Søk i arkivet

Aktuelt

Var 2009 eit år med lite lus?

I takt med gode fangsttal frå elvane i 2011, kom forklaringsmodellane opp for korleis dette var mogleg. Nokre insisterte i det lengste på at mykje av den oppkomne laksen var rømd frå oppdrett. Andre valde å hevde at 2009 var eit år med lite lus i utvandringa for smolten.

Seinast i avisa Bygdanytt 7. februar, i ein reportasje om det gode fisket i Storelva i Arna, hevdar Tore Wiers frå UNI Research at ”årsakene til dette er samansett, men 2009 var eit år med lite lakselus i vestlandsfjordane”. Dersom dette var tilfelle bør det vere enkelt å finne det att i vurderingane som vart gjort i 2009.

I NINA sin rapport for lakselusovervaking i 2009 står der mellom anna:

”Oppsummert viser undersøkelsen at infeksjonstrykket i 2009 fortsatt var kronisk forhøyet langs store deler av norskekysten. Langs deler av kysten var infeksjonsbelastningene sannsynligvis høyere enn det som er bærekraftig på sjøørret, sannsynligvis også på utvandrende laksesmolt, i 2009. Dette gjelder spesielt de mest oppdrettsintensive områdene i Hordaland (Hardangerfjordsystemet)”

Dette harmonerer altså ikkje med ei forklaring om at der generelt var lite lus i 2009, og spesielt er det mot alle data å hevde at Uskedalselva, med all time high i 2011, skal ha hatt ein gevinst av låge lusetal. Det er og verd å merke seg dette frå rapporten:

”Den synkroniserte vinteravlusningen som har vært gjennomført langs kysten av Vestlandet og til og med Møre og Romsdal, synes ikke å ha greid å redusere infeksjonsbelastningen til et bærekraftig nivå. Dersom infeksjonspresset øker ytterligere som følge av resistens og behandlingssvikt i oppdrettsnæringen i 2010, kan konsekvensene derfor bli dramatiske for våre ville laksebestander.”

For Hardangerfjorden spesifikt kan ein lese:

”Det ser heller ikke ut til at den synkroniserte vinteravlusningen på Vestlandet har hatt tilstrekkelig effekt, selv om noe av reduksjonen fra 2008 til 2009 kan skyldes denne. Bæreevnen i Hardangerfjorden med hensyn til interaksjonen oppdrett-lakselus-ville laksebestander ser derfor ut til å være overskredet, spesielt i ytre del av Hardangerfjordsystemet, og vil kunne forsterkes ved ytterligere økt behandlingssvikt. Produksjonsreduksjon eller nye produksjonsregimer serderfor ut til å være nødvendig for å berge vill laksefisk i Hardangerfjordsystemet.”

Ein stadfester altså ein reduksjon av lusenivåa frå 2008 til 2009, men den var ikkje påakta som signifikant i 2009. Med andre ord; ein hadde ingen forventing om at tilbakevandringa av smolt som vandra ut i 2009 skulle bli spesielt stor.

Påstandane om lite lusetrykk i 2009 ser altså ikkje ut til å la seg spore i det arbeidet som NINA gjorde i 2009. I beste fall er dette eit resultat av dårleg minne og fråverande faktasjekk. I verste fall er det eit forsøk på å skrive om historia slik at ho passar betre med notida.

Tekst: Øyvind Kråkås