Søk i arkivet

Aktuelt

Salmon Blog: Definisjonsmakt

Striden om ”monstermastene” i Hardanger syner at definisjonar veg tungt for menneske si oppfatting av ei sak. Også i diskusjonar kring laks og oppdrett ser vi at definisjonar ofte er avgjerande for kva retningsliner som blir lagde til grunn.

Orda ”vill” eller ”oppdretta” laks skulle ein gjerne tru var enkle å forhalde seg til, men også her kan der oppstå viktige grensegongar. For kva med laks som er sett ut som yngel eller smolt, basert på gen frå ein vill stamme? Er ”utsett” ei eiga sortering? Og kva er det i so fall som diskvalifiserar denne frå den ”ville”, all den tid genmaterialet er identisk?

I Storelva i Arna vart den finneklypte laksen frå Vossoprosjektet definert som uynskt. På same tid har ein nytta laks frå Vosso og Daleelva til kultivering i Storelva, og reknar med at den opphavlege stamma er utrydda av giftutslepp. Sjansen er tilstades for at der er laks att frå tida før dette, men i so fall vil og denne kunne vere blanda med andre bestandar. Så kva er då ekte Storelvlaks? Den finneklypte laksen er lett å plukke ut i mengda, men kva med feilvandra, ikkje finneklypt laks? Og kva med avkomet som alt er tilstades som eit blandingsprodukt i elva?

På trass av at feilvandring alltid har føregått, og er ein føresetnad for ei sunn utvikling i genetikken i elva, held mange eit krampaktig tak på førestillinga om ein stadeigen, unik stamme som må vernast mot inntrengarar. Laksen som i dag vert nytta i oppdrett, er og basert på gen frå ville bestandar, ikkje meir enn ti generasjonar attende i tid. Her vert det hevda at denne har lagt seg til eigenskapar som torpederar den ”ville” fisken sine sjansar for reproduksjon. Men skulle ein ikkje tru den unike lokale bestanden, sterk nok til å overleve ei forgifting av elva, skulle klare å hamle opp med ein konkurrent som er avla på heilt andre eigenskapar enn reproduksjonsevne?

I 2011 vart det snakka mykje om at laks som har rømt som smolt, er vanskeleg å skilje frå ”vill” fisk i elva. Kvifor det? Fordi den har det meste til felles med den ”ville”? Dersom genetikken har sterke utslag på åtferd, burde den jo framleis vere lett å peike ut? Og om det er mangelen på merke frå eit liv i not som er ulikt, har jo ikkje det noko med genetikk, og dermed genetisk forureining å gjere? Om utsjånad og åtferd er så til forveksling lik, kva er då det store skiljet? Og sjølv om det er råd å skilje på DNA, kor mange generasjonar vil det i so fall gå i elva før avkomet er tilpassa elva att? Er avkom som er kvart oppdrettslaks framleis ein oppdrettslaks, til dømes?

Dersom utsett fisk ikkje er vill nok, er der ikkje grunnlag for å satse på prosjekt som det ein har i Vosso. Då vil dette kome inn under definisjonen forureining. Samstundes vil og mangfaldet av tidlegare kultiveringsprosjekt vere miljøkriminalitet, og sannsynlegvis på eit uoppretteleg nivå. Og kva då, om ein må erkjenne at den verkeleg ”ville” villaksen er utrydda? Er der då nokon sjanse til gjenoppretting? Definisjonane her vil ha store konsekvensar, forvaltningsmessig og strafferettslig.

Tekst: Øyvind Kråkås