Søk i arkivet

Aktuelt

Arbeidsgruppe i Vestnorsk er uroleg for smoltprodusentar si framtid

I høve til forslaget om å dele landet inn i tre produksjonsregionar, har ei arbeidsgruppe i Vestnorsk Havbrukslag uttrykt uro for at dagens struktur for smoltproduksjon kan bli rasert.Spesielt små, uavhengige aktørar på Vestlandet vil ligge tynt an.

Med sitt forslag til vedtak, vel arbeidsgruppa å kome med eit korrektiv til det forslaget Bransjegruppe havbruk i FHL har kome med, der det vart sagt at kvart område bør vere sjølvforsynt med smolt for å unngå all transport av levande fisk over grensene. “Det må sikres at transport av yngel og smolt mellom regionene ikke medfører smittefare”, heiter det i arbeidsgruppa sitt forslag.

Salmon Group er tilfredse med at arbeidsgruppa tek desse omsyna fram i lyset. Der finst framleis ein solid struktur av lokaleigde smoltprodusentar på Vestlandet som er avhengige av å levere smolt nordover. Ei omkasting av dagens smoltproduksjon vil, slik SG og har påpeika i høyringsuttale til arealutvalet sin rapport, bety tap av mange arbeidsplassar, nedlegging av mange moderne og gode verksemder, og krav til å gjere nye inngrep og insvesteringar i hittil urørte område.

Tekst: Øyvind Kråkås