Søk i arkivet

Aktuelt

Salmon Group tar fiskehelsen på alvor

Publisert 28. februar 2018

Fiskehelse og dyrevelferd er et høyaktuelt tema som står øverst på agendaen i Salmon Group-nettverket. God fiskehelse er en forutsetning for å drive med oppdrett, og uavhengig av roller, har de ulike aktørene i næringen felles ansvar og mål om å sikre nettopp fiskens ve og vel gjennom hele livssyklusen. Vi har løftet tematikken ytterligere i nettverket det siste året.

 

Vår fagsjef, Torgun Gjefsen, understreker at skjerpet innsats for økt fiskevelferd de siste årene vitner om en langt mer moden næring, og trekker frem de små og mellomstore aktørene som særlig bevisste på tiltak som trygger fisken:

Torgun Gjefsen, fagsjef Salmon Group.

«Vi vil fortsatt ha høyt fokus på dette fremover, og det gjøres så mye godt og riktig arbeid på dette området hos våre oppdrettere. Faglig sett ser vi at mange er helt i forkant, og har god forståelse også på omdømmebiten. Det er viktig, ikke minst når forbrukerne blir stadig mer opptatt av hvor maten kommer fra og hvordan den er produsert. Bevisste forbrukere ønsker «bærekraftig» mat, enten den kommer fra land eller vann, og da må de som driver med matproduksjon kunne dokumentere forsvarlig produksjon på alle måter. Det skulle bare mangle.»

Kunnskapsbasert tilnærming
En mer kunnskapsbasert tilnærming til problemstillinger relatert til fiskehelse, vil også gi positiv gjenklang i økt troverdighet og derigjennom et styrket omdømme. Ikke kun til enkeltaktører, men til næringen i sin helhet. Dette er en øvelse som blant annet krever at fordommer bygges ned, og er samtidig en bevisstgjøringsprosess hos alle næringsaktører.

Salmon Group fortsetter sitt fokus på fiskehelse og har siste året løftet problematikken ytterligere ved å innlemme tematikken som del av våre interne kompetansemoduler. Gjennom nettverkssamlinger og workshops med faglige innlegg og høy grad av erfaringsutveksling, er vi rigget til å håndtere skjerping av kravene på en kompetent og god måte.

Positivt at problematikken løftes
Fiskeriminister Per Sandberg uttaler til Nationen i dag at «oppdretterne må ikke tro at de skal få eksportere noe som helst uten å ha god fiskehelse i merdene!». Dette er gode signaler for en stadig økt profesjonalisering av bransjen og Salmon Group ser positivt på en slik holdning.

Salmon Group har god dialog med Mattilsynet, som sørger for at regler, rammer og kontroll etterleves, og de står på denne måten som garantist for at fisk skal kunne selges til utlandet.

Også Mattilsynet understreker at alle aktører må jobbe med felles mål og sammen bidra til næringsutvikling og å sikre næringen.

Tallenes tale – stor oppslutning om laksevekst

Publisert 2. februar 2018

Etter flere år med liten vekst har regjeringen nå åpnet for mer produksjon i laksenæringen. Fristen for å søke om vekst til fastpris gikk ut 31. januar, og interessen er stor.

• Totalt 47 selskap har søkt om vekst, noe som vil gi oppdrettskommunene og fylkeskommunene over 750 millioner kroner
• Det er betalt inn vederlag for til sammen 7897 tonn kapasitetsøkning, eller over 95 prosent av den tilbudte veksten
• Det er betalt inn 947 640 000 kroner i vederlag
• 80 prosent av vederlaget går til havbruksfondet. Av det totale vederlaget går 70 prosent til kommunene og 10 prosent til fylkeskommunene

– Oppslutningen om tilbudet vårt viser en næring med stor tro på seg selv og store ambisjoner. Dette vil også gi gode inntekter til lokalsamfunnene. Kommunene og fylkeskommunene vil få utbetalt over 750 millioner kroner for å være vertskap for oppdrettsnæringen. I tillegg kommer penger fra auksjonen, sier fiskeriminister Per Sandberg til NTB.

Auksjonen vil etter planen bli gjennomført i løpet av våren. Målet er at hele veksten er tildelt før sommeren 2018.

Utbetalinger fra havbruksfondet skjer årlig, i oktober.

Oversikt over søknadene vil bli lagt ut på Fiskeridirektoratet sine nettsider.

 

Blom tok opp kampen – og vant!

Publisert 1. februar 2018

Blom Fiskeoppdrett vant på alle punkter mot staten i saken som har pågått gjennom flere år og lettelsen er stor hos Blom Fiskeoppdrett som nå kan fortsette driften i Laksevika i Øygarden.

 

Øyvind Blom, Blom Fiskeoppdrett

Gulating lagmannsrett har gitt Blom Fiskeoppdrett medhold på alle punkter mot Forsvaret/Staten vedrørende deres lokalitet Laksevika i Herdlafjorden. Rettsbehandlingen har pågått siden 2013 og lagmannsretten har nå konkludert med at Blom Fiskeoppdrett får opprettholde driften ved lokaliteten i Øygarden som ble etablert og har vært i drift siden 1995.

– Dette er rettsstaten på sitt beste, skriver Blom på sin facebookside da dommen var klar i går og utdyper overfor Salmon Group:

  • – Vi er meget tilfreds med at lagmannsretten tok saken vår på alvor, og at man tok affære overfor slik statlig maktbruk som Forsvaret har stått for overfor Blom. Dette er prinsipielt meget viktig, og vi vil fortsette å utvikle og drifte lokaliteten på vanlig måte når dommen blir rettskraftig.

Uenighet rundt tolkning av sikkerhetsloven
Uenighet rundt tolkning av sikkerhetsloven var årsak til den lange prosessen med å få tillatelse til fortsatt drift, og er knyttet til en forskrift om militære forbudsområder der anlegget var lokalisert som ble vedtatt i 2010 med virkning fra 2011.

Forsvarsdepartementet ønsket at Blom Fiskeoppdrett skulle stanse driften, ettersom de var lokalisert i det samme området som omfattet Forsvarets etablerte anlegg for støymåling fra u-båter og skip i nærheten, samordnet med Nederland og Tyskland.

Blom har jobbet godt med kommunen, som først ga medhold, og har blant annet forsøkt å flytte lokasjonen for å imøtegå reguleringen. Etter flere runder med uenigheter, gikk Blom i 2016 til søksmål mot staten og kunne i går puste lettet ut da konklusjonen var klar.

Kan ikke forby fortsatt drift
Dommens konklusjon er at sikkerhetsloven ikke kan forby Blom Fiskeoppdrett å drive videre i Laksevika. Den kan heller ikke forby endring eller utvidelse av anlegget, eller forby ansatte eller andre med tilknytning adgang til anlegget. Dommen ble avsagt enstemmig.

Ankefristen går ut om en måned.


Saken har vært omtalt i media gjennom rettsbehandlingen. Les mer her:

– Måtte bli slik
Blom i strid med forsvaret
Blom har havnet i militær forbudssone
Blom Fiskeoppdrett sigra over staten i lagmansretten
Blom vant på alle punkter mot staten
Regjeringsadvokaten: – Må flytte anlegget, Fylkesmannen: – Får ikke lov til å flytte