Søk i arkivet

Aktuelt

Sekkingstad AS blir hovedsponsor til Team Sannarnes / Takvam

Publisert 30. mars 2012

Sekkingstad AS har inngått 3-årig sponsoravtale med Team Sannarnes / Takvam. Runar Torsvik Sannarnes (17) og Andreas Takvam (18) satser hardt og målbevisst på sandvolleyball. Les mer…

Konstruktivt samråd

Publisert 29. mars 2012

FKD sitt samråd om areal i Tromsø, vart ei konstruktiv og god samling. Salmon Group heldt innlegg som ein av tre aktørar frå næringa. Les mer…

Gunnar Domstein attvald som styreleiar i FHL

Publisert 28. mars 2012

Under generalforsamlinga til FHL i Tromsø 28. mars, vart Gunnar Domstein frå Norway Pelagic einstemmig attvald som styreleiar. Samstundes blei valnemnda sterkt oppmoda til å finne fram til fleire kvinner som vil sitje i styret. Les mer…

Åtvarar mot “det veterinære våpenet”

Publisert 28. mars 2012

Carl-Erik Arnesen, administrerande direktør i Firda Seafood AS, nytta sjansen under FHL si generalforsamling til å takke for innsatsen for marknadsadgang i USA. Samstundes åtvara han mot det han kalla “det veterinære våpenet”. Jonas Gahr Støre svarte på dette. Les mer…

Aqua Farms Vartdal sluttar seg til Salmon Group

Publisert 26. mars 2012

Aqua Farms Vartdal AS blir ny aksjonær i Salmon Group AS. Aqua Farms Vartdal AS er hovudselskapet i Vartdalgruppa Fiskeoppdrett, og desse vil bringe inn 4 matfiskkonsesjonar og 5,8 millionar smolt til nettverket. Les mer…

Hadde vi hatt landbruk i det heile teke?

Publisert 23. mars 2012

Det var direktør ved Havforskingsinstituttet, Tore Nepstad, som stilte dette spørsmålet ved Helix konferansen. Les mer…

Salmon Group heldt innlegg på Helix

Publisert 23. mars 2012

Helix konferansen tok føre seg maktforhold, verdiskaping og fornuft i marin sektor. Salmon Group kunne lett snakke om alle desse tre emna. Les mer…

Fiskeriministeren på besøk hos Sekkingstad

Publisert 20. mars 2012

Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen besøkte Sekkingstad AS onsdag 14.mars. I tillegg til omvisning og presentasjon av Sekkingstad, var markedsutviklingen for den norske laksen tema for besøket. Les mer…

Klif er skeptiske til fjorddeponi

Publisert 19. mars 2012

Klif tilrår at det hentast inn meir kunnskap om straumtilhøve, kjemikaliar og korleis lydtrykket frå sprenging kan påverke fisken i fjorden, før søknaden om gruvedrift i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane avgjerast. Les mer…

Pioneren Andreas Blom har gått bort

Publisert 19. mars 2012

Laurdag 17. mars 2012 gjekk Andreas Blom (f. 1923) bort. Han var ein av pionerane i oppdrettsnæringa, og tidlegare leiar i NFF/FHL. Les mer…

Konsekvensutgreiing syner at mykje står på spel

Publisert 16. mars 2012

Konsekvensutgreiinga som konsulentselskapet Asplan Viak har utført, syner at ei innføringa av Hardangerfjord forskrifta kan få store negative konsekvensar for sysselsetting og verdiskaping. Så mange som 1260 arbeidsplassar kan vere i fare. Les mer…

Mest lest på Intrafish

Publisert 15. mars 2012

Salmon Group sitt svar til Marine Harvest sine utspel før helga, er for tida den mest leste artikkelen på Intrafish. Les mer…

Stor algekonferanse i Bodø i mai

Publisert 15. mars 2012

Målet er at heile spekteret av aktørar skal vere representert når det i slutten av mai vert arrangert algekonferanse i Bodø. Salmon Group delteke med prosjektet Integrert Akvakultur. Les mer…

Smoltselskap til sals

Publisert 13. mars 2012

Kraft Laks AS, Salmon Group medlem og tidlegare Havdyrker medlem, har lagt ut settefiskanlegget sitt for sal, grunna generasjonsskifte. Les mer…

Tilfeldig saksbehandling- ingen konsekvenser?

Publisert 12. mars 2012

I denne kronikken tek advokat Torbjørn Gjelsvik opp dette spørsmålet i høve til Riksrevisjonen sin gjennomgang av Mattilsynet. Les mer…

Arbeidarpartiet vil evaluere verneområde

Publisert 12. mars 2012

Under årsmøtet i helga vedtok Sogn og Fjordane Arbeidarparti at ein ynskjer ei evaluering av verneområda i fylket. Det innebære mellom anna dei nasjonale laksefjordane. Les mer…

Eitt år sidan katastrofa i Japan

Publisert 12. mars 2012

11. mars var det eitt år sidan jordskjelvet og tsunamien som rysta Japan. Framleis er der store skadar, mange menneske slit. Lokalsamfunn ligg enno i ruinar, slik som fiskeribyen Miyako. Les mer…

Salmon Blog: Soria Moria slott

Publisert 12. mars 2012

Der er ikkje noko nytt i retorikken som Marine Harvest nytta seg av føre helga. Den tek seg berre opp kvar gong styresmaktene legg fram ein rapport. Kor fortalt seier Alf Helge Aarskog fylgjande: Berre MH får lov å eige meir enn 25 % av den norske lakseproduksjonen, skal styresmaktene få lov til å vise ei handlekraft som riksrevisjonen vil verte nøgd med. Kanskje høyrest det tilforlateleg ut, for den som ikkje kjenner historia. Les mer…

Gratulerar, Solveig!!!

Publisert 11. mars 2012

Salmon Group gratulerar vår medarbeidar Solveig Willis som nyvalt nestleiar for Arbeidarpartiet i Sogn og Fjordane, og nyvalt medlem i landsstyret til partiet! Les mer…

Skuffa over utspelet frå Aarskog og Marine Harvest

Publisert 10. mars 2012

Salmon Group representerar om lag ein tidel av den norske lakseproduksjonen, og er den største sameininga av lokaleigde oppdrettarar. Vi opplever utspela frå verdas største oppdrettsselskap, Marine Harvest, som både skuffande og overraskande. Selskapet burde heller erkjenne eit større ansvar sjølve for dei utfordingane som næringa opplever. Les mer…

Godt møte med MD

Publisert 9. mars 2012

Lunefullt vestlandsvær gjorde at det vart ein redusert delegasjon som møtte Miljøverndepartementet fredag. Like fullt vart det eit møte vi er svært nøgde med. Vi ynskjer ein god dialog mellom Salmon Group og miljøstyresmaktene. Les mer…

Plass til mange fleire kvinner i havbruksnæringa

Publisert 8. mars 2012

På kvinnedagen er det på sin plass å minne om at der er plass til langt fleire kvinner i havbruksnæringa. Samstundes vil vi seie at vi er svært stolte av dei kvinnene vi har med oss i Salmon Group. Les mer…

Salmon Group møter Miljøverndepartementet

Publisert 8. mars 2012

Ein delegasjon frå Salmon Group skal møte byråkratar i MD fredag 9. mars. Les mer…

Salmon Blog: Hav21 må føresette vekst

Publisert 2. mars 2012

Då ein heldt orienteringsmøte om Hav21 i byrjinga av januar, vart det tydeleg at dette arbeidet ikkje berre er meint å munne ut i ein strategi, men og må definere måla for strategien. For tydelege mål må ein vel ha, om ein skal legge ein strategi? Les mer…

Ynskjer meir spesialisert kompetanse på fôr

Publisert 2. mars 2012

Salmon Group har, som eit av våre viktigaste aktiva, ein eigen fôrresept. Vi meinar mykje av ansvaret med å sikre fiskehelsa og produktkvaliteten ligg i valet av fôr, og at ein enno meir spesialisert kunnskap om fôr og fôring vil vere eit viktig område for kunnskapsbygging i næringa. Les mer…

Det bør satsast på makroalgar som proteinkjelde

Publisert 2. mars 2012

Salmon Group meinar at det dei komande åra bør setjast av forskingsinnsats til å kunne gjere seg nytte av makroalgar som proteinkjelde. Les mer…

Laks er A-laget

Publisert 1. mars 2012

Laks og aure er A-laget i norsk havbruksnæring, ikkje berre har desse artane levert godt over tid, der er og her det største potensialet ligg framover, seier Salmon Group i vårt innspel til Hav 21. Les mer…

Inviterar fleire partnarar inn med kapital og kunnskap

Publisert 1. mars 2012

Prosjektet ”Integrert Akvakultur” har eksistert i to år, og er eit partnarskap mellom Salmon Group, Sulefisk og det hollandske selskapet Hortimare. Når partnarane no siktar mot eit hovudprosjekt, ynskjer ein å få med seg meir tyngde på laget. Les mer…