Søk i arkivet

Aktuelt

Forebyggende behandling har holdt lusetallene nede

Publisert 15. mars 2018

– Man må ha pittelitt is i magen når man driver med rognkjeks som avlusning, sier Ole Morten Troland til Salmon Group i dag.

Troland Lakseoppdrett har sterkt fokus på og oppsiktsvekkende gode resultater med biologisk avlusing med leppefisk og rognkjeks, samt kort responstid på gjennomføring av avlusing.

De gode nyhetene har tidligere vært omtalt på kyst.no flere ganger. I dag skriver ilaks.no om hvordan Troland Lakseoppdrett har unngått mekanisk avlusning av laks de siste to årene.

– Vi er avhengig av et godt samarbeid med de andre oppdretterne i sammen sone for å kunne holde lusegrensen nede, og der er vi heldige som kan lene oss på hverandres kompetanse og erfaringer. Vi har felles mål, så en slik holdning er til felles beste, sier Troland til Salmon Group.

Les mer: 
https://ilaks.no/pa-to-ar-har-troland-lakseoppdrett-unngatt-mekanisk-avlusing-av-laks/
https://www.kyst.no/article/halvannet-aar-uten-lusebehandling-med-medikamenter-mye-grunnet-ett-forebyggende-tiltak/
https://www.kyst.no/article/dei-siste-sjoelveigande/
https://www.kyst.no/article/oppsiktsvekkende-gode-resultat-med-rensefisk/

Få kontroll, ikke personvernangst

Publisert 14. mars 2018

GDPR har skapt mye blest på grunn av det strenge sanksjonsnivået dersom man ikke kan etterleve de nye reglene. Mye av informasjonen rundt den nye forordningen er ennå diffus, men det viktigste av alt er at det dreier seg om en bevisstgjøring av hvordan man håndterer persondata i et digitalt samfunn. Og veien til å samsvare med GDPR er enklere enn mange frykter.

 

De fleste personer har innebygget sine egne grenser og nettvett for hva som er greit og ikke greit når det gjelder adferd på for eksempel sosiale medier. Har man allerede sin egen ” privacy policy” er mye av jobben faktisk gjort. Det betyr nemlig at du allerede er bevisst og tenker deg om før du trykker “I Accept” når Facebook, Google og Apple oppdaterer “Terms og Service”.

Ikke minst betyr det også at man har en innebygget sunn skepsis til hva man egentlig har akseptert, for det er ikke mange som verken tar seg bryet med, eller som forstår hva som faktisk står på de førti sidene man akkurat har akseptert for å fortsette sin digitale hverdag. Med GDPR vil ikke denne type informasjon lengre være lov. Informasjonen skal være enkel og forståelig, og leverandører skal kun samle inn nødvendige data til et bestemt formål, og dette skal tydelig fremgå i vilkårene når man gir sin samtykkeerklæring.

Digitalt samfunn og digitalt marked
Oppgraderingen er med andre ord nødvendig fordi vi er blitt et digitalt samfunn, og persondata flyter på tvers av landegrenser. GDPR innføres for å ivareta datasikkerhet rundt personopplysninger, som følge av nye krav og forventninger til teknolgoien og tingene vi omgir oss med i hverdagen.

De fleste er opptatt av sikkerhet, men ønsker samtidig gode, sømløse løsninger som “bare virker”. Det innebærer at så lenge vi kan være sikre på at våre personlige interesser og rettigheter ivaretas, vil vi også tåle å gi litt slipp på kontrollen for å få det produktet man vil ha. Vi gjør det allerede på Facebook i dag, og de nye brukergruppene, “the digital natives”, krever større akselerasjon i endring og utvikling av de applikasjonene vi kjenner og bruker hyppig i vår digitale hverdag.

Vektlegger ansvarlighet og internkontroll
For virksomheter betyr dette at man håndterer personopplysninger på en måte som viser at du har kontroll. Dette gir selvsagt konkurransefordeler i form av tillit fra kunder, leverandører og ansatte, og det er ikke nytt for noen at tillit og troverdighet styrker omdømmet.

Salmon Group deltok i dag på et seminar i regi av PWC, der GDPR var tema. Kort oppsummert om hva man må gjøre: Skaffe seg oversikt over de personopplysninger man behandler, til hvilket formål og innenfor allerede eksisterende lovkrav. Deretter må man sette seg inn in det nye regelverket i GDPR og etterleve dette.

Med andre ord: Man kommer langt med fornuft og en bevisst holdning som sitter i ryggraden!

 

Relaterte saker:

Personvern og GDPR – hva betyr det for oss?

 

 

 

 

Marin forsøpling i fokus i nettverket

Publisert 7. mars 2018

De siste årene har vi opplevd økt oppmerksomhet rettet mot marin forsøpling, og Salmon Group ser svært positivt på at de store og voksende utfordringene med forsøpling av havet og kysten nå løftes frem i lyset. Det er forventet at en stadig større andel av mat må komme fra havet i fremtiden, og både næring og forvaltning må sørge for å ivareta og legge til rette for at det marine økosystemet har gode vekstvilkår.

Salmon Group sine aksjonærer har god tradisjon med å bidra med store ressurser inn i felles dugnad mot forsøpling av havet og dette kommer både næringen og kystsamfunn, så vel som marint liv og maten vi høster fra havet, til gode.

Salmon Group vil fortsette med høyt fokus på blant annet utfordringer som knytter seg avfallshåndteringen og ordninger for logistikk mellom hav og land som vil gjøre det enklere og mer attraktivt å bidra med ressurser og kunnskap inn i dugnaden, og har hatt møter med bla. Friluftsrådene og Avfall Norge med tanke på videre koordinering.

Det er derfor gledelig å se at Nærings- og Fiskeridepartementet skriver i sin pressemelding i dag at det vil gis tilskudd til videreføring av nasjonal ryddedugnad for å fjerne søppel fra havet. Les mer i deres pressemelding “Viderefører miljødugnad mot forsøpling av havet“.

Hvem har ansvaret?
Det er Klima- og miljødepartementet som har det overordnede ansvar for havmiljø- og avfallsforvaltningen og tilhørende regelverk. Miljødirektoratet og Norsk Polarinstitutt gjennomfører tiltak og gir faglige råd til departementet. Fylkesmennene, Skjærgårdstjenesten og Statens Naturoppsyn rydder søppel i en rekke friluftsområder og verneområder ved sjøen. Og når fiskere mister fiskeredskap, er de pålagt å melde fra, og prøve å samle det opp igjen.

Tiltak mot marin forsøpling og mikroplast er også høyt prioritert i det nordiske samarbeidet og EU, og FNs bærekraftsarbeid omfatter livet under vann, som inkluderer  bekjempelse av avfall og plast som truer livet i havet.

 

Salmon Group tar fiskehelsen på alvor

Publisert 28. februar 2018

Fiskehelse og dyrevelferd er et høyaktuelt tema som står øverst på agendaen i Salmon Group-nettverket. God fiskehelse er en forutsetning for å drive med oppdrett, og uavhengig av roller, har de ulike aktørene i næringen felles ansvar og mål om å sikre nettopp fiskens ve og vel gjennom hele livssyklusen. Vi har løftet tematikken ytterligere i nettverket det siste året.

 

Vår fagsjef, Torgun Gjefsen, understreker at skjerpet innsats for økt fiskevelferd de siste årene vitner om en langt mer moden næring, og trekker frem de små og mellomstore aktørene som særlig bevisste på tiltak som trygger fisken:

Torgun Gjefsen, fagsjef Salmon Group.

«Vi vil fortsatt ha høyt fokus på dette fremover, og det gjøres så mye godt og riktig arbeid på dette området hos våre oppdrettere. Faglig sett ser vi at mange er helt i forkant, og har god forståelse også på omdømmebiten. Det er viktig, ikke minst når forbrukerne blir stadig mer opptatt av hvor maten kommer fra og hvordan den er produsert. Bevisste forbrukere ønsker «bærekraftig» mat, enten den kommer fra land eller vann, og da må de som driver med matproduksjon kunne dokumentere forsvarlig produksjon på alle måter. Det skulle bare mangle.»

Kunnskapsbasert tilnærming
En mer kunnskapsbasert tilnærming til problemstillinger relatert til fiskehelse, vil også gi positiv gjenklang i økt troverdighet og derigjennom et styrket omdømme. Ikke kun til enkeltaktører, men til næringen i sin helhet. Dette er en øvelse som blant annet krever at fordommer bygges ned, og er samtidig en bevisstgjøringsprosess hos alle næringsaktører.

Salmon Group fortsetter sitt fokus på fiskehelse og har siste året løftet problematikken ytterligere ved å innlemme tematikken som del av våre interne kompetansemoduler. Gjennom nettverkssamlinger og workshops med faglige innlegg og høy grad av erfaringsutveksling, er vi rigget til å håndtere skjerping av kravene på en kompetent og god måte.

Positivt at problematikken løftes
Fiskeriminister Per Sandberg uttaler til Nationen i dag at «oppdretterne må ikke tro at de skal få eksportere noe som helst uten å ha god fiskehelse i merdene!». Dette er gode signaler for en stadig økt profesjonalisering av bransjen og Salmon Group ser positivt på en slik holdning.

Salmon Group har god dialog med Mattilsynet, som sørger for at regler, rammer og kontroll etterleves, og de står på denne måten som garantist for at fisk skal kunne selges til utlandet.

Også Mattilsynet understreker at alle aktører må jobbe med felles mål og sammen bidra til næringsutvikling og å sikre næringen.

Tallenes tale – stor oppslutning om laksevekst

Publisert 2. februar 2018

Etter flere år med liten vekst har regjeringen nå åpnet for mer produksjon i laksenæringen. Fristen for å søke om vekst til fastpris gikk ut 31. januar, og interessen er stor.

• Totalt 47 selskap har søkt om vekst, noe som vil gi oppdrettskommunene og fylkeskommunene over 750 millioner kroner
• Det er betalt inn vederlag for til sammen 7897 tonn kapasitetsøkning, eller over 95 prosent av den tilbudte veksten
• Det er betalt inn 947 640 000 kroner i vederlag
• 80 prosent av vederlaget går til havbruksfondet. Av det totale vederlaget går 70 prosent til kommunene og 10 prosent til fylkeskommunene

– Oppslutningen om tilbudet vårt viser en næring med stor tro på seg selv og store ambisjoner. Dette vil også gi gode inntekter til lokalsamfunnene. Kommunene og fylkeskommunene vil få utbetalt over 750 millioner kroner for å være vertskap for oppdrettsnæringen. I tillegg kommer penger fra auksjonen, sier fiskeriminister Per Sandberg til NTB.

Auksjonen vil etter planen bli gjennomført i løpet av våren. Målet er at hele veksten er tildelt før sommeren 2018.

Utbetalinger fra havbruksfondet skjer årlig, i oktober.

Oversikt over søknadene vil bli lagt ut på Fiskeridirektoratet sine nettsider.

 

Blom tok opp kampen – og vant!

Publisert 1. februar 2018

Blom Fiskeoppdrett vant på alle punkter mot staten i saken som har pågått gjennom flere år og lettelsen er stor hos Blom Fiskeoppdrett som nå kan fortsette driften i Laksevika i Øygarden.

 

Øyvind Blom, Blom Fiskeoppdrett

Gulating lagmannsrett har gitt Blom Fiskeoppdrett medhold på alle punkter mot Forsvaret/Staten vedrørende deres lokalitet Laksevika i Herdlafjorden. Rettsbehandlingen har pågått siden 2013 og lagmannsretten har nå konkludert med at Blom Fiskeoppdrett får opprettholde driften ved lokaliteten i Øygarden som ble etablert og har vært i drift siden 1995.

– Dette er rettsstaten på sitt beste, skriver Blom på sin facebookside da dommen var klar i går og utdyper overfor Salmon Group:

 • – Vi er meget tilfreds med at lagmannsretten tok saken vår på alvor, og at man tok affære overfor slik statlig maktbruk som Forsvaret har stått for overfor Blom. Dette er prinsipielt meget viktig, og vi vil fortsette å utvikle og drifte lokaliteten på vanlig måte når dommen blir rettskraftig.

Uenighet rundt tolkning av sikkerhetsloven
Uenighet rundt tolkning av sikkerhetsloven var årsak til den lange prosessen med å få tillatelse til fortsatt drift, og er knyttet til en forskrift om militære forbudsområder der anlegget var lokalisert som ble vedtatt i 2010 med virkning fra 2011.

Forsvarsdepartementet ønsket at Blom Fiskeoppdrett skulle stanse driften, ettersom de var lokalisert i det samme området som omfattet Forsvarets etablerte anlegg for støymåling fra u-båter og skip i nærheten, samordnet med Nederland og Tyskland.

Blom har jobbet godt med kommunen, som først ga medhold, og har blant annet forsøkt å flytte lokasjonen for å imøtegå reguleringen. Etter flere runder med uenigheter, gikk Blom i 2016 til søksmål mot staten og kunne i går puste lettet ut da konklusjonen var klar.

Kan ikke forby fortsatt drift
Dommens konklusjon er at sikkerhetsloven ikke kan forby Blom Fiskeoppdrett å drive videre i Laksevika. Den kan heller ikke forby endring eller utvidelse av anlegget, eller forby ansatte eller andre med tilknytning adgang til anlegget. Dommen ble avsagt enstemmig.

Ankefristen går ut om en måned.


Saken har vært omtalt i media gjennom rettsbehandlingen. Les mer her:

– Måtte bli slik
Blom i strid med forsvaret
Blom har havnet i militær forbudssone
Blom Fiskeoppdrett sigra over staten i lagmansretten
Blom vant på alle punkter mot staten
Regjeringsadvokaten: – Må flytte anlegget, Fylkesmannen: – Får ikke lov til å flytte

Ny regjering, sikret kontinuitet

Publisert 19. januar 2018

Ny regjering er kommet på plass denne uken og noen endringer blir det også for havbruksnæringen, selv om Fiskeriminister Per Sandberg fortsetter i samme rolle. Ny Næringsminister vil også påvirke vårt område når Torbjørn Røe Isaksen overtar etter Monica Mæland.

 

Næring med krevende endringsprosesser
Både Sandberg, statssekretær Roy Angeltveit og andre sentrale personer rundt Fiskeriministeren fortsetter i regjeringsapparatet. Dette sikrer etterlengtet kontinuitet i en næring med mange krevende endringsprosesser.

Havstrategi
I tillegg er det særlig interessant at Statssekretær Roy Angelvik nå blir delt mellom næringsdepartementet og fiskeridepartementet, og får dermed ansvar for havet. Dette er i tråd med regjeringens havstrategi og vil bidra til helhetlig tenkning innenfor bærekraft og miljø, og tuftet på Jeløya-plattformens hovedpunkter som er viktige for vår næring:

• Styrke Norges profil som havnasjon
• Arbeide for å utvikle havnæringene
• Arbeide for å utvikle eksisterende og nye arbeidsplasser basert på havets ressurser
• Legge til rette for en konkurransekraftig maritim næring i Norge
• Gi de marine og maritime næringene muligheter til å teste ut i løsninger i fullskala gjennom Demo HAV
• Bidra til innovasjon gjennom økt næringsrettet forskning på tvers av havnæringene
• Legge til rette for testfasiliteter for utvikling og bruk av ny teknologi i alle næringer
• Utvikle norsk næringsliv gjennom satsing på klimateknologi som kan være lønnsom over tid

Monica Mæland er ny Kommunalminister, og i Kommunal- og moderniseringsdepartementet blir hun dermed sentral for et av våre viktigste fokusområder i år: forenklet forvaltning. Hun blir sjef for alle fylkesmennene.

Statssekretær Roy Angelvik (foto) har bekreftet deltakelse på Salmon Group sin generalforsamling til våren.

Årets navn i sjømatnæringen fra SG-nettverket!

Publisert 16. januar 2018

Vi gratulerer Knut Frode Eide fra Eide Fjordbruk med svært velfortjent pris som Årets navn i sjømatnæringen 2017! Det er en flott og stødig vinner som i dag mottok prisen for sitt kontinuerlige fokus på fiskevelferd, miljø og livet i havet i et langsiktig og innovativt perspektiv helt siden 1970.

 

Prisen ble delt ut på konferansen Sjømatdagene 2018 i Trondheim i dag, og det er Fiskeribladet/Intrafish som står bak prisen som deles ut årlig.

Prisen tildeles en kandidat som har gjort det godt, både med hensyn til egen virksomhet og i samfunnet, som vektlegger åpenhet i egen virksomhet og eget arbeid, som har bidratt til å øke næringens omdømme, vært synlig i mediene eller på andre måter gjort seg bemerket og har vært nytenkende i satsningsområder.

Juryens begrunnelse
I juryens begrunnelse trekkes det særlig frem hvordan Knut Frode Eide alltid har vært forut for sin tid og en som har skapt verdifulle arbeidsplasser i lokalsamfunnet. Han hoppet tidlig av oljen for å satse på fisk og de siste årene har Eide Fjordbruk opplevd en voldsom vekst,  noe som skaper viktige ringvirkninger i lokalsamfunnet. 1984 var omsetningen til EF 902.000. I dag er den på over 700 millioner.

Det var Knut Frode Eides sønner, Sondre Eide og Erlend Eide som på vegne av sin far  tok i mot prisen i dag. De er begge ansatt i og svært engasjert i drift og utvikling av selskapet.

– Det er en vanvittig stor ære, bare det å bli nominert til denne prisen, særlig når man kommer fra en liten fjellgård egentlig, uttaler de to sønnene når de mottar prisen på konferansen nå i kveld. – Det viktigste er å ha det gøy, har  far alltid sagt og derfor vil vi gjerne utbringe en skål for han som dessverre ikke kunne være her selv i dag, avsluttet de.

En flott representant for SG-nettverket
Prisvinner Knut Frode Eide har sammen med familien utviklet Eide Fjordbruk (EF) til et av de mest veldrevne selskap i bransjen og er et selskap som er drevet frem som resultat av godt entreprenørskap, helt siden starten i 1970.

Selskapet har vært i en kontinuerlig FOU-prosess, og har stort fokus på å finne frem til løsninger som på en god måte ivaretar både fiskevelferd og sjøen som produksjonsareal for verdens økende behov for mat og protein.

Bærekraftig drift er en selvfølgelig og integrert del av alle operasjoner hos EF. Selskapet er tydelig på at det er lønnsomt å drive bærekraftig og at de økonomiske interessene ivaretas med riktig fokus på problemstillinger som utfordrer miljømessige og sosiale faktorer. EF sin visjon er ”Me skal dyrka sjøen for å auka moglegheitane til framtidige generasjonar” og har et langsiktig perspektiv på det å drive med havbruk, både for egen del, og i globalt perspektiv.

EF er svært bevisst sitt samfunnsansvar og er en åpen, løsningsorientert og engasjert aktør som gjennom åpen og tydelig kommunikasjon belyser både muligheter og utfordringer i oppdrettsnæringen.

Knut Frode Eide og EF har også et stort engasjement i bygden sin, blant annet som støttespiller for idrett og ungdomsarbeid. Hvert år investeres en del av overskuddet i tiltak som fremmer gode møteplasser for bygdesamfunnene der de har sine aktiviteter.

 

Salmon Group gratulerer!
Som representant for nesten femti små og mellomstore oppdrettere i norsk havbruksnæring, er Salmon Group svært positiv til å fremheve gode initiativ og fremragende aktører som bidrar til å styrke næringens omdømme. Vi er derfor veldig stolte over at en av våre aksjonærer i nettverket i dag har mottatt prisen “Årets navn i sjømatnæringen 2017” og gratulerer nok en gang Knut Frode Eide fra Eide Fjordbruk med velfortjent pris!

Les mer:
Fiskeribladet Fiskaren: Dei gjer seg aldri hos Eide Fjordbruk
Intrafish: http: Dei gjer seg aldri hos Eide Fjordbruk 

Relaterte saker:
Fiskeribladet: Her er årets navn-kandidater 2017
Salmon Group: Stor stas! 7 fra SG-nettverket kandidater til årets navn 2017!
Eide Fjordbruk sin hjemmeside

 

 

Spår lakseåret 2018

Publisert 16. januar 2018

Når Ilaks skal vurdere utviklingen i næringen fremover, er det de små og mellomstore oppdretterne i Salmon Group som blir spurt.

 

Basert på er et rekordsterkt 2017, som ifølge tall fra Norsk Sjømatråd endte med NOK 94,5 mill i sjømateksport, ønsker Ilaks nå å spå lakseåret 2018. De lurer blant annet på hvordan eksport, fiskehelseutfordringer, markedsadgang og lakseprisen blir, og det er de dyktige oppdretterne våre i Salmon Group som blir spurt!

Hva spår de? Les her:

Trur betre metodar sikrar positiv lakselus-utvikling i 2018 – Erlend Haugarvoll, Lingalaks

Fryktar gjelleproblematikk i 2018 – Elin Tveit Sveen, Marø Havbruk

– Eg ventar ein auke i slaktevolum på 7 prosent i Norge – Tom Jarle Bjørkly, Mortenlaks

Tilbud om vekst – Søknadsfrist 31.januar 2018

Publisert 22. desember 2017

Nærings- og Fiskeridepartementet melder i dag at lakseoppdretterne nå kan søke om vekst etter at den nye trafikklysordningen ble innført i høst.

Oppdrettsnæringen får tilbud om å vokse, men er i hovedsak et tilbud som retter seg mot grønne produksjonsområder. Her tilbys det totalt seks prosent vekst, der etablerte aktører får tilbud om å vokse med to prosent per tillatelse.

– Jeg er glad for at vi nå kan tilby oppdrettsnæringen den første muligheten til å vokse etter at vi innførte det nye trafikklyssystemet, sier fiskeriminister Per Sandberg (Frp) i pressemeldingen.

Fristen for å søke er 31. januar 2018.

Les hele pressemeldingen her: Nå kan lakseoppdretterne søke om vekst

 

Gleder seg til nye utfordringer – blir fortsatt i vårt nettverk

Publisert 21. desember 2017

Solveig Willis som har jobbet i Salmon Group i syv år, starter 1.januar 2018 som forretningsutvikler hos Pixelwerk. Vi takker Solveig for hennes store engasjement og innsats for nettverket og gratulerer samtidig Pixelverk som får en dyktig og kunnskapsrik kollega i sitt team.

 

Pressemelding fra Pixelwerk:

Solveig Willis går fra Salmon Group til Pixelwerk – Vil effektivisere havbruksnæringen

Når Florø-bedriften Pixelwerk går fra konsulentselskap til å bli et rent produktselskap, er Solveig Willis med på laget. Hun blir en viktig ressurs når de skal levere en skreddersydd, skybasert totalløsning til havbruksnæringen. De har tidligere utviklet et internkontroll-system for Salmon Group, og det er dette systemet de nå skal videreutvikle og gjøre tilgjengelig for hele næringen.

– Havbruksnæringen er en strengt regulert bransje med store krav til registrering, internkontroll og dokumentasjon. Nå har de digitalisering i fokus, og dette behovet vil vi møte med et skreddersydd verktøy til bransjen. Systemet vil effektivisere og endre måten havbruksnæringen jobber på, sier daglig leder i Pixelwerk, Nicolas Iannone.

Solveig Willis har 30 års erfaring fra oppdrett- og havbruksnæringen. Hun har de syv siste årene jobbet i Salmon Group, en nettverksorganisasjon for oppdrettsbedrifter, og går fra stillingen som kvalitetsleder til forretningsutvikler i Pixelwerk.

– Det er veldig spennende å få være med på dette. Jeg har jobbet i oppdrettsnæringen siden1986, og tar med meg erfaring fra hele næringskjeden til den nye jobben. På den måten kan jeg yte god support til både de som skal utvikle programmet og de som skal bruke det, sier Solveig Willis.

– Hun kjenner næringen fra innsiden, og vet hva som må til for å skape et brukervennlig verktøy. Det er viktig at det passer for både røkteren på merdkanten og ledelsen på kontoret, sier Nicolas Iannone.

Pixelwerk har også forsterket utviklerteamet sitt med unik kompetanse. Framover vil de konsentrere seg fullt om produktet for havbruksnæringen.

For spørsmål:
Nicolas Iannone: 408 31 874/ nicolas@pixelwerk.no
Pixelwerk hjemmeside.

Alger svarer på bærekraftsbehov

Publisert 4. desember 2017

 


Bærekraftig fôr og fornybar energi i produksjonsprosessen er svært viktige satsningsområder når havbruksnæringen tenker nytt for fremtiden. Vi trenger løsninger som både kan ivareta fiskevelferden og næringsbehov i sluttproduktet som skal ut på markedet, og som tar i bruk produksjonsløsninger med fornybar energi.

 

Gjennom prosjektet CO2Food er CO2Bio nå i gang med produksjon av algemasse og står for første gang foran fôringsforsøk på lakseyngel over nyttår. Salmon Group er en av eierne inn i CO2Bio, som har som formål å utvikle teknologi og prosesser for produksjon av marine alger med høyt innhold av omega-3. Som del av prosjektet ser man også på løsninger som kan gjenvinne og foredle slam fra oppdrett inn i algeproduksjonen.

Dette unike samarbeidet har sitt utspring i havbruksnæringens behov for omega-3 fettsyrer og det initiativ som ble tatt for å bruke fanget CO2 fra TCM. Fiskeolje er en begrenset resurs der det ikke er bærekraftig å øke produksjonen, og bruk av alger kan være en industriell løsning for å sikre økt tilgang.

Alger erstatter fiskeolje
Siden 2009 har tilgang på omega-3 vært sett på som største hinder for vekst i lakseproduksjonen og henger sammen med utflating av tilgang på fiskeolje. Det har vært nullvekst i i lakseproduksjonen i Norge siden 2012 og og dette har berget oss fra mangel på omega-3 i fôret.

Samarbeid mellom næring og forskningsmiljø
CO2Bio ble etablert høsten 2011 og er et innovasjonsnettverk bestående av aktører fra næringslivet og forskningsmiljøer. Nettverket er organisert som et selskap hvor Salmon Group, Grieg Seafood, Lerøy, Marine Harvest, EWOS, BTO og NHIL i dag er aksjonærer. CO2Bio samarbeider med Universitet i Bergen, Technology Centre Mongstad, NCE Seafood Innovation Cluster og AlgaePARC Wageningen.

Vi ser frem til å se hvordan teknologi og prosesser for produksjon av marine alger kan bidra til en bærekraftig utvikling på flere plan.


Les mer på CO2Bio sin hjemmeside.

Eierselskapene i CO2Bio

Stor stas! 7 fra SG-nettverket kandidater til årets navn 2017!

Publisert 1. desember 2017

7  av 26 nominerte til “Årets navn 2017” er fra Salmon Group-nettverket. Dette er stor stas og vi oppfordrer alle til å stemme på SG-aktører som faller ditt hjerte nærmest!

 

 • Eldar Arne Henden, Pure Farming
 • Knut Frode Eide, Eide Fjordbruk
 • Michael Niesar, Sulefisk
 • Vibecke Bondø, SalmoNor
 • Alf Gøran Knutsen, Kvarøy Fiskeoppdrett
 • Ottar Vartdal, Aquafarms Vartdal
 • Gunnar Jarl Klo, Øyfisk

Les mer om kandidatene og stem her: Her er årets navn-kandidater 

Tilsammen er 26 personer og bedrifter nominert for prisen i 2017. Prisen deles ut på arrangementet Sjømatdagene på Hell i januar, og det er publikum som avgjør hvem som får tittelen “Årets navn” i sjømatnæringen, ved å stemme på lenken over. Prisen deles ut i regis av Fiskeribladet Fiskaren/IntraFish og kandidatene er nominert av leserne.

Leonardo DiCaprio fronter Salmon Group-laks

Publisert 1. desember 2017

Indre Kvarøy, 041115: En av oppdrettslokalitetene til Kvarøy Fiskeoppdrett.
Foto: Marius Fiskum, DN.no

Kvarøy Fiskeoppdrett sin økologiske laks frontes nå av Leonardo DiCaprio gjennom et nytt samarbeid som superstjernen har inngått med Love the Wild, et bærekraftig matkonsern som selger frossenprodukter fra oppdrettet sjømat.

 

Det at DiCaprio har inngått dette samarbeidet har fått mye oppmerksomhet verden over, og vi vil selvsagt løfte frem at et av våre selskap i Salmon Group-nettverket leverer laks til Love the Wild. Love the Wild samarbeider med Amazon-eide Whole Foods om å selge fiskemiddager i 400 butikker, skriver E24/Anchorage Daily News.

Les mer: 
Rana.no: Superstjernen skal selge superlaks fra Kvarøy
Kyst.no: Leonardo DiCaprio-selskap: Oppdrett er mer bærekraftig enn villfangst
Ilaks.no: Leonardo Di Caprio skal selge norsk laks sammen med Whole Foods
e24.no: DiCaprio skal selge norsk laks med Amazon
PeopleFood: Leonardo DiCaprio Is Investing in Frozen Food — Here’s Why
Anchorage Daily News: Leonardo DiCaprio backs company touting farmed fish as more sustainable than wild

Love the Wild hjemmeside
Kvarøy Fiskeoppdrett hjemmeside

 

Personvern og GDPR – hva betyr det for oss?

Publisert 29. november 2017

Med en havbruksnæring i full fart fremover med teknologiske nyvinninger og nye, digitale arbeidsmetoder, er det viktig å huske å ivareta informasjons- og datasikkerhet. Den nye personvernloven som trer i kraft mai 2018 representerer i bunn og grunn en forenkling, men det er visse forholdsregler alle bedrifter må ta. Hvordan påvirker GDPR oss?

 

GDPR står for «General Data Protection Regulation» og gjelder kort sagt behandling av persondata og inkluderer nesten enhver befatning med personopplysninger som registreres digitalt, både privat og i arbeidssituasjoner.

Digitalisering og overvåking
Omfattende digitalisering har ført til mange flere muligheter til å hente inn og sammenstille opplysninger om enkeltpersoner, også over landegrenser. Og nettopp denne følelsen av å kunne bli overvåket er en av grunnene til at det gjelder egne regler.

Er det for eksempel greit at arbeidsfolk bli overvåket, som følge av at man overvåker og sporer fisken i en transportetappe? Er det ok at personer i arbeidssituasjoner overvåkes som følge av sikkerhetshensyn på anleggene?

GDPR og omdømme er i slekt
Det nye regelverket representerer både trusler og muligheter og det er enkelte etiske problemstillinger som gjør dette til et komplekst og vanskelig tema. For å bryte ned kompleksiteten noe: De nye reglene innføres, det er ingen vei utenom.

GDPR handler i veldig stor grad om omdømme, for tar man ikke personvern på alvor, vil det kunne føre til negativ oppmerksomhet som raskt kan frata deg konkurransefortrinn hos samarbeidspartnere og kunder. Det handler om å oppføre seg ordentlig, og gjør man ikke det, får det negative konsekvenser som svekker eller i verste fall ødelegger et godt omdømme.

Personopplysninger den nye valutaen
Tirsdag forrige uke deltok Salmon Group på konferanse i regi av DN der tema var «Personvern som konkurransefortrinn – Dette må du gjøre før de nye personvernreglene trer i kraft i mai». Blant foredragsholderne var Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet, samt representanter fra Atea Norge, BDO, Danske Bank, Ruter, Telia Norge og Digital Norway.

Konklusjonen var enstemmig: Personopplysninger er den nye valutaen og handler om behandling av opplysninger som forvaltning av verdier. At informasjon er lik verdier og makt, er ikke nytt, og fremover er det viktig at denne makten håndteres på riktig måte, og dette er et lederansvar.

Salmon Group har den nye personvernloven høyt oppe på agendaen fremover og vil bistå aksjonærene til å gjøre eventuelle grep ihht. GDPR.

God stemning på nettverkssamling for aksjonærene i Salmon Group

Publisert 21. november 2017

 
Aksjonærsamlingen 2017 på Akvariet bød på faglig påfyll, dyktige foredragsholdere og gode diskusjoner.

 

Høyt på agendaen stod dagsaktuelle temaer og problemstillinger relatert til nye krav til næringen, innsikt i nye forskrifter og hva dette betyr for oppdretterne, samt erfaringsutveksling og diskusjoner rundt drift, ny teknologi, utfordringer og muligheter fremover.

Programmet holdt høyt faglig innhold og det var dyktige formidlere av komplekse problemstillinger som tok seg god tid til innspill og spørsmål fra deltakerne. Dette var blant temaene i programmet:

 • Innfasing forskrift om teknisk standard
 • PD-forskriften
 • Produksjonsområdeforskriften
 • Nye krav til servicefartøy i havbruksnæringen
 • Krav til oppsamling av slam på landanlegg
 • Kunnskap- og erfaringsdeling rundt oppdrett av laks i RAS
 • Fiskevelferd og vannkvalitet i RAS, smolt og postsmolt
 • PD forskriften og produksjonssoner i praksis

På dag to fikk vi også en påminning om hvor viktig det er å jobbe strategisk med merkevare- og omdømmebygging, noe som henger nært sammen med Salmon Groups fokus på synlighet og åpenhet i næringen.

Takk til foredragsholderne fra Fiskeridirektoratet, Mattilsynet, Thommessen Advokater, Kystrederiene, Uni Research Miljø/CtrlAQUA, A/S Sævareid Fiskeanlegg, Bremnes Seashore og Node Create for ny innsikt og kunnskap! Og takk for oss, Akvariet!

 

Vi har gjennomført revisjoner av fôrfabrikkene våre

Publisert 9. november 2017

Salmon Group har høyt fokus på kvalitet og kontroll og vil fremover ha jevnlig revisjon av fôrfabrikker. Det er vår fagsjef Torgun Gjefsen som har hovedansvar for revisjonene, i samarbeid med Nils Inge Hitland som leder fôrforhandlingsutvalget. Denne gang har de besøkt Skretting, Biomar og Ewos.

Hovedinntrykket er at fabrikkene har gode systemer og det meste er på plass. Noen punkter for forbedring ble funnet, og dette jobber de med å forbedre.

På vår side oppfordrer vi selvsagt alle våre selskap til å være flinke til å registrere og dokumentere avvik til våre leverandører. Dette gjør at avvik kan følges opp med leverandørene og sikrer mulighet til forbedring.

Godt møte med lydhøre Stortingspolitikere

Publisert 8. november 2017

Det var et opplagt, lydhørt og engasjert knippe med Stortingspolitikere som stilte til møte med Salmon Group tirsdag 7. november.

 

PD-forskrift, trafikklys i praksis, sertifikatkrav for mindre fartøy og bærekraft
I møtet løftet vi blant annet problemstillinger knyttet til PD-forskriften, trafikklys i praksis, sertifikatkrav for mindre fartøy, samt etikk og bærekraft. Vi la et nasjonalt perspektiv på samtalen, og til stede var politikere med sentral posisjon i komiteene; næring, energi og miljø, kommunal og forvaltning, kontroll- og konstitusjon, helse- og omsorg, justis, energi og finans.

De representantene som møtte var: Ove Trellevik (H), Tom-Christer Nilsen (H) Peter Christian Frölich (H), Torill Eidsheim (H), Liv Kari Eskeland (H), Ruth Grung (Ap), Magne Rommetveit (Ap), Eigil Knutsen (Ap), Nils T. Bjørke (Sp).

Bærekraft, sømløs forvaltning og fleksibilitet ved innfasing av nye krav
Vi la vekt på at de lokale oppdretterne i mange sammenhenger har andre utfordringer enn de store børsnoterte. Alle er interesserte i å drive på best mulig måte både i forhold til bærekraft, dyrevelferd, sikkerhet og økonomi, men ved nye pålegg og krav vil de lokale selskapene ofte ha behov for større grad av tilpasninger og fleksibilitet enn de store som er satt opp med helt andre ressurser i utgangspunktet.

Dette møtte stor forståelse hos stortingspolitikerne, og behovet for kunnskapsbasert forvaltning ble også understreket. Vi vil følge opp på dette fremover og gå inn i jevn og god dialog. Et oppfølgingsmøte er planlagt på nyåret.

Vi har flyttet til Marineholmen!

Publisert 7. november 2017

Vi har flyttet fra Bontelabo og er nå på plass i våre nye kontorlokaler på Marineholmen. Vi holder til i bygningen som heter Merkantilen, i 2.etg. i D-blokken.

 

Vi tar gjerne imot besøk på vårt nye kontor, som har enkel tilkomst fra både nord og sør med bybanen. Kommer du med bil er det parkeringshus mellom oss og VilVite-senteret. Velkommen til oss!

Ny besøks- og postadresse er:
Marineholmen, Merkantilen • Thormøhlensgate 53 D • 5006 Bergen

Kontaktinfo finner du her.

PD møte hos Mattilsynet – stort behov for oppklaring

Publisert 27. oktober 2017

Det var godt fremmøte av sentrale næringsaktører da Mattilsynet inviterte til innspillmøte i forbindelse med bekjempelsesplanen for PD.  Flere av aksjonærene til Salmon Group var til stede, og fra administrasjonen stilte Torgun Gjefsen, Nils Aadland og Anne-Kristine Øen.

Prosess for å utvikle bekjempelsesplan
Det er et tydelig behov for oppklaring og veiledning rundt håndhevelsen av den nye PD-forskriften som trådte i kraft 29. august 2017. Mattilsynet refererte selv til fasen vi nå har bak oss som «kaosfasen». Nå ønsker de å ta prosessen videre til en innspills- og diskusjonsfase med næringen og andre aktører. Møtet som ble holdt i Bergen torsdag 26/10 var det første i en serie med sentrale og regionale møter med ulike parter. Salmon Group har sørget for at vi blir holdt løpende orientert og at vi blir invitert til alle møtene. Det vil også bli anledning til å sende inn skriftlige innspill til Mattilsynet frem til 1. desember.

Viktige poeng

• Den nye PD-forskriften innskjerper kravene til bruk av ventemerd ved slakting av PD-fisk. Mattilsynet har bedt NFD om utsettelse på iverksettelse av denne bestemmelsen for slakting i PD-sonen til det er gjennomført en       nærmere konsekvensutredning.
• Inntil videre skal «gammel» praksis med hensyn til å tillate utsetting i slaktemerd gjelde i PD-sonen.
• Bestemmelsen om vaksinering trer ikke i kraft før NFD bestemmer det.
• Det er bedt om en faglig vurdering fra forvaltningsstøtte-institusjoner som vil kunne danne grunnlag for videre beslutning om iverksettelse.
• Mattilsynet forventer at det vil bli en endring i prøvetakingsregimet ettersom det per i dag er usikkerhet rundt regimet

     

Både fra salen og fra mattilsynet selv ble det bemerket at vi trenger mer tid og utredning i denne saken. Vi må også sørge for at forvaltningspraksisen er lik fra region til region. Mattilsynet ville ikke anbefale pålegg om vaksinering før vi har mer kunnskap om hvor effektivt det er med vaksinering.

 

 

 

Rykende ferske Seafood trainee’s på besøk til Salmon Group i dag

Publisert 15. september 2017

NCE Seafood Innovation Cluster hadde oppstart av kull 2 i sitt trainee-program onsdag denne uken og Salmon Group møtte de ferske studentene i dag for å fortelle om nettverket og vårt fokus på bærekraft, samfunnsansvar og omdømmebygging, både i nettverket så vel som i næringen.

 

Årets tranineeprogram har fått på plass 26 motiverte studenter som skal følge et ettårig program, som inkluderer arbeidserfaring i en sjømatbedrift og parallell deltakelse på 4 samlinger frem til og med våren 2018.

På første samling, som altså pågår nå, besøker studentene NCE Seafoods Innovations partnerbedrifter – SalmonBreed, Cargill, Marine Harvest, Grieg Seafood og Salmon Group – med formål om å gi et innblikk i hele verdikjeden innenefor genetikk, fôr, produksjon, salg og marketing. Til slutt på denne samlingens program står besøk på Blom Visningsanlegg og Norges Fiskerimuseum, samt klyngens forskningspartnere og Fiskeridirektoratet.

Salmon Group takker for et veldig hyggelig møte med morgendagens helter i fremtidens viktigste næring! Vi  ønsker både trainee’ene og NCE Seafood Innovation Cluster lykke til med et spennende program!

Morgendagens helter i havbruksnæringen. Fremtiden ser lys ut!

 

Salmon Group til Marineholmen

Publisert 8. september 2017

Salmon Group slutter seg til den marine klyngens pulserende miljø på Marineholmen og flytter dit i løpet av høsten.

 

Bærekraftig verdiskaping

Salmon Group er verdens største nettverk av lokale, familieeide oppdrettsselskaper som sørger for viktig verdiskaping til lokalmiljøene vi opererer i. Med base i Bergen, yter vi service for våre 45 aksjonærer, som til sammen besitter 114 konsesjoner for oppdrett av laks og ørret langs norskekysten, og produksjon av ca. 45 millioner smolt.

Salmon Group har et tydelig mål om å være viktig bidragsyter til verdens økende behov for fisk og protein, og bidrar til forskning og jobber for økt kompetanse og kunnskapsdeling innenfor nettverket, så vel som i den marine klyngen.

 

Anne-Kristine Øen, Adm.Dir. Salmon Group

Salmon Group ser stor nytte av å fysisk flytte sammen med et miljø som har høyt fokus på forskning og utvikling av næringen i en retning som fokuserer på bærekraft og teknologisk innovasjon.  Dette står helt i stil med vår egen visjon om å utvikle Salmon Group-nettverket med en fremoverlent holdning til de utfordringer næringen står ovenfor, sier Adm. Dir. i Salmon Group, Anne-Kristine Øen.

 

Om Marineholmen Forskningspark

Marineholmen Forskningspark ble etablert i 1988, med en tanke om å føre næringsliv og forskning tettere sammen. De siste årene er en stadig stekere marin klynge etablert i området med en lang rekke nybygg. I dag jobber allerede 1000 menn og kvinner innen det marine feltet på Marineholmen.

Relaterte saker:
Nok et lakseselskap flytter til Marineholmen
http://www.intrafish.no/pressemeldinger/1342997/nok-et-lakseselskap-flytter-til-marineholmen 

Salmon Group flytter til Marineholmen
http://kyst.no/nyheter/salmon-group-flytter-til-marineholmen/

Samarbeid gir verdifulle ringvirkninger

Publisert 5. september 2017

Foto: Kyst.no/Breiarelva.no

Samarbeid mellom de ulike aktørene i næringen viser at målsettingen om en bærekraftig forvaltning av elvene også skaper verdifulle ringvirkninger for lokalsamfunn.

 

«Nok villaks til alle» er Stiftinga Norsk Villaksforvaltning sitt motto og samarbeidsprosjektet mellom villaks- og oppdrettsnæringen har gitt gode resultat i Beiarelva.

Samarbeid mellom myndigheter, grunneiere, kraftlag og havbruksnæringen har gitt resultater for forvaltningen av villaksen Beiarelva, og det trekkes frem at støtte fra Gifas og Nova Sea har bidratt enormt.

– Uten støtte fra havbruksnæringen hadde vi ikke hatt verktøyene til å løfte elva slik vi har gjort, sier grunneier Frigg-Ottar Os til kyst.no.

Les hele artikkelen her: Kyst.no // Spleiselag gir suksess i elevforvaltning

I Stifinga Norsk Villaksforvaltning er vi med fra havbruk, sammen med Marine Harvest, Lerøy Seafood, Grieg Seafood og Cermaq. Nils Inge Hitland fra Salmon Group sitter i styret som representant for disse selskapa.

Les mer om stiftelsen her: snvf.no

Ny kunnskap om sammenheng mellom PD-vaksine og ryggdeformasjon

Publisert 4. september 2017

En Salmon Group-initiert studie om årsak til ryggradsdeformasjon hos oppdrettslaks har gitt oss gode data som kan benyttes til videre studier og komme hele næringen til gode.

 

Sammenheng mellom PD-vaksine og ryggradsdeformasjon
Salmon Group erfarte høsten 2016 store utfordringer med nedklassing og reklamasjon på fisk som var satt i sjø høsten 2015. Konsulentselskapet INAQ ble hyret inn for å gjøre en undersøkelse der de gjennom bruk av feltdata ville se på sammenhenger mellom produksjonsfaktorer og ryggradsdeformasjon.

Hovedresultatet fra prosjektet gir en klar indikasjon om sammenheng mellom bruk av Aquvac PD7 vaksinen og ryggradsdeformasjon. For å skaffe mer kunnskap har INAQ anbefalt at det settes opp en mer balansert studie der man har bedre kontroll på ulike faktorer som kan ha en sammenheng med ryggradsdeformasjon.

Stiller data til disposisjon
På bakgrunn av resultatene som foreligger, ønsker vi i Salmon Group å stille våre data til disposisjon inn i et videre prosjekt på denne problematikken. Vi må bygge vår nærings fremtid på kunnskap og faktabaserte studier og et videre studie vil komme hele næringen til gode.

Kontaktpunkt:
Salmon Group AS
Anne Kristine Øen, Adm. Dir.
anne@salmongroup.no
Tel.: 957 71 549

INAQ AS
Randi Nygaard Grøntvedt, Seniorrådgiver
randi.grontvedt@inaq.no
Tel.: 920 85 785

Relaterte saker:
Fant sammenheng mellom PD-vaksine og ryggdeformasjon
http://www.intrafish.no/pressemeldinger/1339694/fant-sammenheng-mellom-pd-vaksine-og-ryggdeformasjon

Ser klar indikasjon på sammenheng mellom PD-vaksine og ryggdeformasjon hos laks
http://ilaks.no/ser-klar-indikasjon-pa-sammenheng-mellom-pd-vaksine-og-ryggdeformasjon-hos-laks/

Ny kunnskap om sammenheng mellom PD-vaksine og ryggdeformasjon
http://kyst.no/nyheter/ny-kunnskap-om-sammenheng-mellom-pd-vaksine-og-ryggdeformasjon/

MSD Animal Health: Fakta om vaksinebivirkninger hos laks
http://ilaks.no/msd-animal-health-fakta-om-vaksinebivirkninger-hos-laks/

Positive til skjerpet innsats mot smittespredning

Publisert 31. august 2017

Foto: salmonor.no

Myndighetene har ved ny nasjonal PD-forskrift skjerpet kampen mot PD gjennom en rekke nye, skjerpende betingelser og krav. Dette er helt i tråd med hva næringen har ønsket.

 

Som Fiskeriminister Per Sandberg uttalte i går, har den nåværende strategien ikke fungert, og nå vil destruksjon og forsert utslakting som virkemiddel kun brukes i tilfeller der det er ekstrem smittefare eller stor dødelighet. Han viser til at erfaring har vist at koordinert drift og brakklegging er vel så effektivt.

– Vi er glade og lettet for at vi er hørt på at stamping-out er ute som strategi i Nord-Trøndelag,  sier våre berørte aktører i Nord Trøndelag.

Den gamle strategien har ikke fungert og har kostet oppdretterne og næringslivet i vårt område for mye. Vi har nå fått den forutsigbarheten vi har etterlyst, og man har med dette klart å forene behovet for skjerpet sykdomsbekjempelse og hensynet til lokalt næringsliv og lokale arbeidsplasser på en akseptabel måte, sier våre berørte aktører i Nord Trøndelag.

Les hele pressemeldingen fra Fiskeridepartementet og last ned ny nasjonal forskrift her.

Salmon Group møtte Sjømatrådet i London

Publisert 30. august 2017

Det britiske forbruksmønsteret viser at sjømat, med laks og torsk i spissen, står for et betydelig og økende bidrag til britenes inntak av proteinholdig mat. Men usikkerhet rundt hva som skjer med eksport og handelsavtaler med Brexit, gir god grunn til å følge med på rammebetingelsene for norsk sjømatnæring i UK fremover.

 

«Soft Brexit»
Asmyhr snakket blant annet om muligheten for et Brexit-løsning som ikke innebærer fullstendig brudd, og heller ikke en reversering, en såkalt «soft Brexit»-løsning som kan sikre videre handelsavtaler for norsk laks.

Fiskens opprinnelse gir merverdi
Fremover vil Norges Sjømatråd fokusere på laksens opprinnelse i kampanjen «Seafood from Norway» for å fremme norsk laks som global merkevare.

Kampanjen vil rette særlig fokus på forbrukerorienterte aspekt som bidrar til økt forbruk gjennom økt bevissthet og kunnskap om laksens opprinnelse, renhet, bærekraftig produksjon og ikke minst norsk laks sitt gode omdømme.

Salmon Group takker for et spennende innlegg fra den rykende ferske fiskeriutsendingen og ser frem til videre samarbeid med Sjømatrådet!

Spennende møte med Norges Sjømatråds nye mann på plass i Storbritannia! Styret i Salmon Group fikk gode innspill å ta med seg i sitt videre arbeid. F.v.: Erik Osland ((styremedl.), Nils Aadland (Samfunnskontakt SG), Tom Jarle Bjørkly (styremedl.), Henrik Melingen (varmedl.), Jocelyn Sowden (Senior PR-leder, Norges Sjømatråd, London), Hans Frode Kielland Asmyhr (Fiskeriutsending Norge Sjømatråd, London), Veronica Sandnes (styremedl.), Anne-Kristin Øen (Adm.Dir., SG) og Liv Kari Eskeland (Styreleder).

Havbruk2030 – Økt sjømatproduksjon, redusert fotavtrykk

Publisert 18. august 2017

På AquaNor lanserte Sjømat Norge tirsdag sin rapport «Havbruk2030» som fremhever at sjømat skal stå for Norges viktigste bidrag til å nå FNs bærekraftsmål.

 

Målet med Sjømat Norges rapport er å sette noen standarder og peke ut en retning på vegne av næringen. Rapporten slår fast at norsk havbruk skal stå for verdens mest miljøvennlige produksjon av sunn mat, og at næringen skal levere sjømat, produksjonskompetanse og teknologi i verdensklasse.

Last ned Sjømat Norges rapport Havbruk2030 her.

Veiviser i havbruksnæringen

I mai lanserte Norsk Industri det som blir kalt et «Veikart for havbruksnæringen» som er ment som en veiviser til redusert fotavtrykk og økt eksport fremover, og veikartet oppfordrer til en proaktiv tilnærming til de utfordringer næringen står ovenfor og at det gjøres grep som sikrer en sunn vekst i næringen.

Last ned Norsk Industris Veikart for havbruksnæringen her.

Da veikartet ble lansert, fulgte Salmon Group opp med å spørre alle sine aksjonærer hva som er viktigst for dem fremover. Innspillene fra gruppens oppdrettere danner utgangspunkt for vårt videre strategiske arbeid i Salmon Group. Både Norsk Industri og Sjømat Norge viser med disse visjonsdokumentene at FNs bærekraftsmål bør være på agendaen til alle aktører i næringen fremover. Det synes vi er positivt.

Relaterte saker:
Norsk Industri med veikart for havbruksnæringen
http://salmongroup.no/aktuelt/2017/05/norsk-industri-med-veikart-for-havbruksnaeringen/

Veikart for havbruksnæringen presentert
http://salmongroup.no/aktuelt/2017/06/veikart-for-havbruksnaeringen-presentert-for-sg-styret/

Gratulerer til våre dyktige oppdrettere

Publisert 4. august 2017

Det lønner seg å være tett på og samtidig bruke alt av opparbeidet erfaring og kunnskap.

En rekke av selskapene i Salmon Group hevder seg i tet når det gjelder lønnsomhet. Salmon Group jobber hver dag for at vi skal kunne utnytte stordriftsfordelene vår felles volumer gir!

Les saken til ilaks her: Oppdretter i Boknafjorden banket alle på lønnsomhet

Aquacloud – Deler data for å knekke lusa

Publisert 25. juni 2017

Fra Salmon Group nettverket er det Salmonor som deltar i dette prosjektet, som kjøres i regi av NCE Seafood Innovation Cluster.


Aquacloud prosjektet går ut på å samle data fra alle laksemerdene til oppdretterne i en felles skyløsning, og bruke IBMs Watson-teknologi til å kverne ut lusevarsler og analysere seg frem til de beste strategiene for å bli kvitt dem. Fra næringen bidrar Salmonor, Lerøy, Marine Harvest, Grieg Seafood og Bremnes Seashore. Havforskningsinstituttet bidrar med forskningsdata.

Sammen med data fra lusetellinger vil prosjektet basere seg på værdata, mengden fisk i merdene, temperaturutvikling og strømforhold. Alt dette skal bidra til å gi en bedre forståelse av hvilken behandling som virker, og til å komme ut med advarsler før store luseepidemier slår til. Lus spres fort, og det kan ha stor effekt dersom vi kan øke presisjonen i prognoser og tiltak.

Aquacloud fikk god oppmerksomhet i pressen denne uken og her kan du lese noen av sakene:

Dagens Næringsliv

iLaks

Veikart for havbruksnæringen presentert

Publisert 14. juni 2017


Styret i Salmon Group skal være oppdatert på debatt og politikk som angår vår næring, og søker førstehånds informasjon. Denne uken fikk styret en presentasjon av «Veikart for havbruksnæringen» fra Stein Lier Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri. Vi har tidligere omtalt dette utspillet i vår sak Norsk Industri med veikart for havbruksnæringen


Publikasjonen vakte debatt og vi ser i spenning frem til å også lese Sjømat Norge sitt dokument “Havbruk 2030” som vil bli lansert på Aqua Nor i Trondheim.