Søk i arkivet

Aktuelt

Vil sikre lokal verdiskaping gjennom teknologisamarbeid

Salmon Group AS meinar at tettare samarbeid mellom oppdrettsnæringa og lokale utstyrsleverandørar vil sikre fleire arbeidsplassar og meir verdiskaping lokalt i åra som kjem.

Mange industrileiarar kontaktar oss for å få til eit tettare samarbeid kring teknologi- og utstyrstenester. Oppdrettsnæringa har tradisjonelt vore gode på å ta i bruk nye løysingar både på teknisk drift og fiskehelse. No jobbar Salmon Group med å skape fora der industri og oppdrettsnæring møtast for å diskutere tekniske moglegheiter og nyvinningar. Først ut er eit teknologimøte vi held på Svanøy komande fredag, i samband med Laksens Dag. Her vil påmelde frå havbruk, leverandørindustri, forvaltning og media møtast for å diskutere kva som er den nære framtida sine løysingar.

I vårt innspel til Hav21, skreiv Salmon Group dette om teknologiutvikling:

” På teknologisida ligg der eit stort potensiale i oppdrettsnæringa framover. Mange arbeidskrevjande prosessar er i dag mekaniserte, og kameraovervaking har gjort tilsynet med fisken betre. Nye forskrifter med verknad frå 1. januar 2013, gjere anlegga sikrare ut frå heilskapsvurderingar av utstyret og konstruksjonane. Sjansane for svake ledd i anlegga vil dermed bli minimaliserte. Derimot vil der vere mogleg å gjere innovasjonar, både for anlegga som heilskap, men ikkje minst for enkelte komponentar. Nøter, fôringsanlegg, fortøyingar, ringar, bur og flåtar vil alt kunne optimaliserast.

Lukka påvekstanlegg på land eller i sjø, har for tida brei interesse både i næringa, hos leverandørindustrien og hos styresmaktene. På same tid føregår der ei rekke prosjekt på større og mindre innovasjonar kring eksisterande løysingar. Poenget her må vere å tette risikofelt og gjere framsteg målt i eit kost/nytte perspektiv, og ikkje ha kvantesprang i teknologiutvikling som den primære arbeidsplanen. Ein må ta innover seg heilskapen i endringar ein vil gjere i produksjonsmetode, og sjå på konsekvensar ved endra arealbehov, energibehov, mannskapsbehov, og ikkje minst kapitalbehov.”

Salmon Group vonar at der i åra framover vil framstå tettare klynger av industri som leverar til oppdrettsnæringa, nett slik vi har sett at leverandørinsdustrien kring petroleumsutvinning har blitt kjempeviktig for landet.

Tekst: Øyvind Kråkås