Søk i arkivet

Aktuelt

Les Skretting sin fôrkatalog på nett

Publisert 27. september 2012

Fôrkatalogen er ein velkjend, årviss publikasjon for alle som har nytta Skretting sitt fiskefôr. No er ei ny utgåve tilgjengeleg, og du finn han og som pdf på nettet. Les mer…

I år blir det julebord også i nord

Publisert 26. september 2012

Salmon Group held i år julebord på Thon Hotel Lofoten i Svolvær 23. november. Les mer…

Forslag om “kollektiv straff” ute på høyring

Publisert 21. september 2012

I sin rapport føreslo arealutvalet å innføre kollektive sanksjonar mot næringa ved til dømes rømmingar. Denne tanken er vidareført i FKD sitt forslag til endringar i akvakulturlova. Les mer…

2 helgar, 500 kilo røykelaks

Publisert 20. september 2012

Gro og Elin Tveit Sveen er ekte handverkarar i lakseforedling. I tillegg er dei dyktige seljarar. Dei fleste helgane denne sommaren har dei stått på stands rundt om i landet og presentert produkta sine for fleire titals tusen menneske. Og folk set pris på laksen. Les mer…

Varslar landsomfattande kontrollar

Publisert 18. september 2012

I løpet av september og oktober vil Fiskeridirektoratet gjennomføre ein offensiv for å kontrollere at akvakulturanlegg som nyttar eldre komponentar er i forsvarlig teknisk stand. Vi vil vitje sjøanlegg over heile landet. Les mer…

Salmon Blog: Utdanning må sjåast i eit livsløpsperspektiv

Publisert 17. september 2012

Omlegginga som i dag er føreslått for skulestrukturen i Hordaland, er tufta på kortsynte tankar om innsparing i utdanningsleddet. Desse kronene vert fattige opp mot dei utfordringane næringslivet møter om vi ikkje får tilgong på den naudsynte kompetansen. Les mer…

Ynskjer regionale arealplanar

Publisert 14. september 2012

Politikarar og forvaltning på konferansen i Hardanger var einige om at ein ville få eit betre arealarbeid med ei meir regional planlegging. Les mer…

– Der må vere eit planhierarki

Publisert 14. september 2012

Viss regjeringa seier at Noreg skal ha havbruk som ei satsingsnæring, må dette fylgjast opp gjennom tilrettelegging i kommunane. Dette sa varaordførar i Kvam, Atle Naterstad, under konferansen “Havbruk 2020 også i norske fjorder?”. Les mer…

Søkje midlar frå Havbruksprogrammet?

Publisert 10. september 2012

Forskingsrådet delar ut 5 millionar kroner til innovasjonssprosjekt i havbruket. Fristen for å søkje for prosjekt med oppstart i 2013 er 17. oktober. Les mer…

Regional planstrategi på høyring

Publisert 7. september 2012

Regional planstrategi for Sogn og Fjordane er no ute på høyring, med frist 15. september. Les mer…

Krev statssekretæren sin avgang

Publisert 7. september 2012

Etter ei oppheta kronikkveksling om sjølaksefisket opp mot elvefisket, krev Norges Grunneigar- og Sjølaksefiskarlag no at statssekretær Harald Oskar Buttedahl forlet stillinga si. Les mer…

Ikkje funne fram til Salmon Group på facebook?

Publisert 5. september 2012

Salmon Group legg ut melding om våre saker på facebook, i tillegg til at vi tipsar om andre aktuelle nyhende i laksenæringa. Les mer…

Ungdom får sjå næringa frå innsida

Publisert 5. september 2012

Opplæringskontoret for fiskeri- og havbruksfag i Sogn og Fjordane arrangerar leir for å syne kystnæringane til ungdom på randen av vidaregåande utdanning. Les mer…

Har du bruk for statistikk?

Publisert 5. september 2012

Ikkje alle er klar over at mykje nyttig statistikk for akvakultur ligg tilgjengeleg på Fiskeridirektoratet sine nettsider. Les mer…

Får støtte til fase 2

Publisert 5. september 2012

Prosjektet Integrert Akvakultur som Salmon Group og Sulefisk har delteke i sidan 2010, har no fått tilsegn om støtte til ein ny fase frå Innovasjon Norge. Les mer…