Søk i arkivet

Aktuelt

Jens Stoltenberg og Trond Giske møtte næringa i Florø

Publisert 31. august 2011

Tirsdag kveld presenterte Statsminster Jens Stoltenberg, Næringsminister Trond Giske og Fylkesordførerkandidat i Sogn og Fjordane, Åshild Kjelsnes (AP), Arbeidarpartiet’s nye næringspolitiske program for Vestlandet i Florø. Les mer…

Ny Nytek forskrift vedteken

Publisert 30. august 2011

Vi gjengjev her pressemeldinga som Fiskeri- og Kystedepartementet sende ut i høve endeleg vedtak om Nytek: Les mer…

Salmon Blog: Når dei rette har bestemt seg

Publisert 25. august 2011

Oppdrettsnæringa er berre den siste i rekka av fiendar som villaksen sitt utvalde jaktlag har valt seg. Men når ein først heng på kroken, er dei like lite lystne på å sleppe deg, som når dei har ein fullvaksen gytefisk på troa. Les mer…

Vurderte heile innsiget av laks ut frå bilete av to fiskar

Publisert 24. august 2011

Så var saka om professor Stefansson, Sunnmørsposten, Fylkesmannen i Møre og Romsdal og dei to sunnmørselvane slett ikkje over. Siste vrien syner at nokon her har hatt ein medviten vilje til å få forskaren til å spreie feilinformasjon. Les mer…

Sjakkelkasting for 12. gong!

Publisert 23. august 2011

Fredag 26. august er det duka for sjakkelkasting ved Sulefisk sin landbase på Eide. Dette er 12. gong at det vert kåra ein verdsmeister i denne greina. Les mer…

Sotra Fiskeindustri norsk meister i røykelaks!

Publisert 23. august 2011

Under Aqua Nor kåra Norske Sjømatbedrifters Landsforbund laksen frå Sotra til den beste kaldrøykte røykelaksen i heile Noreg. 35 verksemder konkurrerte om tittelen, og nivået var svært høgt, seier Svein Reppe, fagsjef i NSL. Les mer…

Salmon Blog: Argument mot og imot oppdrett

Publisert 23. august 2011

Mange av dei krava som vert stilte til oppdrettsnæringa og denne si utvikling, er negativt drivande. Under dekke av å vere i beste meining, tek dei lønsemda og utviklingspotensialet ut av næringa. Les mer…

Stor interesse for Integrert Akvakultur

Publisert 22. august 2011

Salmon Group sitt prosjektsamarbeid “Integrert Akvakultur” oppnådde svært positive resultat i forstudien som er gjennomført. Mange er interesserte i å fylgje med på prosjektet vidare. Les mer…

Oppdrettsnæringa sin valkamp

Publisert 22. august 2011

Valkampen framfor kommune- og fylkestingsvalet er i gang, og for oppdrettsnæringa blir det ein viktig valkamp. Denne gongen handlar det ikkje mest om utvidingar av produksjon, men om å få oppretthalde den produksjonen ein alt har. Les mer…

Gjorde handel på AquaNor

Publisert 22. august 2011

Ein av Salmon Group sine oppdrettarar kjøpte nye stålmerdar på AquaNor. Les mer…

Salmon Blog: Bør vi foredle meir laks i Noreg?

Publisert 20. august 2011

Fiskeriministeren har hatt det som ei fanesak, og på Aqua Nor har det vore eitt mykje debattert tema; foredlar vi for lite av laksen sjølve? Spørsmålet er interessant, og rommar mange saksforhold. Les mer…

Vossolaksen strøymer attende

Publisert 18. august 2011

Vossolauget har eigen stand på AquaNor, der dei kan melde om svært god tilbakevandring til vassdraget. Les mer…

Er ikkje fiskeridirektøren so overtydd om produksjonsområde?

Publisert 17. august 2011

Då fiskeridirektør Liv Holmefjord snakka om Gullestad-rapporten på AquaNor i dag, var ho ikkje so eintydig i si støtte til Gullestad-utvalet. Les mer…

Svært gledeleg for villaksen

Publisert 15. august 2011

Sesongen 2011 har synt seg å bli ein fantastisk opptur for mange lakseelvar. I Sogn og Fjordane har fleire elvar opplevd eventyrleg tilbakevandring, og på Sunnmøre var oppgangen av laks i to elvar så stor at forskarar først nekta å vedkjenne seg det. Les mer…

Ikkje kjend med rapporten sitt innhald?

Publisert 12. august 2011

Onsdag denne veka gjekk høyringsfristen ut for rapporten Gullestad-utvalet har levert til styresmaktene. Utvalet hadde til mandat å legge ein plan for havbruksnæringa sin vidare vekst og velstand, utan at denne skulle gå ut over bærekrafta til næringa. Rapporten har vorte møtt med storm og stillingskrig. Her kjem ei kort innføring. Les mer…

NSL avviser produksjonsområder

Publisert 11. august 2011

“For NSL er det uaktuelt å støtte tiltak som innebærer svært negative konsekvenser for små oppdrettere i Norge, spesielt når tiltakene er basert på antakelser. NSL støtter derfor ikke hovedforslaget fra Gullestadutvalget om innføring av store produksjonssoner med tilhørende utsettssoner”, seier organisasjonen i sitt høyringssvar. Les mer…

Høyringssvar til Gullestad

Publisert 11. august 2011

Salmon Group har levert eit eige høyringssvar til rapporten om arealbruk i havbruksnæringa. Svaret tek kraftig til motmæle mot etableringa av produksjonsområde, og meiner dei bedrifts- og samfunnsøkonomiske omsyna ikkje er vurderte i det heile teke i det arbeidet utvalet har levert. Les heile høyringssvaret her: Les mer…

Salmon Blog: Professorar og profetar

Publisert 10. august 2011

Tilnærminga til kunnskapsbasert forvaltning av villaksen, har så langt for det meste bestått i at motstridande interesser har slege kvarandre i hovudet med tunge rapportar. Alle har brukt dei vitskaplege arbeida som passa dei best, og framheva desse med flotte titlar og krasse konklusjonar. På førsommaren kom der ein rapport som meinte mykje av forskinga var dårleg fagleg fundert, og basert på gjentakingar av dogmatiske synspunkt. Tilliten til dei etablerte fagmiljøa vart heller ikkje større etter “sensasjonen på Sunnmøre”… Les mer…

Professor tok alvorleg feil

Publisert 9. august 2011

Professor i fiskeribiologi ved UiB, Sigurd Olav Stefansson, tok alvorleg feil då han skulda det store innsiget av laks i Ørstelva Fyrdselva på rømt oppdrettslaks. Les mer…

Lingalaks går inn i Salmon Group

Publisert 9. august 2011

I ei tid då lokal drift og eigarskap av er under press, er Salmon Group stolte over å kunne seie at nettverket no er styrka med ytterlegare ein aksjonær. Det er verksemda Lingalaks , med dotterselskapet Skjærgårsfisk, som sluttar seg til. Les mer…