Søk i arkivet

Aktuelt

Salmon Blog: Alt godt kjem i stand ved at folk møtast

Salmon Group har møtt mykje folk denne veka. Vi møter mange kvar veke, sjølvsagt, men ofte er det formelle møter med forretningspartnarar eller verksemder som ynskjer å tilby eit produkt. Denne veka har vore ekstra spanande; eg møtte mange unge kunnskapsrike folk på karrieredag, Arild møtte russiske og norske tilsynsstyresmakter på bedriftsbesøk. Vi lærte mykje, begge to. Forhåpentlegvis fekk vi lært vekk noko og.

Tillit, openheit og respekt pregar alle gode møte. Russiske styresmakter har ansvaret for mattryggleiken til eit stort folk som elskar norsk laks. I januar rykka dei forbi mat-stormakta Frankrike; ingen nasjon et so mykje norsk laks som russarane no. Då er det klart at dei treng å ha eit tilsyn med korleis vi jobbar med fisken. Og Sekkingstad og Telavåg Fiskeopdrett var vertskap for gode møter kring dette. Spasiba, seier vi, for våre russiske vennar si interesse.

Karrieredagen på Høgteknologisenteret baud på offensive og kunnskapsrike studentar. Næring, forvaltning, forsking og miljørørsle møtte opp og snakka med studentane under same tak. Dette ga eit godt spekter for framtidige jobbsøkjarar og masterstudentar å orientere seg blant. Salmon Group ynskjer at studentane skal få erfaring frå merdkanten og praktisk fiskehald uansett kva ledd dei satsar på i si vidare karriere. Vi anbefalar difor flest mogleg å søkje sommarjobbar i næringa, og vil gjerne hjelpe til med å gjennomføre anleggsbesøk. Nokre av dei vil jobbe i våre eigne rekker, andre vil møte oss frå anna hald., Det viktige er at vi forstår dei problemstillingane vi står over for på ein felles måte.

Nils Inge har eit viktig møte framfor seg, i Vossoprosjektet. Salmon Group er inne med midlar i prosjektet både direkte og i form av våre aksjonærar sine bidrag. Jakob Blom har engasjert seg i praktisk arbeid og med kunnskap om korleis ein skal få smolten trygt til havs. I prosjektet møter vi fylkesmannen si miljøvernavdeling, Direktorat for naturforvaltning, Universitetet i Bergen og andre som spelar ei rolle i laksenæringa og forvaltninga av villfisken. Dette er ein arena der vi gjennom prinsippa som vert lagde til grunn, saman kan definere ein farbar veg for oppdrett og villaks side om side. Vi vil ikkje vere einige om alt, vi kan neppe bli heilt einige om alt, men vi sit rundt det same bordet. Og over det bordet må taket vere høgt.

Debattar i media, paneldebattar og føredrag på messer, høyringsinnspel til offentlege prosessar, alt dette er viktig. Men skal den enkelte aktør bli kjend med dei daglege omsyna motparten må ta, og bli klar over bjelken i sitt eige auge, må ein møtast i fora der spissformulering eller mistenksame tankar må vike for trongen for samforeining. Skal framtida byggast på kunnskap og forståing, må vi alle vere ute og snakke ilag. Vi må vere opne, inkluderande og interesserte i det andre har å seie. Av og til er vi plutseleg ikkje så ueinige. Andre gongar forstår vi at ein berre må leve med å vere ueinige. Nokre gongar blir vi klar over ein sjanse vi aldri har sett før, og framtida opnar seg. Eg håpar nokre av studentane på karrieredagen fekk den kjensla.

Tekst: Øyvind Kråkås