettsintensive områdene i Hordaland (Hardangerfjordsystemet)”

Dette harmonerer altså ikkje med ei forklaring om at der generelt var lite lus i 2009. Det er og verd å merke seg dette frå rapporten:

”Den synkroniserte vinteravlusningen som har vært gjennomført langs kysten av Vestlandet og til og med Møre og Romsdal, synes ikke å ha greid å redusere infeksjonsbelastningen til et bærekraftig nivå. Dersom infeksjonspresset øker ytterligere som følge av resistens og behandlingssvikt i oppdrettsnæringen i 2010, kan konsekvensene derfor bli dramatiske for våre ville laksebestander.”

For Hardangerfjorden kan ein lese:

”Det ser heller ikke ut til at den synkroniserte vinteravlusningen på Vestlandet har hatt tilstrekkelig effekt, selv om noe av reduksjonen fra 2008 til 2009 kan skyldes denne. Bæreevnen i Hardangerfjorden med hensyn til interaksjonen oppdrett-lakselus-ville laksebestander ser derfor ut til å være overskredet, spesielt i ytre del av Hardangerfjordsystemet, og vil kunne forsterkes ved ytterligere økt behandlingssvikt. Produksjonsreduksjon eller nye produksjonsregimer serderfor ut til å være nødvendig for å berge vill laksefisk i Hardangerfjordsystemet.”

Ein stadfester altså ein reduksjon av lusenivåa frå 2008 til 2009, men den var ikkje påakta som signifikant i 2009. Med andre ord; ein hadde ingen forventing om at tilbakevandringa av smolt som vandra ut i 2009 skulle bli spesielt stor. Etter Salmon Group si oppfatting framstår rådet no meir som etterpåklokt enn vitskapleg.

Les den nye rapporten

Les “Var 2009 eit år med lite lus?”

Tekst: Øyvind Kråkås