Søk i arkivet

Aktuelt

Salmon Blog: Kva vert det til middag i framtida?

I diskusjonen om kva matproduksjon ein vil legge til rette for, er det viktig å anta noko om kva folk vil kome til å ete eit stykke fram i tid. Eg trur svaret på det er ”alt mogleg”.

Salmon Group har i to år no jobba med prosjektet Integrert Akvakultur, produksjon av makroalgar med gjødsling frå lakseoppdrett. I motsetnad til ein del andre slike prosjekt, som gjerne handlar mest om biobrensle, har vi eit hovudfokus på å utnytte protein i plantane til mat. Menneske må ha protein, og vi trur framtida vil by på knappe ressursar som krev utvikling av nye kjelder.

Nå er ikkje makroalgar noka ny kjelde, i store delar av verda inngår sjøvekstar i det daglege kosthaldet. Men i vår matkultur har der vore lite utnytting av algar til konsum. Sjølvsagt kan det endre seg. Rå fisk har vore uhøyrt for nordmenn inntil nyleg, i dag er det trendmat og stadig meir vanleg både i heimen og på restaurant. Likevel tenkjer vi oss først og fremst algeproteinet som ein ingrediens i samansettingar.

Oppdrett av laks har vore hevda å vere ”matreduserande”, fordi ein har nytta større vekt villfisk til fôret enn det ein netto har produsert. Til dette er det mange ting å seie, for det første er det slik at for at fisk skal vere mat, må det vere ynskjeleg/forsvarleg for nokon å ete det. Når norsk sild går til olje, er det fordi fiskaren ikkje får selt ho til konsum. Prisen blir dårlegare for han. Det er altså ikkje slik at fiskeoljeindustrien overbyr konsummarknaden. Avgrensinga for kva som går til konsum, kan skje som fylgje av etterspurnad, eller som fylgje av for dårleg kvalitet. Råstoff som ikkje er fersk nok, kan ikkje nyttast til menneskeføde.

Det er og slik at oppdretta laks nyttar føda betre enn dei aller fleste andre artar av fisk og dyr. Laksen kastar ikkje vekk energi på å halde varmen, og dessutan nyttar ein bortimot heile dyret til mat. Dei mest nøysame et jamvel hovudet, og kokar supekraft på beina. Laks konkurrerar gjerne med kylling og svin, og han scorar betre enn begge desse på fôrutnytting og klimaavtrykk. Skulle ein velje laks som alternativ til oksekjøt, vert det utklassing. Sjølv med lang reise til fjerne marknader er laks ein vinnar på klimasida. I eit ferdigvare perspektiv er transporten berre ein liten del av det samla klimaavtrykket. ”Kortreist mat” er difor meir eit kulturelt fenomen enn eit klimatiltak. Dessutan rettar ein seg ofte inn mot turistar, altså reiser menneska til maten i staden for at maten reiser til menneska. Dette er i alle fall lite effektivt for klimaet.

Vi må håpe at i framtida er der langt færre menneske som ikkje har tilgang på sunn og nok mat. Store delar av verda lide av underernæring. Dette er først og fremst ein fordelingsproblem, ikkje eit produksjonsproblem. Maten finst, men han er ikkje tilgjengeleg, som fylgje av fattigdom, krig og vanstyre. Vi må og håpe at dei menneska som har råd til å ete stort sett kva dei vil, i framtida vil velje å ete næringsrik mat i passelege mengder, for seg sjølve, folkehelsa, fellesskapet og naturen sin del. Noreg kan tilby mykje av den beste maten; sild, makrell, kvitfisk og laks/aure. Forhåpentleg vil vi og oppleve eit gjennombrot på algar. Taren kan bli dei nye kornåkrane. Uansett vil matkultur, pris og tilgang, samt medvit om kosthald vere avgjerande også i framtida.

Tekst: Øyvind Kråkås